500+ a rozliczenie roczne PIT

Mimo że świadczenie z tytułu programu rządowego "Rodzina 500+" stanowi przychód wielu rodziców, którzy posiadają dzieci, nie podlega ono opodatkowaniu.

W celu wypełnienia i wysłania deklaracji podatkowej Redakcja Bankier.pl zachęca do skorzystania z polecanego przez nas programu do rozliczeń. Program umożliwia przekazanie swojego "1 procenta" dowolnej organizacji pożytku publicznego. [POBIERZ NASZ PROGRAM PIT 2017]

500 plus a podatek - najważniejsze informacje
500 plus a podatek - najważniejsze informacje (YAY Foto)

500+ – wysokość świadczenia w różnych przypadkach

Program „Rodzina 500+” wprowadzony został na podstawie  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.). Świadczenie wychowawcze pozostaje zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze może przysługiwać także na pierwsze dziecko, pod warunkiem że dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Zgodnie z zasadami wypłaty, świadczenie wychowawcze może być przekazywane uprawnionym w gotówce, ale również w naturze lub poprzez przyznanie prawa do nieodpłatnych świadczeń. Ten drugi sposób może znaleźć zastosowanie, jeżeli okaże się, że osoba otrzymująca świadczenie marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z jego celem. W takim przypadku zwolniona z opodatkowania jest również wartość przekazywanych świadczeń.

500+ zwolnione z opodatkowania – co to znaczy

Na fakt zwolnienia z opodatkowania świadczeń z programu nie ma wpływu poziom uzyskiwanych przez rodziców dochodów. Nawet w przypadku osób  majętnych bądź bardzo dobrze zarabiających środki pochodzące ze świadczenia nie będą opodatkowane.

Zwolnienie z opodatkowania kwot otrzymywanych z programu 500+ oznacza, że:

 1. w trakcie roku jednostka wypłacająca nie pobiera zaliczki na podatek - uprawniony otrzymuję kwotę 500 zł, 
 2. zeznanie roczne podatnika za rok 2017 nie będzie zawierało informacji o kwotach wypłacanych mu z programu 500+.

W konsekwencji powyższego, jeżeli podatnik nie osiągnął przychodów z innych źródeł w danym roku podatkowych, nie ma obowiązku składać rocznego zeznania podatkowego.

Kiedy natomiast podatnik posiadał w roku 2017 inne źródła przychodów ( np. z umowy zlecenia, umowy o pracę, własnej działalności gospodarczej) – wówczas składa właściwe dla siebie roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37) i wykazuje w nim jedynie właściwe przychody opodatkowane, pomijając w pozycjach obejmujące przychody kwoty pochodzące z programu 500+.  

Świadczenia 500+ a ulgi podatkowe oraz preferencyjne rozliczenie

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że pobieranie świadczenia 500+ nie wpływa na inne ulgi podatkowe - w tym ulgę prorodzinną. Mimo korzystania z programu, podatnik nadal zachowuje możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej wykazywanej w formularzy PIT na załączniku PIT/O. Z takiego odliczenia będzie mógł skorzystać podatnik, który spełnia wymogi ustawowe – tzn. w pierwszej kolejności po odliczeniu składek na ZUS jego dochód nie może przekroczyć wspólnie z małżonkiem kwoty 112 tys. zł (przy osobie samotnie wychowującej dzieci 56 tys. zł.)

Zwolnione z opodatkowania świadczenie po 500 zł na miesiąc na dziecko nie ogranicza prawa do zwrotu niewykorzystanej (nieodliczanej od podatku) kwoty ulgi prorodzinnej.

W ramach ulgi prorodzinnej istnieje prawo do odliczenia miesięcznie od podatku (lub do zwrotu przy niskim podatku) w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwoty 92,67 zł (istnieje dodatkowy warunek zarobków rodziców);

2) dwojga małoletnich dzieci - kwoty 92,67 zł na każde dziecko; 

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwoty:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

500+ a rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem

Prawo do świadczenia wychowawczego nie ogranicza w dodatkowy sposób uprawnień do rozliczenia na preferencyjnych zasadach. Podatnicy otrzymujący świadczenia nadal mają  możliwość:

 1. rozliczyć się ze swoich przychodów wspólnie z małżonkiem (wspólnie składać deklarację podatkową),
 2. rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Dla rozliczania powyższych ulg i metod opodatkowania wymagane jest spełnienie wymagań określonych dla każdego z nich.

Świadczenie wychowawcze a inne świadczenia rodzinne

Uzyskiwana przez podatników kwota świadczenia wychowawczego nie wpływa na wartość przychodu, który brany jest pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych na rzecz otrzymujących świadczenie.

W tym miejscu trzeba zwrócić natomiast uwagę, że świadczenia rodzinne mogą być ograniczone, jeżeli podatnik wykorzystuje ulgę prorodzinną lub występuje o zwrot tej ulgi w części niewykorzystanej (nieodliczonej od podatku). Kwoty te stanowią bowiem dochód brany pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. urodzenia dziecka;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka;
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dochód ten będzie również rozpatrywany w przypadku wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

Świadczenia 500+ i przychody z zagranicy

Co do zasady kwoty zwolnione z opodatkowania nie wpływają na sposób rozliczenia zarobków zagranicznych i kiedy podatnik:

 1. uzyskuje w roku podatkowym wyłącznie przychody z zagranicy, w przypadku których zastosowanie znajduje zwolnienie z progresją (np. z Wielkiej Brytanii, Niemiec) a w Polsce jedynie kwoty programu „500 plus”, to podatnik nadal nie musi składać w Polsce deklaracji podatkowej;
 2. uzyskuje zarobki z zagranicy, do których zastosowanie znajduje zasada proporcjonalnego odliczenia (np. Holandia, USA) oraz kwoty z programu 500+, to te ostatnie nie wpłyną na wartość przychodu, od którego odlicza się wysokość wynagrodzenia zagranicznego.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT | program PIT 2018

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

  Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.