REKLAMA

2INTELLECT.COM S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

2021-06-10 14:24
publikacja
2021-06-10 14:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20210608_-_FIV_-_wniosek_o_uzupelnienie_porządku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-10
Skrócona nazwa emitenta
2INTELLECT.COM S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki – FinTech Ventures S.A., wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że doszło do ziszczenia się przesłanek wymienionych w art. 397 KSH, co wynika z danych finansowych zawartych w raporcie rocznym, opublikowanym przez Emitenta w raporcie bieżącym z dnia 31 maja 2021 roku.
Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad ZWZA Emitenta zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
3. Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------
6. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: -------------------------------------------------------------------
1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;-----------
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; -------------------------
3) wniosku zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020;----------
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----------------------------------------------------------------
1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;----------------------------------------------------------------------------------------
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;--------
3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020,------------------------------
4) pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2020;------------------------------
5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;------------------------------------------------
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; ------------------------------------------
7) uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 grudnia 2020 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
8) dalszego istnienia Spółki.-----------------------------------------------------------------
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

Załącznik do raportu stanowią projekt uchwały objętej wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad wraz z uzupełnionym porządkiem obrad ZWZA Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.
Załączniki
Plik Opis
20210608 - FIV - wniosek o uzupełnienie porządku obrad.pdf20210608 - FIV - wniosek o uzupełnienie porządku obrad.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-10 Ivan Hanamov Prezes Zarządu Ivan Hanamov
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki