Sanok, 24 marca 2022
INFORMACJA ZARZĄDU
Stosownie do §70 ust.1 pkt.7 oraz §71 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U z dn. 20.04.2018r poz. 757)
Zarząd Sanok Rubber Company SA informuje na podstawie oświadczenia rady nadzorczej, że:
firma audytorska PF Consult Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisaną na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz członkowie zespołu wykonującego
badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz
obowiązkowymi okresami karencji, oraz
Sanok Rubber Company SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki i Grupy przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego
sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakresu świadczenia przez
firmę audytorską.
Piotr Szamburski - Prezes Zarządu ……………………………………
Rafał Grzybowski - Wiceprezes Zarządu ……………………………………
Marcin Saramak - Wiceprezes Zarządu ……………………………………
Piotr Dołęga - Członek Zarządu ……………………………………
Martijn Merkx - Członek Zarządu ……………………………………