SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ
SKYLINE INVESTMENT S.A.
ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment
2021
1 | Strona
1 Wprowadzenie do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej .................................................................................... 2
2 Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego .............................................................................................................. 6
3 Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w roku
obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach ..................................................................................................................... 6
4 Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe, ujawnione w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, opis
czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta i sprawozdanie
finansowe, w tym na osiągane zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Grupy
Kapitałowej Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym .................................................................................................................. 9
5 Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym ............................................ 15
6 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń .................................................................................................................................... 15
7 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej 21
8 Podstawowe informacje o towarach i usługach oraz rynkach zbytu ............................................................................................... 21
9 Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A. ............................................................................... 23
10 Powiązania organizacyjne i kapitałowe Emitenta oraz główne inwestycje krajowe i zagraniczne ............................................... 23
11 Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych
warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter transakcji ............................................................... 23
12 Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z
podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności ................................................... 23
13 Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym
uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym Emitenta ................................................................................. 25
14 Zobowiązania warunkowe ............................................................................................................................................................... 25
15 W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem opis wykorzystania wpływów z emisji do chwili
sporządzenia sprawozdania z działalności ......................................................................................................................................................... 25
16 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami
wyników za dany rok ......................................................................................................................................................................................... 25
17 Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Emitent podjął lub zamierza podjąć w
celu przeciwdziałania tym zagrożeniom ............................................................................................................................................................ 25
18 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych
środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności .............................................................................. 26
19 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu
tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty przez Grupę Kapitałową wynik .................................................................................. 26
20 Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta oraz opis
perspektyw rozwoju działalności Emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który
sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego
wypracowanej ................................................................................................................................................................................................... 26
21 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową ....................................... 28
22 Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub
zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta
przez przejęcie ................................................................................................................................................................................................... 29
23 Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta .................................................. 29
24 Informacje o zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających,
nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami ....... 29
25 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach
powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących .................................................................................... 29
26 Informacja o transakcjach na akcjach własnych Emitenta w roku obrotowym 2021 ...................................................................... 30
27 Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości
nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy ............................................................................... 30
28 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych .................................................................................................... 33
29 Umowa z firmą audytorską .............................................................................................................................................................. 33
30 Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. ................................................................................................. 33
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment
2021
2 | Strona
1 Wprowadzenie do Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej i począwszy od 1 stycznia 2008 r. sporządza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia
2021 roku oraz zdarzenia po dacie bilansowej istotne dla działalności Grupy Kapitałowej.
Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest omówienie zdarzeń w historii Grupy Kapitałowej Emitenta
i otoczenia, w jakim Grupa funkcjonowała, omówienie dokonań i niepowodzeń, jakie były wynikiem jej
działalności w roku 2021.
Skyline Investment S.A. została założona w 1997 roku. Podstawową działalnością Spółki jest działalność
inwestycyjna.
Od marca 2008 roku Spółka posiada status spółki publicznej i od tego momentu podlega obowiązkom
informacyjnym, dzięki którym Inwestorzy mają stały dostęp do istotnych informacji o Spółce udostępnianych za
pośrednictwem systemu ESPI oraz strony internetowej www.skyline.com.pl.
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 23 321 000 i składał się z 23 321 000 akcji o wartości nominalnej
1 zł każda.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Spółkę dotyczą i określają następujące dane teleadresowe:
Nazwa:
Skyline Investment S.A.
Siedziba:
Polska, woj. mazowieckie, Warszawa
Adres:
ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa
Telefon:
+48 22 859 17 80
Poczta elektroniczna:
konsulting@skyline.com.pl
Strona internetowa:
www.skyline.com.pl
Skyline Investment S.A. wraz z podmiotami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową Skyline, która swoje usługi
adresuje do dwóch grup przedsiębiorstw:
§ firm na etapie od start-up’u do ekspansji,
§ firm poszukujących inwestora finansowego lub innej niż kredyt formy dofinansowania.
Przedmiot działalności wg PKD:
§ działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
§ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z);
§ działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z);
§ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
§ działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
§ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
§ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment
2021
3 | Strona
§ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
74.90.Z);
§ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD
70.10.Z);
§ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);
§ pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
§ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
§ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z).
Struktura Grupy Kapitałowej
Na dzień zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji w skład Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.
wchodziły:
§ podmiot dominujący: Skyline Investment S.A.
§ spółki zależne:
o Skyline Development Sp. z o.o.
o Lazuria Sp. z o.o.
o Skyline Venture Sp. z o.o.
o Skyline Interim Management Sp. z o.o.
o Skyline Pro Sp. z o.o.
o Skyline Energy Sp. z o.o.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment
2021
4 | Strona
Na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji w skład Zarządu Skyline
Investment S.A. wchodzą następujące osoby:
Jerzy Rey
Prezes Zarządu
Zbigniew Fornal
Wiceprezes Zarządu
Na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji w skład Rady Nadzorczej Skyline
Investment S.A. wchodzą następujące osoby:
Sławomir Halaba
Przewodniczący
Maciej Rey
Wiceprzewodniczący
Witold Witkowski
Sekretarz
Łukasz Żuk
Członek
Beata Siudak
Członek
Skyline Investment S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które jest przedmiotem
odrębnego opracowania.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Skyline Investment obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31
grudnia 2021 r. oraz zdarzenia po dacie bilansowej istotne dla działalności Grupy.
Przedmiotem niniejszego sprawozdania jest omówienie prowadzonej w roku 2021 działalności Grupy
Kapitałowej Emitenta i otoczenia, w jakim funkcjonowała, przedstawienie dokonań i niepowodzeń, jakie były
wynikiem działalności konsolidowanych spółek.
Opis jednostek zależnych Grupy Kapitałowej (stan na dzień zatwierdzenia do publikacji):
1. Spółka dominująca Skyline Investment S.A.
oraz
2. Spółka zależna Skyline Development Sp. z o.o. powołana w 2007 r. celem prowadzenia działalności
inwestycyjnej na rynku nieruchomości.
Wyszczególnienie akcjonariuszy,
udziałowców, innych właścicieli
w tym
uprzywilejowanych
Wartość kapitału podstawowego razem:
-
z tego:
Skyline Investment S.A.
-
3. Spółka zależna Skyline Venture Sp. z o.o. powołana w 2007 r., celem jej działania jest zarządzanie
funduszami na rachunek własny i spółek Grupy Kapitałowej. Przez okres 10 lat podmiot zarządza funduszem
typu venture capital, powołanym przez Skyline Investment S.A. wraz z PFR Ventures Sp. z o.o. (wcześniej
KFK).
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment
2021
5 | Strona
Wyszczególnienie akcjonariuszy,
udziałowców, innych właścicieli
ilość udziałów
w tym
uprzywilejowanych
wartość kapitału
(w zł)
Wartość kapitału podstawowego razem:
117
-
58 500,00
z tego:
Skyline Investment S.A.
117
-
58 500,00
4. Spółka zależna Skyline Interim Management Sp. z o.o. powołana w 2008 r., celem jej działania jest
doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy ze środków unijnych i krajowych.
Wyszczególnienie akcjonariuszy,
udziałowców, innych właścicieli
ilość udziałów
w tym
uprzywilejowanych
wartość kapitału
(w zł)
Wartość kapitału podstawowego razem:
4 444
-
222 200,00
z tego:
Skyline Investment S.A.
3 473
-
173 650,00
5. Spółka zależna Skyline Energy Sp. z o.o. - powołana w maju 2010 r., celem jej działania jest doradztwo
podmiotom w restrukturyzacji kosztów energii elektrycznej i oszczędności zużycia energii
w przedsiębiorstwach.
Wyszczególnienie akcjonariuszy,
udziałowców, innych właścicieli
ilość udziałów
w tym
uprzywilejowanych
wartość kapitału
(w zł)
Wartość kapitału podstawowego razem:
1 040
-
52 000,00
z tego:
Skyline Investment S.A.
796
-
39 800,00
6. Spółka zależna Skyline Pro Sp. z o.o. powołana w 2010 r. Firma nie prowadzi działalności.
Wyszczególnienie akcjonariuszy,
udziałowców, innych właścicieli
ilość udziałów
w tym
uprzywilejowanych
wartość kapitału
(w zł)
Wartość kapitału podstawowego razem:
16 000
-
800 000,00
z tego:
Skyline Investment S.A.
16 000
-
800 000,00
7. Spółka zależna Lazuria Sp. z o.o., celem jej działania jest doradztwo na rynku nieruchomości.
Wyszczególnienie akcjonariuszy,
udziałowców, innych właścicieli
ilość udziałów
w tym
uprzywilejowanych
wartość kapitału
(w zł)
Wartość kapitału podstawowego razem:
100
-
5 000,00
z tego:
Skyline Investment S.A.
100
-
5 000,00
W dniu 26 stycznia 2021 roku Skyline Investment zbyła wszystkie udziały Spółki zależnej Nurtos Sp.
z o.o. powołanej w 2016 r. Spółka Nurtos Sp. z o.o. prowadziła działalność w zakresie kupna i sprzedaży
nieruchomości na własny rachunek, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi oraz
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Ilość udziałów Nurtos Sp. z o.o. posiadanych przez Skyline Investment S.A w roku obrotowym 2021:
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment
2021
6 | Strona
Wyszczególnienie akcjonariuszy,
udziałowców, innych właścicieli
ilość udziałów
w tym
uprzywilejowanych
wartość kapitału
(w zł)
Wartość kapitału podstawowego razem:
100
-
11 805 000,00
z tego:
Skyline Investment S.A.
100
-
11 805 000,00
2 Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A za rok obrotowy 2021 zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, zgodnie
z MSR/MSSF, a także zgodnie z wymogami „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim ” (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
3 Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe
Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy
w następnych latach
Najważniejsze zdarzenia u Emitenta i w jego Grupie Kapitałowej w 2021 roku:
Skyline Investment S.A.
§ Umowa pożyczki
W dniu 12 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Skyline Investment S.A.
(Pożyczkobiorca) a IMW Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) na kwotę 30.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki
wyniosło 5% w stosunku rocznym, zaś termin spłaty określony zostna 26 kwietnia 2021 roku. Pożyczka
zabezpieczona została oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. § 777 oraz wpisem na
hipotekę. Na dzień zatwierdzenia do publikacji pożyczka została spłacona.
§ Sprzedaż udziałów spółki zależnej
W dniu 26 stycznia 2021 roku Zarząd Skyline Investment S.A. (Emitent) zawarł Umowę zbycia 100%
udziałów Nurtos Sp. z o.o. (Spółka Zależna) z siedzibą w Warszawie. Udziały nabył podmiot IŁ Capital Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena zbycia 100% udziałów Spółki Zależnej została określona przez Strony
na kwotę 7.771.366,13 zł.
§ Umowa pożyczki
W dniu 28 stycznia 2021 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Skyline Investment S.A.
(Pożyczkodawca) a Skyline Development Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) na kwotę do 3.000.000,00 zł.
Oprocentowanie pożyczki wyniosło WIBOR 1R + 0,1% w skali roku, zaś termin spłaty określony został na
36 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy.
§ Spłata pożyczki
W dniu 29 stycznia 2021 roku Skyline Investment S.A. (Pożyczkobiorca) dokonał spłaty pożyczki wraz
z odsetkami na rzecz Skyline Energy Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) w kwocie 190.139,18 zł.
§ Umowa pożyczki
W dniu 16 lutego 2021 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Skyline Investment S.A.
(Pożyczkodawca) a Skyline Interim Management Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) na kwotę 15.000,00 zł.
Oprocentowanie pożyczki wyniosło WIBOR 1R + 0,1% w skali roku, zaś termin spłaty określony został na
28 lutego 2022 r. Na dzień zatwierdzenia do publikacji pożyczka została spłacona.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Skyline Investment
2021
7 | Strona
§ Obowiązkowa dematerializacja akcji
W dniu 28 lutego 2021 roku Skyline Investment S.A. złożył wniosek o zarejestrowanie akcji
w depozycie papierów wartościowych, tym samym wypełniając obowiązek o obowiązkowej
dematerializacji akcji zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1798).
§ Porozumienie w przedmiocie przejęcia długu oraz potrącenia wzajemnych wierzytelności
W dniu 22 marca 2021 roku podpisana została umowa potrącenia w przedmiocie przejęcia długu oraz
potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Skyline Investment S.A., Skyline Development Sp.
z o.o., Skyline Energy Sp. z o.o. a OPS Invest S.A. Kwota potrącenia wyniosła 3.168.299,02 zł.
§ Umowa pożyczki
W dniu 22 marca 2021 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Skyline Investment S.A.
(Pożyczkodawca) a Skyline Energy Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) na kwotę 107.595,00 zł. Oprocentowanie
pożyczki wyniosło WIBOR 1R + 0,1% w skali roku, zaś termin spłaty określony został na 12 miesięcy od
daty wypłaty pożyczki. Kwota pożyczki stanowi równowartość wzajemnych rozliczeń wynikających
z przejęcia długu Pożyczkobiorcy wobec OPS Invest S.A.
§ Umowa pożyczki
W dniu 22 marca 2021 roku podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Skyline
Investment S.A. (Pożyczkodawca) a Skyline Development Sp. z o.o. (Pożyczkobiorca) na kwotę
2.423.904,12 zł. Oprocentowanie pożyczki wyniosło WIBOR 1R + 0,1% w skali roku, zaś termin spłaty
określony został na 36 miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Kwota pożyczki stanowi równowartość
wzajemnych rozliczeń wynikających z przejęcia długu Pożyczkobiorcy wobec OPS Invest S.A.
§ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 8 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które przyjęło
sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020 oraz dokonało zmian w składzie
Rady Nadzorczej.
§ Publikacja raportu DPSN
W dniu 29 lipca 2021 roku opublikowany został raport dotyczący stosowania przez Spółkę Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie 1 lipca 2021 r. Stosowanie
przez spółki zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Dobrych Praktykach, jest dobrowolne, jednak
informowanie o ich stosowaniu należy do zapisanych w regulaminie GPW obowiązków każdej spółki
giełdowej.
§ Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
W dniu 20 sierpnia 2021 roku Pan Jarosław Karpiński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie
Nadzorczej Spółki.
§ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
W dniu 21 września 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ Rezygnacja członka Zarządu
W dniu 22 września 2021 roku Pan Leszek Szwedo złoż rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu
Spółki.
§ Nabycie udziałów od spółki zależnej
W dniu 21 grudnia 2021 roku została podpisana umowa sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów
w spółce Lazuria Sp. z o.o. Skyline Investment S.A. nabyła udziały po cenie nominalnej w zamian za
umorzenie części długu, jaki Skyline Development Sp. z o.o. posiada względem Skyline Investment S.A.
(na podstawie umowy pożyczki z dn. 22 marca 2021 r.).