REKLAMA

2INTELLECT.COM S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką FinTech Ventures S.A.

2020-05-08 16:28
publikacja
2020-05-08 16:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-08
Skrócona nazwa emitenta
2INTELLECT.COM S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży ze spółką FinTech Ventures S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki 2intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent”) informuje, iż dnia 8 maja 2020 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży („Umowa”), której drugą stroną jest spółka FinTech Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie.

Strony zobowiązały się do zawarcia Umowy, na podstawie której spółka FinTech Ventures S.A. przeniesie na Emitenta w jakiekolwiek formie, 67% udziałów posiadanych w kapitale zakładowym Elless IPR AB z siedzibą w Szwecji („Przedmiot sprzedaży”).

Cena sprzedaży Przedmiotu sprzedaży zostanie ostatecznie ustalona przez obie Strony w umowie przyrzeczonej, na podstawie raportu z audytu przygotowanego na zlecenie spółki FinTech Ventures S.A. Celem przeprowadzenia niniejszego audytu jest sporządzenie raportu i ustalenie aktualnej wartości rynkowej Przedmiotu sprzedaży. Raport zostanie sporządzony do dnia 31 lipca 2020 roku i w tym też terminie spółka FinTech Ventures S.A. jest obowiązana do przedstawienia raportu z audytu Emitentowi.
Strony ustaliły, że na poczet ceny sprzedaży Emitent zapłaci spółce FinTech Ventures S.A. zaliczkę w wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy spółki w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Ustalono, iż umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 30 września 2020 roku. W przypadku nie dojścia umowy przyrzeczonej do skutku w terminie określonym w Umowie z jakiejkolwiek przyczyny, spółka FinTech Ventures S.A. zwróci Emitentowi zaliczkę w całości w terminie 7 dni od daty upływu terminu zawarcia umowy przyrzeczonej lub ustalenia przez Strony za porozumieniem, że do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie – w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.
O dalszych działaniach związanych z niniejsza Umową Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-08 Ivan Hanamov Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki