Sanok, 23 marca 2023
WIADCZENIE ZARZĄDU
Stosownie do §70 ust.1 pkt.6 oraz §71 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U z dn. 20.04.2018r poz. 757)
Zarząd Sanok Rubber Company SA oświadcza, że:
według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz grupy kapitałowej
emitenta oraz jego wynik finansowy i skonsolidowany wynik finansowy grupy, oraz
sprawozdanie z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć
oraz sytuacji Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Piotr Szamburski - Prezes Zarządu ……………………………………
Rafał Grzybowski - Wiceprezes Zarządu ……………………………………
Marcin Saramak - Wiceprezes Zarządu ……………………………………
Piotr Dołęga - Członek Zarządu ……………………………………
Martijn Merkx - Członek Zarządu ……………………………………