Oświadczenie Zarządu spółki dominującej
Zarząd oświadcza, że niniejszy Skonsolidowany Raport Roczny PCF Group S.A. za 2021 r. zawiera: Pismo Prezesa
Zarządu, Wybrane skonsolidowane dane finansowe, Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r., Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 r. oraz Oświadczenie o stosowaniu ładu
korporacyjnego w PCF Group S.A. w 2021 r.
Zarząd wiadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r. i dane porównywalne zostały sporządzone
zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”),
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że Sprawozdanie Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. za 2021 r. zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej PCF Group S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Ponadto, Zarząd PCF Group S.A. informuje, że:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie Rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2021 r.
spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania Rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
w PCF Group S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
PCF Group S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz PCF Group S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia
przez firmę audytorską.
Sebastian Wojciechowski
Prezes Zarządu