REKLAMA

4MASS: Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki

2019-08-09 15:44
publikacja
2019-08-09 15:44
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu dzisiejszym wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 28 marca 2019 roku uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect oraz zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 3.232.401,60 zł tj. z kwoty 3.232.401,60 zł do kwoty 6.464.803,20 zł oraz zarejestrowano zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

Poprzednia treść §8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

㤠8.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.232.401,60 zł. (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta jeden złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a)2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
b)28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
c)957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

㤠8.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.464.803,20 zł (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzy złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
a)2.851.500 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
b)28.515.000 (dwadzieścia osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
c)957.516 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
d)32.324.016 (trzydzieści dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące szesnaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20190809_154403_0000121985_0000115370.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki