1
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANYDEV STUDIO SE W SPRAWIE
OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021
R., ZAWIERAJĄCEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA
ROK 2021
Rada Nadzorcza z siedzibą w Warszawie (01-632) przy ul. Bieniewickiej 26, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000734433 (dalej: „Spółka”),
działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt. 14) § 70 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim ocenia, że przedłożone jej:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
3) sprawozdanie z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 zostały sporządzone
zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
UZASADNIENIE
Rada Nadzorcza dokonała oceny w szczególności w oparciu o:
1) informacje przekazane Komitetowi Audytu Spółki przez firmę audytorską 4 AUDYT
sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu (60-846) przy ul. Kochanowskiego 24/1, która jest
wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363 (dalej: „Firma Audytorska”),
2) informacje i dane przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu Spółki przez
Zarząd Spółki,
3) informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu wynikające z
wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w przepisach i
wewnętrznych regulacjach.
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Komitet Audytu) poinformował Radę
Nadzorczą m.in. o:
1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31
grudnia 2021 roku;
2) treści sporządzonego przez audytora sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o
którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję
Komisji 2005/909/WE;
3) roli Komitetu Audytu w procesie badania. W toku prowadzonego badania członkowie
Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali bezpośrednio z
przedstawicielami Firmy Audytorskiej przebieg badania w tym podczas telekonferencji
odbytej w dniu 28 kwietnia 2022 roku.
2
Zgodnie z przedstawionymi przez Firmę Audytorską sprawozdaniami z badania:
1) sprawozdanie finansowe Spółki:
a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31
grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości („ustawa o rachunkowości” Dz. U. z 2020 r. poz. 351, z późn. zm.) oraz
przyjętą polityką rachunkowości,
b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutem
Spółki,
c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości;
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
1. Bartłomiej Kurylak (PESEL: 81081916978) – członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
2. Marcin Wenus (PESEL: 84040401439 ) –Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
3. Robert Pakla (PESEL: 90111002617) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
4. Maksymilian Graś (PESEL: 84062301839 ) – członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________
5. Tomasz Stajszczak (PESEL: 87121607318 ) członek Rady Nadzorczej Spółki
_______________________________________