1
Sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego dla Zgromadzenia
Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Skyline
Investment Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Skyline Investment Spółka Akcyjna
(„Jednostka dominująca”) z siedzibą przy ul. ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, na które
składa się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na 31.12.2021r.
wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 58 606 tys. PLN,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021r. do
31.12.2021r. wykazujące zysk w kwocie 3 688 tys. PLN,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do
31.12.2021r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 256 tys. PLN,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale asnym za okres od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 692 tys. PLN,
dodatkowe informacje i objaśnienia.
2
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
na dzień 31.12.2021r., oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od
01.01.2021r. do 31.12.2021r., zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF) oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i
postanowieniami statutu Skyline Investment Spółka Akcyjna.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 27.04.2021 roku.
Podstawa Opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w
wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
(„KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1571 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158).
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych
Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do
badania sprawozd finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne
zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy
biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
3
Uwaga objaśniająca
Nie wnosząc zastrzeżeń do zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zwracamy uwagę na no 7.6. Grupa wykazuje w sprawozdaniu finansowym aktywa
finansowe w kwocie 826 tys. PLN w stosunku do których nie został dokonany odpis
aktualizujący. Zarząd nie dokonał odpisu będąc w przekonaniu że ww. aktywa w pełni
odzyskiwalne i nie utraciły wartości ekonomicznej, aczkolwiek naszym zdaniem pewności
takiej nie ma.
Inne sprawy
Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Skyline
Investment Spółka Akcyjna, za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku
zostało zbadane przez działającego w imieniu naszej firmy audytorskiej biegłego rewidenta,
który wyraził opinię bez zastrzeżeń z uwagą objaśniającą na temat tego sprawozdania w
dniu 26 kwietnia 2021 roku.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą
reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Opis rodzaju ryzyka istotnego
zniekształcenia
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi
na zidentyfikowane ryzyko oraz
najważniejsze spostrzeżenia związane
z tymi rodzajami ryzyka
Pozostałe należności
Należności z tyt. dostaw i usług stanowią
5,7% jej sumy bilansowej w związku z
czym przeprowadzający badanie uznał
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności:
- Analizę struktury wiekowej należności
4
pozycję za kluczową pozycję badania.
Do tego obszaru została wydana uwaga
objaśniająca.
handlowych;
- Analizę stanu prawnego dotyczącego
wykazywanych środków;
- Analizę spłacalności należności wraz z
kondycją finansową spłacającego;
Nieruchomości inwestycyjne
Nieruchomości inwestycyjne stanowią
92,1% jej sumy bilansowej grupy
kapitałowej, w związku z czym
przeprowadzający badanie uznał pozycję
za kluczową pozycję badania.
Nasze procedury badania obejmowały w
szczególności:
- zrozumienie i ocenę stosowanych metod
wyceny nieruchomości pod kątem zgodności z
polityką rachunkowości
- analizę wyceny nieruchomości dokonaną
przez rzeczoznawcę
- ocenę adekwatności prezentacji i
kompletności ujawnień w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z MSSF, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za niezbędną aby umożliwić
sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
5
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd
albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie
ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość
nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mo powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na
podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej
obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z ędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
6
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawni dokonanych przez
Zarząd Jednostki dominującej;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze
zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczą wątpliwość zdolność
Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie
ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa
zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający
rzetelną prezentację;
- uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy
odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy
wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach
badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które
zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
7
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej Jednostki dominującej ustaliliśmy te
sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy
zakończony 31.12.2021r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o
stosowaniu ładu korporacyjnego.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi
częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje
Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania
finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i
czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym lub naszą wied uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się
istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w
naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o
biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności Grupy
zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
8
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Grupa sporządziła oświadczenie na
temat informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o
stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
działalności Grupy:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
91 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Niniejsze rozporządzenie było
poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz.
133 oraz z 2016 r. poz. 860), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 791));
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych
zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła
informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt o informacjach bieżących. Ponadto,
naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 tego Rozporządzenia zawarte
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
9
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wied i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozd finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy zgodne z
prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy
o biegłych rewidentach.
Opinia na temat zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego, sporządzonego w
jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia o standardach
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem jednostkowego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani
do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii
czy jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok zakończony 31 grudnia
2021 roku sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania zawarte w pliku
o nazwie skl_2021-12-31_pl.zip („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie
ESEF”) zostało oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającym
dyrekty2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania ( „Rozporządzenie ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez
Zarząd Jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz
wymogów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi określone w
tych regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez
nas opinii.