REKLAMA

4MASS S.A.: Nabycie znacznego pakietu akcji

2019-08-14 10:48
publikacja
2019-08-14 10:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-14
Skrócona nazwa emitenta
4MASS S.A.
Temat
Nabycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2019 roku Emitent powziął informację od Sławomira Lutka („Zawiadamiający”), który na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623; dalej „Ustawa”) zawiadomił Emitenta o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadamiający poinformował Emitenta, iż w związku z powzięciem przez Zawiadamiającego informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 sierpnia 2019 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez Zawiadamiającego łącznie 10.930.750 akcji serii D, zwiększył się udział Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Dokonanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2019 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 32.324.0160 akcji serii D oraz objęcie przez Zawiadamiającego w ramach ww. emisji 10.930.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciem 10.930.750 akcji serii D Spółki Zawiadamiający posiadał 10.930.750 akcji Spółki reprezentujących 33,82 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3) Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 10.930.750 akcji serii D Spółki Zawiadamiający posiada 21.861.500 akcji Spółki reprezentujących 33,82 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,82 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4) Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki:
Zawiadamiający poinformował, iż nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki.
5) Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
Zawiadamiający poinformował, iż nie istnieją podmioty o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy.
6) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Zawiadamiający poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.
7) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Brak takich głosów.
8) Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Z uwagi na fakt, że Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynosiły odpowiednio 21.861.500 głosy oraz 33,82 proc.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-14 Sławomir Lutek Prezes Zarządu
2019-08-14 Krzysztof Kasieczka Członek Zarządu
2019-08-14 Bolesław Porolniczak Operator systemu ESPI
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto i zyskaj do 960 zł. Bądź aktywny i nie płać za konto i kartę!

Załóż konto i zyskaj do 960 zł. Bądź aktywny i nie płać za konto i kartę!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki