0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_Q32009.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_NFI_Q3_skons.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
NFI_Q3_jedn.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 157 253 112 821 35 745 32 943
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 890 11 241 1 339 3 282
III. Zysk (strata) brutto 1 504 11 048 342 3 226
IV. Zysk (strata) netto 1 795 7 459 408 2 178
V. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego 511 7 459 116 2 178
VI. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy mniejszościowych 1 284 0 292 0
VII. Pełny dochód netto 1 833 7 459 417 2 178
VIII. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 536 7 459 122 7 459
IX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych 1 297 0 295 0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -580 11 688 -132 3 413
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 833 -8 234 -4 508 -2 404
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 057 -2 006 5 014 -586
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 644 1 448 374 423
XIV. Aktywa razem 151 290 94 307 35 829 27 670
XV. Zobowiązania razem 76 951 56 446 18 224 16 561
XVI. Zobowiązania długoterminowe 25 321 2 903 5 997 852
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 630 53 543 12 227 15 710
XVIII. Kapitał własny 74 339 38 644 17 605 11 338
XIX. Kapitał akcyjny 8 674 1 284 2 054 377
XX. Liczba akcji (w sztukach) 86 737 149 12 840 482 86 737 149 12 840 482
XXI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,12 0,00 0,04
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,86 2,95 0,20 0,87
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 1 280 1 438 291 420
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 053 -115 -239 -34
XXV. Zysk (strata) brutto -1 053 -115 -239 -34
XXVI. Zysk (strata) netto -1 053 -115 -239 -34
XXVII. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego -1 053 -115 -239 -34
XXVIII. Zysk (strata) netto dla akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0
XXIX. Pełny dochód netto -1 053 -115 -239 -34
XXX. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego -1 053 -115 -239 -34
XXXI. Pełny dochód netto przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych 0 0 0 0
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 710 -4694 -389 -1 371
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 327 750 -4 848 219
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 296 1 897 4 841 554
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 741 -2 047 -396 -598
XXXVI. Aktywa razem 122 138 14 058 28 925 4 125
XXXVII. Zobowiązania razem 21 243 216 5 031 63
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 20 309 0 4 810 0
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 934 216 221 63
XL. Kapitał własny 100 896 13 842 23 894 4 061
XLI. Kapitał akcyjny 8 674 1 284 2 054 377
XLII. Liczba akcji (w sztukach) 86 737 149 12 840 482 86 737 149 12 840 482
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,01 -0,01 0,00 0,00
XLIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,16 1,08 0,27 0,32


**Zysk/Strata* podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz
zysku/straty* netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią
ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w III kwartale 2009 roku wynosiła 84.848.840
, w III kwartale 2008 roku 61.896.667.*** Wartość księgowa na
jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EURO w nastepujący sposób:- pozycje dotyczące
Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych przeliczono
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca;
kurs ten wyniósł za III kwartał 2009 roku - 4,3993 PLN, za III kwartał
2008 roku - 3,4247 PLN.- pozycje bilansowe przeliczono według
średniego Kursu ogłaszanego przez NBP obowiązujacego na dzień bilansowy;
kurs ten wyniósł na 30 września 2009 roku - 4,2226 PLN; na dzień 30
września 2008 roku - 3,4083 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Raport kwartalny_Q32009.pdf Raport kwartalny_Q32009.pdf
GK_NFI_Q3_skons.pdf GK_NFI_Q3_skons.pdf
NFI_Q3_jedn.pdf NFI_Q3_jedn.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-13 Albert Kuźmicz Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.