Warszawa, 21.04.2022 r.
OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU DOKONANA PRZEZ
RADĘ NADZORCZĄ PCF GROUP S.A.
Zgodnie z przepisem § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 ze zm.),
Rada Nadzorcza PCF Group S.A. rozpatrzyła Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok
obrotowy zakończony 31.12.2021 r.” oraz Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.” oraz zapoznała się z opiniami biegłego rewidenta i ze
sprawozdaniami z badania, a także odbyła wideokonferencję z kluczowym biegłym rewidentem podsumowujące
wyniki badania.
Zgodnie z opiniami wydanymi przez biegłego rewidenta:
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.
oraz Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy
zakończony 31.12.2021 r. przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki / Grupy
Kapitałowej na dzień 31.12.2021 r., wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy
kończący się tego dnia zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską i przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości;
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.
oraz Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy
zakończony 31.12.2021 r. jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 757 ze zm.), ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.),
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię
Europejską, a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami statutu PCF Group S.A.;
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.
zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z
2019 r., poz. 351 ze zm.).
Biorąc pod uwagę wnioski biegłego rewidenta, czynności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wykonane w
trakcie oraz po zakończeniu roku finansowego 2021, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe
sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada
Nadzorcza stwierdza, wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami
terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię
Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań finansowych co do zgodności z księgami
rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w pozytywnej
opinii biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza PCF Group S.A., po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF
Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 r.” oraz „Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w
PCF Group S.A. w 2021 r.”, a także po zapoznaniu sz opinią biegłego rewidenta na temat Sprawozdania Zarządu
z działalności, pozytywnie ocenia przedmiotowe Sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe Sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz
spółki PCF Group S.A.
Rada Nadzorcza stwierdza, wyżej wymienione Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.). Zgodnie z
opinią niezależnego biegłego rewidenta, Sprawozdanie Zarządu z działalności jest zgodne z informacjami ujętymi
w sprawozdaniu finansowym spółki i Grupy Kapitałowej PCF Group S.A., i nie zawiera istotnych zniekształceń.
„Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w PCF Group S.A. w 2021 roku” uwzględnia wszystkie
wymagane składowe.
Z upoważnienia Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mikołaj Wojciechowski