Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SANOK RUBBER COMPANY S.A.
za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
1
Sprawozdanie z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A., zwanej dalej
„Grupą”, w której jednostką dominującą jest Sanok Rubber
Company S.A. z siedzibą w Sanoku przy ul. Przemyskiej 24,
zwana dalej „Jednostką Dominującą”, za rok obrotowy od dnia
1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa
się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., skonsolidowany
rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie ze
zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy
kończący się tego dnia oraz dodatkowe noty objaśniające.
Sprawozdanie to zostało sporządzone w jednolitym
elektronicznym formacie raportowania zawartym w pliku
elektronicznym przekazanym w ramach pakietu
sprawozdawczego o nazwie 259400QC9K5N337PTZ39-2022-
12-31-pl.zip opatrzonym podpisami elektronicznymi Zarządu
Jednostki Dominującej w dniu 23 marca 2023 r.
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej określonych w Międzyna-
rodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych
Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych
z nimi interpretacjach ogłoszonych w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej, zwanych dalej „MSSF UE”.
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sanok Rubber
Company S.A.:
przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniku
finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok
obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi
zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do
formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa
a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami
statutu Jednostki Dominującej.
Podstawa opinii
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy
zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwanymi dalej
„Krajowymi Standardami Badania”, ustawą z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, zwaną dalej „ustawą o biegłych
rewidentach”, mającymi zastosowanie do badań sprawozdań
finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia
2022 r., oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158
z 27.05.2014, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str.
66), zwanym dalej „Rozporządzeniem 537/2014”.
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Międzynarodowym
kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym
Międzynarodowymi standardami niezależności), zwanym dalej
„Kodeksem IESBA”, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów oraz z wymogami niezależności określonymi
w ustawie o biegłych rewidentach i w Rozporządzeniu
537/2014. Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne
określone w ustawie o biegłych rewidentach, Rozporządzeniu
537/2014 i Kodeksie IESBA.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody
badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do
wyrażenia przez nas opinii z badania.
Kluczowe sprawy (kwestie) badania, w tym znaczące ryzyka
istotnego zniekształcenia prezentowane zgodnie z wymogami
Rozporządzenia 537/2014
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego
zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. one
wyznaczane spośród:
a) obszarów, dla których oszacowaliśmy ryzyko istotnego
zniekształcenia jako wysokie,
b) znaczących ryzyk istotnego zniekształcenia,
c) naszych znaczących osądów odnoszących się do
obszarów rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego wymagających znaczących osądów Zarządu
Jednostki Dominującej,
d) zdarzeń oraz transakcji, które miały znaczący wpływ na
nasze badanie.
Jednocześnie Rozporządzenie 537/2014 nakłada na nas
obowiązek przedstawienia w sprawozdaniu z badania
wszystkich znaczących ryzyk istotnego zniekształcenia, w tym
też i tych, które nie stanowiły dla nas kluczowej sprawy
badania. Znaczące ryzyka istotnego zniekształcenia to
zidentyfikowane przez nas ryzyka istotnego zniekształcenia,
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
dla Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A.