1
Sprawozdanie biegłego rewidenta
2
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania
Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Ten Square Games S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
1
Sprawozdanie z badania rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego
Opinia o rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego Ten Square Games
S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-416) przy ul. Traugutta 45,
zwanej dalej „Spółką”, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:
jednostkowe sprawozdanie finansowe z całkowitych
dochodów, jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej,
jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
i jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
sporządzone odpowiednio na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz za
rok obrotowy zakończony tego dnia a także informacja ogólna
zawierająca opis polityki (zasad) rachunkowości oraz
dodatkowe noty i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania
finansowego.
Sprawozdanie to zostało sporządzone w postaci pliku
elektronicznego o nazwie TSG_JSF_2022-12-31_pl.xhtml
opatrzonego podpisami elektronicznymi Zarządu Spółki w dniu
28 marca 2023 r.
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej określonych
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,
Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach
ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
zwanych dalej „MSSF UE”.
Naszym zdaniem, załączone roczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe Ten Square Games S.A.:
przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r., wyniku
finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok
obrotowy kończący s tego dnia zgodnie z mającymi
zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do
formy i treści z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, zwanym dalej
„rozporządzeniem o informacjach bieżących
i okresowych”, usta z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości zwaną dalej „ustawą o rachunkowości”,
MSSF UE, mającymi zastosowanie do sporządzania
sprawozdań finansowych za okresy kończące się
31 grudnia 2022 r., a także z wpływającymi na jego treść
postanowieniami statutu Spółki,
zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach,
na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy
o rachunkowości.
Podstawa opinii
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy
zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwanymi dalej
„Krajowymi Standardami Badania”, ustawą z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, zwaną dalej „ustawą o biegłych
rewidentach”, mającymi zastosowanie do badań sprawozdań
finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia
2022 r. oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca
2014 r., str. 66), zwanym dalej „Rozporządzeniem 537/2014”.
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym
kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym
Międzynarodowymi standardami niezależności), zwanym dalej
„Kodeksem IESBA”, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów oraz z wymogami niezależności określonymi
w ustawie o biegłych rewidentach i w Rozporządzeniu
537/2014. Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne
określone w ustawie o biegłych rewidentach, Rozporządzeniu
537/2014 i Kodeksie IESBA.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody
badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do
wyrażenia przez nas opinii z badania.
Kluczowe sprawy (kwestie) badania, w tym znaczące ryzyka
istotnego zniekształcenia prezentowane zgodnie z wymogami
Rozporządzenia 537/2014
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego
zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas
badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Są one wyznaczane spośród:
a) obszarów, dla których oszacowaliśmy ryzyko istotnego
zniekształcenia jako wysokie,
b) znaczących ryzyk istotnego zniekształcenia,
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Walnego Zgromadzenia Ten Square Games S.A.