Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu raport Spółki CFI Holding S.A. za 2021 rok. Niniejszy list adresuję
do naszych Akcjonariuszy, Uczestników Rynku Kapitałowego, Kontrahentów, Pracowników,
Współpracowników oraz pozostałych Interesariuszy Spółki. który został przygotowany w
rzeczywistości nie dającej się porównać do żadnego znanego nam wcześniej ryzyka prowadzenia
działalności. Ubiegły rok zarówno dla CFI Holding S.A. jak i podmiotów tworzących Grupę
Kapitałową CFI Holding S.A. był niezmiernie trudny, w obliczu całkowicie nowego zjawiska z
jakim przyszło się zmierzyć wszystkim podmiotom działającym na rynku, w tym w szczególności
w sektorze usług hotelarsko-gastronomicznych, stanowiącym trzon działalności Grupy
Kapitałowej CFI Holding S.A. Niestety stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 trw nadal a liczne
informacje o kolejnych mutacjach wirusa nie dawały nadziei na szybkie zakończenie obostrzeń oraz
ograniczeń z tym związanych, a jego skutki na pewno przełożą się na niestandardowe zachowania
przez najbliższe lata.
W raportowanym okresie Zarząd kontynuował działania restrukturyzacyjne, które wiązały
się z trudnymi decyzjami polegającymi m.in. na kontynuowaniu okresowego wstrzymania
działalności w wielu obiektach należących do podmiotów wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej CFI Holding S.A., przy wydatnym wsparciu kardy pracowniczej, która w tym trudnym
okresie wykazała się wielką solidarnością i znacząco wsparła decyzje Zarządu. Przeprowadzone
procesy optymalizacyjne spowodowały, iż Spółka CFI Holding S.A., nie widzi obecnie znaczących
zagrożeń dla kontynuowania działalności.
Działania Zarządu skupiły się przede wszystkim zabezpieczeniu pozostałych źródłem
przychodu oraz opracowania planu rozwoju dalszej działalności, pozwalającego na dywersyfikację
źródeł przychodu oraz zwiększenie potencjału i konkurencyjności Spółki.
Za najważniejsze dokonania uznając należy dostosowanie się Spółki do niespotykanych
dotychczas warunków funkcjonowania oraz skuteczne zabezpieczenie majątku. Zarząd skupiał się
na ochronie płynności finansowej, poprawie zarządzania kapitałem obrotowym, ograniczeniu
kosztów, optymalizacji zapasów i wielkości zamówień oraz zapewnieniu Spółce ciągłości
operacyjnej oraz zabezpieczenie aktywów wraz z przeglądem i niepowodzenia grupy kapitałowej.
Ponadto w raportowanym okresie Emitent utrzymał liczbę pracowników na nie zmienionym
poziomie.
Spółka kontynuowała ponadto prace przygotowawcze zmierzające do uruchomienia
kolejnych procesów inwestycyjnych w myśl tzw. zasady „Multifunkcjonalności” nieruchomości co
bez wątpienia zwiększy efektywność posiadanego zasobu nieruchomości, zasadniczo w kontekście
rozwoju dewelopersko-usługowej oraz hotelarsko-gastronomicznej, wychodząc z założenia, że
okres chaosu pocovidowego skończy się najpóźniej w 2023 roku, licząc że narastający konflikt
zbrojny u naszych sąsiadów uda się przynajmniej od strony militarnej zakończyć jak najszybciej.
Zarząd CFI Holding S.A. monitoruje na bieżąco sytuację i przygotowuje plany awaryjne
oraz zasoby finansowe niezbędne do zapewnienia kontynuacji działalności. Zespół zarządzający
CFI Holding S.A. nieustannie jest zaangażowany w optymalizację działań przy wykorzystaniu
posiadanego potencjału zarówno kadrowego jak i posiadanych aktywów.
W imieniu Zarządu chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym Spółka CFI pomimo
doświadczeń tego roku nieustannie rozwija się, stawiając sobie coraz ambitniejsze cele i pomimo
trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID 19, w sposób rozważny i bezpieczny kontynuuje
swoją działalność.
Nie identyfikujemy także istotnego zagrożenia związanego z wpływem rozwoju epidemii
wirusa na płynność Spółki CFI. Na bieżąco jednak monitorowaliśmy rozwój sytuacji związanej z
utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz zmian przepisów z
tym związanych i ich potencjalny wpływ na nasze projekty. Aktualnie skupiamy się na rozwijaniu
najbardziej perspektywicznych biznesów.
W raportowanym okresie stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 nie tylko trwał nadal, ale jak
się wydaje jeszcze mocniej wpłynął na działalność spółek w najbardziej dotkniętych skutkami
gałęziami gospodarki. Wielu z nas koronawirus dotknął osobiście, przeżywamy ludzkie tragedie
związane z przebiegiem choroby wśród najbliższych. Wszystkim przekazuję najszczersze wyrazy
współczucia, dlatego przede wszystkim chciałbym w pierwszej kolejności podziękować
pracownikom Spółki za ich wyjątkową, odpowiedzialną postawę w trakcie trwającej pandemii,
za zaangażowanie i lojalność, które pozwoliły nam funkcjonować bez znaczących przerw w
codziennej działalności.
Obawy co do wpływu kolejnych fal pandemii na kondycję finansowo-ekonomiczną firm
na całym świecie w roku 2022 pomimo pewnego rozluźnienia w większości krajów Europejskich
pozostają. Nie bez znaczenia będzie także szalejąca inflacja, która w marcu bieżącego roku
osiągnęła poziom blisko 11 %. Firmy najgłębiej dotknięte ograniczeniami związanymi
wprowadzonymi ograniczeniami działalności czy tez całkowitym lockdownem jak w przypadku
znaczącej części naszej działalności najprawdopodobniej szybko nie powrócą do ekosystemu
biznesowego sprzed Covid-19, natomiast istnieje szansa, iż wykorzystamy doświadczenia, aby stać
się bardziej odporni na niespodziewane sytuacje, które mogą pojawić s w przyszłości. Kluczem
będzie dostosowanie swoich modeli biznesowych do warunków nowej normalności. Kluczowe jest
jak długo potrwa obecna sytuacja. Być może szybkie działania prewencyjne rządu skrócą skutki
epidemii. Abstrahując od obecnego stanu z satysfakcją oceniam, że CFI HOLDING S.A. w sposób
optymalny wykorzystała posiadane zasoby.
Wierzymy jednak, że rok 2022 będzie rokiem wzrostowym Spółki CFI. W perspektywie
rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta zamierzamy umocnić pozycję rynkową na już
obecnych sektorach gospodarki, poszerzyć obszary działalności oraz budować jej wartość z myślą
o obecnych i przyszłych Akcjonariuszach. Doświadczenie wynikające z kryzysu pandemii
spowodowało przemodelowanie sposobu finasowania działalności w grupie. Planujemy pozyskać
nowych potencjalnych partnerów w tym finansowych którzy będą zaangażowani w projekty
celowe. Emitent obecnie prowadzi zaawansowane prace nad projektami mini apartamentów na
wynajem i planuje rozwijać ten sposób zagospodarowania także innych posiadanych w bazie ziemi
nieruchomości, w tym obiektów hotelowych w Spółkach grupy Kapitałowej.
Dziękuję Pracownikom i Współpracownikom, Najemcom i Partnerom biznesowym za
zaangażowanie i ciężką pracę, a naszym Inwestorom oraz Interesariuszom - za zaufanie, jakim
obdarzyli Spółkę. Dołożę wszelkich starań, aby dostarczać Akcjonariuszom satysfakcjonujących
rezultatów finansowych i zapewnić, że inwestycja w akcje CFI Holding S.A. jest dobrą decyzją.
Najważniejszym dla nas celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób jak i celu
inwestycyjnego oraz systematycznego wzrostu wartości.