WAŻNE

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

2019-05-20 20:15
publikacja
2019-05-20 20:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Orenore_Rejestarcja_podwyzszenia_seria_P_2019-05-20..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-20
Skrócona nazwa emitenta
ADIUVO INVESTMENTS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że … maja 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Orenore sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku art. 87 ust. 3 Ustawy o następującej treści:
„Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 pkt 1 li. a), art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5
w związku art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Orenore sp. z o.o. (Orenore) w imieniu swoim oraz Morluk Sp. z o.o. Sp. k. (Morluk), Marka Orłowskiego, Bogusława Sergiusza Bobula, Macieja Zająca oraz Aleksandry Ellert (łącznie jako Zawiadamiający), których łączy pisemne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. (Spółka) i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (Porozumienie) informuje, że w związku z powzięciem w dniu 14 maja 2019 r. informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawyw Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 maja 2019 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii P (Rejestracja Podwyższenia) nastąpiła zmiana łącznego stanu posiadania akcji przez Zawiadamiających w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poszczególnych osób będących stroną Porozumienia.
Przed Rejestracją Podwyższenia:
1) Orenore oraz Morluk posiadali łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.978.839 akcji Spółki, co stanowi 50,74% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniały łącznie do 7.678.839 głosów, co stanowiło 56,95% ogólnej liczby głosów, przy czym:
a. Orenore posiadało łącznie 5.373.519 akcji Spółki, co stanowiło 45,60% udziału
w kapitale zakładowym uprawniających do 7.073.519 głosów, co stanowiło 52,46% ogólnej liczby głosów, z czego:
i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 14,43% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 25,21% ogólnej liczby głosów;
ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 3,09% udziału
w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,70% ogólnej liczby głosów;
iii. 3.309.353 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 28,08% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 3.309.353 głosów, co stanowi 24,54% ogólnej liczby głosów;
b. Morluk posiadał 605.320 akcji Spółki, co stanowiło 5,14% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 605.320 głosów, co stanowiło 4,49% ogólnej liczby głosów.

2) Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby był analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.
3) Bogusław Sergiusz Bobula posiadał 299.420 akcji Spółki, co stanowiło 2,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 299.420 głosów, co stanowiło 2,22% ogólnej liczby głosów.
4) Maciej Zając posiadał 10.000 akcji Spółki, co stanowiło 0,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 10.000 głosów, co stanowiło 0,07% ogólnej liczby głosów.
5) Aleksandra Ellert posiadała 50.000 akcji Spółki, co stanowiło 0,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 50.000 głosów, co stanowiło 0,37% ogólnej liczby głosów.
Przed Rejestracją Podwyższenia Zawiadamiający, jako członkowie Porozumienia posiadali łącznie 6.338.259 akcji Spółki, co stanowiło 53,79% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 8.038.259 głosów, co stanowi 59,61% ogólnej liczby głosów, z czego:
i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 14,43% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 25,21% ogólnej liczby głosów;
ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 3,09% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,70% ogólnej liczby głosów;
iii. 4.274.093 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 36,27% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 4.274.093 głosów, co stanowi 31,70% ogólnej liczby głosów.
Po Rejestracji Podwyższenia:
1) Orenore oraz Morluk posiadali łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.978.839 akcji Spółki, co stanowi 45,31% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniają łącznie do 7.678.839 głosów, co stanowi 51,62% ogólnej liczby głosów, przy czym:
a. Orenore posiada łącznie 5.373.519 akcji Spółki, co stanowi 40,72% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 7.073.519 głosów, co stanowi 47,56% ogólnej liczby głosów, z czego:
i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,88% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;
ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;
iii. 3.309.353 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 25,08% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 3.309.353 głosów, co stanowi 22,25% ogólnej liczby głosów;
b. Morluk posiada 605.320 akcji Spółki, co stanowi 4,59% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 605.320 głosów, co stanowiło 4,07% ogólnej liczby głosów.

2) Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby był analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.
3) Bogusław Sergiusz Bobula posiada 1.528.420 akcji Spółki, co stanowi 11,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.528.420 głosów, co stanowi 10,28% ogólnej liczby głosów.
4) Maciej Zając posiada 21.000 akcji Spółki, co stanowi 0,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 21.000 głosów, co stanowi 0,14% ogólnej liczby głosów.
5) Aleksandra Ellert posiada 200.000 akcji Spółki, co stanowi 1,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 200.000 głosów, co stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.
Po Rejestracji Podwyższenia Zawiadamiający, jako członkowie Porozumienia posiadają łącznie 7.728.259 akcji Spółki, co stanowi 58,57% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 9.428.259 głosów, co stanowi 63,39% ogólnej liczby głosów, z czego:
i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,88% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;
ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;
iii. 5.664.093 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 42,92% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 5.664.093 głosów, co stanowi 38,08% ogólnej liczby głosów.
Jednocześnie Zawiadamiający informują, iż podmioty od nich zależne nie posiadają akcji Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Zawiadamiający jak również jednostki zależne nie posiadają instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Orenore_Rejestarcja podwyższenia_seria P_2019-05-20..pdfZawiadomienie Orenore_Rejestarcja podwyższenia_seria P_2019-05-20..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-20 MAREK ORŁOWSKI PREZES ZARZĄDU MAREK ORŁOWSKI
2019-05-20 ANNA ARANOWSKA-BABLOK CZŁONEK ZARZĄDU ANNA ARANOWSKA-BABLOK
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki