REKLAMA

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2022-07-15 15:25
publikacja
2022-07-15 15:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w wczorajszym Spółka otrzymała od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej jako organ zarządzający i reprezentujący fundusz Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wyodrębnionymi subfunduszami zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej:
„My, niżej podpisani, działając w imieniu spółki pod firmą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227685 (dalej jako: „Investors TFI”) - działającej jako organ zarządzający i reprezentujący fundusz Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wyodrębnionymi subfunduszami wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1020 (dalej jako: „Fundusz”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późń. zm.) (dalej jako „Ustawa o Ofercie"), zawiadamiamy o zmianie udziału liczby głosów posiadanych przez Fundusz w ogólnej liczby głosów w spółce Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. gen. Józefa Zajączka 11/14 60, 01-510 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430513, (dalej jako „Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.
W dniu 12 lipca 2022 r. roku subfundusz Investor Zrównoważony wyodrębniony w ramach Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zbył 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), co stanowi 0,76% (siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 100.000 (sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,67% (sześćdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Transakcja”).
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Przed przeprowadzeniem Transakcji Fundusz posiadał 747.475 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 5,67% (pięć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniały do 747.475 (siedmiuset czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,03% (pięć i trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
Po przeprowadzeniu Transakcji Fundusz posiada 647.475 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 4,91 % (cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 647.475 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,35% (cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów.
4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.
Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki.
5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia podmiot byłby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby Fundusz uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. I pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.
Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).
8. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej licznie głosów.
Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy wynosi 647.475 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) co stanowi 4,35% (cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.
Ponadto informujemy, że nie istnieją podmioty zależne od Investors TFI, które posiadałyby akcje Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-15 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2022-07-15 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki