REKLAMA

ACTION S.A.: Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 27 maja 2021 roku

2021-05-05 16:15
publikacja
2021-05-05 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Ogłoszenie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 27 maja 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. z siedzibą w Zamieniu zawiadamia, iż w wykonaniu żądania Akcjonariuszy (złożonego w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych) w dniu dzisiejszym, tj. 5.05.2021 r. Zarząd dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. wyznaczonego na dzień 27 maja 2021 roku, poprzez dodanie po punkcie 9 ł) punktu 9 m) o następującej treści:
„m) określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.”.

Wobec powyższej zmiany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2021 r. otrzymuje następujące brzmienie:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej - za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION - za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki i działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION za rok obrotowy 2020.
e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION za rok obrotowy 2020.
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION za rok obrotowy 2020.
g) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej ACTION S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
h) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.
i) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
j) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
k) zmiany tytułu Statutu Spółki.
l) aktualizacji brzmienia § 6 ustęp 1 Statutu Spółki.
ł) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
m) określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-05-05 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki