PCF GROUP SŁKA AKCYJNA
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r. (dane w tys. zł, chyba że zaznaczone inaczej)
1
Dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część.
GRUPA KAPITAŁOWA PCF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group Spółka Akcyjna oraz spółki PCF Group Spółka Akcyjna w 2021 roku
(dane w tys. zł, chyba że zaznaczono inaczej)
2
Niniejsze Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. i spółki PCF
Group S.A. w 2021 r. zostało sporządzone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 4, 6, 7 oraz § 71 ust.
1 pkt 4, 6, 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, z późn. zm.).
Zgodnie z § 71 ust. 8 ww. Rozporządzenia wskazane wyżej Sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. i spółki PCF Group S.A. w 2021 r. zostały sporządzone
w formie jednego dokumentu.