Kraków, dnia 28 kwietnia 2022 roku
INFORMACJA ZARZĄDU ALL IN! GAMES S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
W związku z § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w oparciu o oświadczenie złożone przez Radę
Nadzorczą ALL IN! GAMES S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej All in! Games za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zgodnie z przepisami,
w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, Zarząd ALL IN! GAMES S.A. informuje,
że:
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej All in! Games za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego
rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Marcin Kawa
Prezes Zarządu
Maciej Łaś
Wiceprezes Zarządu
Łukasz Górski
Wiceprezes Zarządu