REKLAMA

ACTION S.A.: Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta – wyjaśnienie podstaw objęcia wnioskiem części emisji

2021-08-23 12:56
publikacja
2021-08-23 12:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-23
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta – wyjaśnienie podstaw objęcia wnioskiem części emisji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 z dnia 25.06.2021 r. (informującego o rejestracji i zakończeniu subskrypcji akcji serii D Emitenta) oraz raportu bieżącego nr 54/2021 z dnia 9.07.2021 r. (informującego o złożeniu wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Emitenta), wyjaśnia, że wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D Emitenta objął wszystkie zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych akcje serii D w liczbie 2.972.816, przy czym akcje w tej liczbie nie stanowią całej emisji.
Emitent wyjaśnia, że łączna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji serii D wynosi 3.080.000. Jednakże na podstawie postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia (o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2021 z dnia 8.03.2021 r. i raporcie bieżącym nr 22/2021 z dnia 29.03.2021 r.) Spółce zakazano składania oświadczeń woli wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji łącznie 107.184 akcji serii D. W związku z tym w depozycie papierów wartościowych zarejestrowane zostały wszystkie pozostałe akcje serii D, tj. 2.972.816 akcji. Również w konsekwencji tego wniosek Emitenta o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym obejmował wyłącznie 2.972.816 tych akcji.
Powołane wyżej postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o udzieleniu zabezpieczenia wydane zostały na podstawie art. 730 i n. ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i zgodnie z art. 743§2 tej ustawy są wykonalne z chwilą wydania na podstawie zaopatrzenia ich z urzędu we wzmiankę o wykonalności. Postanowienia te obowiązują i pozostają w mocy w dalszym ciągu.
Mając na uwadze treść §1 ust. 1 pkt 3) oraz §1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.04.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2019, poz. 803), Emitent stoi na stanowisku, że wymaganie, aby wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań nie wymaga spełnienia, gdyż z powołanych wyżej przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i wydanych na jej podstawie ww. postanowień o zabezpieczeniu wynika, że akcje, które nie są objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu, nie mogły być zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych i zdematerializowane, a tym samym nie mogą być przedmiotem obrotu giełdowego.

Podstawa prawna: §1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.04.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. z 2019, poz. 803).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-23 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-08-23 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki