Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza PCF Group S.A. zgodnie z przepisami § 70 ust. 1 pkt 8) i § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim oświadcza, że:
w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
Komitet Audytu PCF Group S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Mikołaj Wojciechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Pogonowski, członek Rady Nadzorczej
Dagmara Zawadzka, członek Rady Nadzorczej
Barbara Sobowska, członek Rady Nadzorczej
Kuba Dudek, członek Rady Nadzorczej
21.04.2022 r.