budujemy zaufanie
w audycie
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI
MANYDEV STUDIO SE
ZA ROK OBROTOWY, KTÓRY ZAKOŃCZYŁ SIĘ
31 GRUDNIA 2021 R.
Poznań, 28 kwietnia 2022 r.
2
/
10
S
PRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
MANYDEV STUDIO SE
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego MANYDEV STUDIO S.A.
(Spółki, Jednostki) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bieniewickiej 26, za rok obrotowy, który zakończył
się
dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:
a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów
i pasywów wykazuje su673 tys. zł,
b. sprawozdanie finansowe z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 564 tys. zł oraz całkowity dochód w
wysokości (-) 564 tys. zł,
c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 638 tys. zł,
d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia
31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 142 tys. zł,
e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające,
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe:
a. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r.
oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostkę przepisami prawa i statutem Spółki,
c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa
o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
28 kwietnia 2022 roku.
3
/
10
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1415, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158, ze zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w
tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla
Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z
dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami
etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze
inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania
kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę
dla naszej opinii.
Paragraf objaśniający
Nie zgłaszając zastrzeżeń do załączonego sprawozdania finansowego i nie modyfikując naszego wniosku
zaprezentowanego w paragrafie powyżej, zwracamy uwagę, iż w Nocie 32 Zdarzenia po dacie bilansu
Spółka wskazała, w dniu 28 lutego 2022 roku otrzymała postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego z
dnia 16 lutego 2022 roku o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia
na Spółkę kar administracyjnych na podstawie:
a) art. 96 ust. 1e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm., dalej: „ustawa o ofercie”) w brzmieniu obowiązującym przed
wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.724, dalej: „ustawa zmieniająca nr
1”) albo art. 96 ust 1f ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit.
b ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2017 r. poz. 791, dalej: „ustawa zmieniająca nr 2”) w związku z sporządzeniem raportu rocznego
za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r.
oraz
b) art. 96 ust.1e ustawy o ofercie, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą nr 1 albo art. 96 ust. 1f
ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie,
4
/
10
w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą nr 2, w związku ze sporządzeniem raportu rocznego
za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
W ocenie Zarządu Jednostki z uwagi na wczesny etap postępowania Zarząd nie jest w stanie określić
zarówno prawdopodobieństwa nałożenia kar, jak i ich potencjalnej wysokości. Spółka potraktowała
możliwe zobowiązania wynikające z nałożenia kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego
jako zobowiązania warunkowe, wskazując jednocześnie na otrzymany list wsparcia od istotnego
akcjonariusza - PlayWay S.A. zobowiązujący do udzielenia pożyczki do kwoty 500 tys. zł.
Nasza opinia nie zawiera zastrzeżenia w tej kwestii.
Inna sprawa
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez działającego
w imieniu innej firmy audytorskiej Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, wpisanej na listę firm
audytorskich pod numerem 3872, biegłego rewidenta Marcina Grzywacza, numer 11769, który w wydanym
15 kwietnia 2021 roku Sprawozdaniu z badania odmówił wydania opinii o sprawozdaniu finansowym
sporządzonym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 uzasadniając powyższe w następujący
sposób:
„(…) Podstawa odmowy wydania opinii
W dniu 3 marca 2021 r. Spółka powzięła informację, iż w stosunku do Spółki zostało rozpoczęte
postępowanie administracyjne, prowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), w
przedmiocie nałożenia na Spółkę kary administracyjnej na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z podejrzeniem naruszenia
art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy
2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r. oraz raportu rocznego za rok obrotowy 2017
opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r. Informacja ta została podana do wiadomości publicznej
tego samego dnia komunikatem bieżącym nr 17/2021.
Spółka opisała powyższe postępowanie w „Nocie 32 Zdarzenia po dacie bilansu” informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego.
Zgodnie z przekazanymi nam informacjami, w dniu 9 kwietnia 2021 r. osoby reprezentujące Spółkę
uzyskały dostęp w KNF do dokumentacji prowadzonego postępowania. Kopia tej dokumentacji została
nam przekazana w dniu 14 kwietnia 2021 r.
Na podstawie przekazanej nam dokumentacji oraz dalszych wyjaśnień złożonych przez przedstawicieli
Spółki, stwierdziliśmy, iż uzyskane dowody z badania nie są wystarczające do oceny czego dokładnie
dotyczy postępowanie, stawianych zarzutów i ich skutków, oraz nie są wystarczające do oceny czy
sprawozdanie finansowe powinno zawierać korekty na dzień 31 grudnia 2020 r. w postaci rozpoznania
rezerw na zobowiązania z tytułu przyszłych kar jak również nie są wystarczające do wyliczenia w jakiej
wysokości te rezerwy powinny zostać rozpoznane w przypadku gdyby okazały się konieczne.
W naszej ocenie nałożenie na Spółkę kar jest prawdopodobne, a potencjalne rezerwy na kary, które
powinny być odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r., byłyby zarówno