INFORMACJA ZARZĄDU MANYDEV STUDIO SE W SPRAWIE WYBORU FIRMY
AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz.
757), na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE z siedzibą w
Warszawie (01-632) przy ul. Bieniewickiej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000734433 (dalej: „Spółka”) informuję, że:
1) firma audytorska 4 AUDYT sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu (60-846) przy ul. Kochanowskiego
24/1, która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363 (dalej: „Firma Audytorska),
przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, została wybrana zgodnie z przepisami, w tym
dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
2) Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego ManyDev Studio SE za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej;
3) w Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i
kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
4) Spółka posiada polityw zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 r.
_____________________________
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu Spółki