OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANYDEV STUDIO SE
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza ManyDev Studio SE, z siedzibą w Warszawie (01-632) przy ul. Bieniewickiej
26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000734433 (dalej:
„Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
w związku z art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), oświadcza, że:
1) w Spółce przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu
audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz
wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa
Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1. Bartłomiej Kurylak (PESEL: 81081916978) – członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
2. Marcin Wenus (PESEL: 84040401439 ) –Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
3. Robert Pakla (PESEL: 90111002617) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
4. Maksymilian Graś (PESEL: 84062301839 ) – członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
5. Tomasz Stajszczak (PESEL: 87121607318 ) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________