REKLAMA
BADANIE

08OCTAVA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-17 14:08
publikacja
2023-01-17 14:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-17
Skrócona nazwa emitenta
08OCTAVA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OCTAVA SA („Spółka”, „OCTAVA”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

Raport roczny za rok 2022: 20 kwietnia 2023 r.
Skonsolidowany Raport roczny za rok 2022: 20 kwietnia 2023 r.

Skonsolidowane Raporty kwartalne, zawierające jednostkową, kwartalną informację finansową:
za 1 kwartał 2023: 18 maja 2023 r.
za 3 kwartał 2023: 16 listopada 2023 r.

Skonsolidowany Raport półroczny, zawierający półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2023 roku:
za 1 półrocze 2023: 7 września 2023 r.

Jednocześnie, Zarząd Octava informuje, iż:
- w myśl § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi i ostatni kwartał 2023 roku;

- zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2023 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

- zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2023 roku będzie zamieszczone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz informacją dodatkową.

Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki www.octava.com.pl/Raporty okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki