REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

ACL: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku

2013-06-10 12:19
publikacja
2013-06-10 12:19
Zarząd ASTORIA Capital S.A. (dalej: \"Spółka\", \"Emitent\") informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza WDM Capital S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTORIA Capital S.A., które zostało zwołane na dzień 24 czerwca 2013 roku podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki. Złożony przez akcjonariusza WDM Capital S.A. wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiotowym zakresie, której treść została zamieszczona z załączniku do niniejszego raportu. W związku z powyższym Zarząd ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351150, na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c., Rynek 7, 50-106 Wrocław o punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki. Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r. e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. f) zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2), 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".
Załączniki
20130603_151837_0000048989_0000044721.pdf
20130603_151837_0000048989_0000044722.pdf
20130603_151837_0000048989_0000044723.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Mikołajuk-Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki