OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MANYDEV STUDIO SE W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021
Mając na uwadze treść § 70 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz.
757) Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632) przy ul. Bieniewickiej 26,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000734433 (dalej:
„Spółka”) oświadcza, że:
1) wedle najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy,
2) sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych
zagrożeń i ryzyka.
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2022 r.
_______________________
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu