REKLAMA

ACREBIT: Zakończenie subskrypcji akcji serii E

2020-10-14 22:21
publikacja
2020-10-14 22:21
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii E, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.):

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 10 sierpnia 2020 roku
Data zakończenia subskrypcji: 30 września 2020 roku

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

1.500.000 akcji na okaziciela serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji serii E objętych subskrypcją i przydzielonych w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

- Suma objętych akcji serii E:
1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E.

- Poziom objęcia emisji akcji serii E:
100 proc. (sto procent)

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

1,00 zł (jeden złoty).

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

Przelewy na rachunek bankowy Emitenta.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii E zostały objęte przez 16 (szesnaście) osób.

10) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

3 z osób, które objęły akcje serii E są powiązana z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO.

11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 12.300,00 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

Podstawa Prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki