REKLAMA

4FUN MEDIA S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej związanej z podjęciem negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów spółek zależnych

2020-11-06 19:25
publikacja
2020-11-06 19:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
4FUN MEDIA S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej związanej z podjęciem negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd 4fun Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust.1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną o powołanej niżej treści ("Informacja poufna"). Podanie do publicznej wiadomości Informacji poufnej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 19 października 2020 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji poufnej.

Informacja poufna, opóźniona w trybie art.17 ust. 4 MAR, dotyczy rozpoczęcia w dniu 19 października 2020 roku negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów dwóch spółek zależnych Emitenta, tj. Cupsell Sp. z o. o. oraz 4fun Sp. z o. o. Negocjacje były prowadzone ze spółką Epicom Limited, będącą jednocześnie większościowym akcjonariuszem Emitenta, który na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 2.609.876 akcji Spółki, stanowiących 61,57% kapitału zakładowego i uprawniających do 2.609.876 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 61,57% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Komentarz Zarządu Emitenta.

W dniu 25 września 2020 roku (raport bieżący nr 22/2020) Zarząd Emitenta - kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki, jej akcjonariuszy, wierzycieli i interesariuszy - przystąpił do przeglądu opcji strategicznych mających na celu zapewnienie płynności finansowej oraz działalności Emitenta w warunkach niepewności gospodarczej wywołanej pandemią Covid-19 i jej wpływem na perspektywy rozwoju rynku reklamowego w Polsce. W wyniku analizy dostępnych możliwości Zarząd Emitenta zdecydował o przystąpieniu do negocjacji z Epicom Limited w sprawie sprzedaży części posiadanych aktywów Emitenta, tj. udziałów w wyżej powołanych spółkach zależnych.

Zarząd Emitenta zwraca ponadto uwagę, iż ze względu na nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz utrzymującymi się w związku z tym restrykcjami administracyjnymi, wahaniami rynku reklamy oraz ograniczeniem procesów decyzyjnych potencjalnych kupujących, nie miał możliwości oraz wystarczających zasobów na zorganizowanie i przeprowadzenie zajmującego zwykle kilka miesięcy procesu Mergers and Acquisitions (M&A).

W ocenie Zarządu Emitenta, niezwłoczne ujawnienie opisanej powyżej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia negocjacji w dniu 19 października 2020 roku, mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta poprzez możliwość zagrożenia właściwej ocenie informacji i wywarcie mylnego wrażenia na rynku, jakoby negocjujące strony podjęły ostateczną decyzję co do zawarcia umów, a tym samym mogłoby wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych oraz pogorszyć pozycję Emitenta w toczących się negocjacjach.

Ponadto, ostateczna decyzja Emitenta dotycząca ewentualnego zawarcia umów sprzedaży udziałów na określonych warunkach jest uzależniona od wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd Emitenta był w stanie zapewnić zachowanie poufności wyżej opisanej informacji poufnej. Nie istnieją także przesłanki do uznania, że opóźnienie ujawnienia informacji mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną. Informacje o wyrażeniu zgody na warunki transakcji przez Radę Nadzorczą Emitenta oraz zawarciu umów sprzedaży udziałów zostaną podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2020-11-06 Tomasz Misiak Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki