OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANYDEV STUDIO SPÓŁKA
EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka) Z DNIA 28 KWIETNIA 2022
ROKU DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ
BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2021
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za wnoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca
badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2021 roku została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i
procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej,
2) w Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1. Bartłomiej Kurylak (PESEL: 81081916978) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
2. Marcin Wenus (PESEL: 84040401439 ) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
3. Robert Pakla (PESEL: 90111002617) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
4. Maksymilian Graś (PESEL: 84062301839 ) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
5. Tomasz Stajszczak (PESEL: 87121607318 ) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________