REKLAMA

ACREBIT S.A.: Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez ŚLąski Uniwersytet Medyczny

2020-10-23 13:25
publikacja
2020-10-23 13:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
ACREBIT S.A.
Temat
Wybór oferty spółki zależnej jako najkorzystniejszej przez ŚLąski Uniwersytet Medyczny
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o wyborze jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez spółkę zależną Emitenta - Yoshi S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000399805 (o nabyciu poinformowano w raporcie bieżącym Spółki nr 18/2020) – w konkursie na realizację usługi brokera innowacji dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, polegające na dostarczeniu projektów technologicznych, patentów lub innych innowacyjnych rozwiązań naukowych, podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem w środowisku biznesowym

Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione zadania:
1. monitorowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych o potencjalne komercyjnym, pomoc w utworzeniu bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,
2. organizacja spotkań z naukowcami celem lepszego zaznajomienia się ze specyfiką wybranych technologii i badań,
3. udział w spotkaniach z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, których efektem będzie komercjalizacja wyników badań poprzez licencjonowanie lub sprzedaż praw do rezultatów badań,
4. kojarzenie zespołów naukowych z partnerami biznesowymi, negocjowanie warunków umów,
5. udział w spotkaniach pomysłodawców spółek spin-off z przedsiębiorcami oraz inwestorami,
6. poszukiwanie odbiorców/ finansowania dla technologii opracowanych przez Uniwersytet,
7. prowadzenie działań zmierzających do utworzenia spółki celowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
8. działania doradcze i informacyjne skierowane do pracowników i studentów Uczelni z zakresu transferu wiedzy i technologii,
9.współpraca z Centrum Transferu Technologii SUM w zakresie czynności wymienionych w punktach 1-8.
Kontrakt przewiduje dwuletnią współpracę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki