SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

WRAZ Z INFORMACJAMI NIEFINANSOWYMI

GRUPY KAPITAŁOWEJ AMICA ZA ROK 2021


 

Spis treści

1. 2021 Najważniejsze fakty

2. Wybrane dane finansowe

Tabela 1: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Amica

3. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

3.1. Strategia i model biznesowy

3.2. Pozycja rynkowa i marki Grupy Amica

3.3. Zarząd i Rada Nadzorcza Amica S.A.

3.4. Akcje, akcjonariat Amica S.A. i relacje inwestorskie

3.5. Struktura Grupy Kapitałowej

3.6. Podejście do zrównoważonego rozwoju

3.7. Etyka i standardy w Grupie

3.8. Łańcuch wartości

4. Uwarunkowania makroekonomiczne

4.1. Sytuacja gospodarcza

4.2. Rynek sprzętu AGD

5. Działalność Grupy Amica w 2021 roku

5.1. Istotne umowy

5.2. Rynki zbytu

5.3. Znaczące zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

6. Środowisko naturalne i przeciwdziałanie zmianom klimatu

6.1. Łagodzenie i przystosowywanie się do zmian klimatu

6.2. Emisje gazów cieplarnianych

6.3. Surowce, materiały i komponenty

6.4. Odpady

6.5. Woda

6.6. Zgodność z taksonomią

7. Miejsce pracy

7.1. Równe szanse dla wszystkich

7.2. Warunki pracy

7.3. Bezpieczne miejsce pracy

8. Zaangażowanie społeczne

8.1. Ochotnicza Straż Pożarna Amica

8.2. Wyniki programów społecznych w 2021 roku

8.3. Wsparcie dla sportu

8.4. Fundacja Amicis

9. Finanse Grupy Kapitałowej Amica w 2021 roku

9.1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

9.2. Aktualna i przewidywalna sytuacja finansowa

9.3. Wskaźniki finansowe

9.4. Kredyty i pożyczki

9.5. Inwestycje i lokaty kapitałowe

9.6. Umowy gwarancji, poręczeń oraz zobowiązania warunkowe

9.7. Emisje papierów wartościowych

9.8. Instrumenty finansowe

9.9. Podział zysku i prognoza wyniku finansowego

9.10. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

9.11. Transakcje z podmiotami powiązanymi

10. Zarządzanie ryzykiem

10.1. System zarzadzania ryzykiem

10.2. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

10.3. Ryzyko stopy procentowej

10.4. Ryzyko walutowe

10.5. Ryzyko kredytowe

10.6. Ryzyko związane z płynnością

10.7. Istotne ryzyka niefinansowe

11. Pozostałe informacje

11.1. Informacje o firmie audytorskiej

11.2. Sprawy sporne

12. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

12.1. Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego

12.2. Walne zgromadzenie i prawa akcjonariuszy

12.3. Zasady zmiany statutu spółki

12.4. Systemy kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych

12.5. Polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta

13. O informacjach niefinansowych

13.1. Informacje o raporcie

13.2. Tabele zgodności

13.3. Załączniki

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Amica

 


 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Amica

wraz z informacjami niefinansowymi za 2021 rok

 

 

[dla grafika: najważniejsze fakty na 1 stronie poziomej]

 

1.  2021 Najważniejsze fakty

 


 

ponad

3.433,9 mld PLN

przychodów w 2021 roku

 

 

67

w tylu krajach sprzedawane są

nasze produkty

 

16%

tyle wynosi nasz udział w polskim rynku sprzętu ADG

 

73%

to część sprzedaży, którą realizujemy poza Polską

 

 

5

rozpoznawalnych marek sprzętu gospodarstwa domowego

 

2,7 mln zł

tyle przekazaliśmy na inicjatywy społeczne i programy, których beneficjentami są ogólnopolskie i lokalne społeczności

 

 


List Prezesa Zarządu

[GRI 102-14] 

 

Szanowni Państwo,

 

za nami kolejny rok funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości. Koronawirus ograniczył wiele sfer naszego życia prywatnego, zawodowego czy biznesowego. Powołana w 2020 roku Komisja ds. COVID-19 nadal aktywnie pracowała na rzecz bezpieczeństwa naszych pracowników i zachowania ciągłości działalności produkcyjnej i operacyjnej. Ograniczony dostęp do surowców i komponentów, ich ceny oraz wysokie koszty frachtu morskiego towarzyszyły nam niemal cały rok, co regularnie komunikowaliśmy w naszym otoczeniu biznesowym.

 

Był to jednak rok przełomowy, ponieważ dzięki wzmożonemu wysiłkowi naukowców społeczeństwa na całym świecie otrzymały dostęp do szczepień przeciwko wirusowi. W tym trudnym czasie Grupa Amica zapewniła swoim pracownikom nie tylko wszelkie środki ochrony w miejscu pracy, ale też zorganizowała możliwość przyjęcia szczepionek w przyzakładowej przychodni AmiMed. Dzięki wdrożonym środkom bezpieczeństwa, a także odpowiedzialności całej załogi, praca fabryki nie została zakłócona żadną z kolejnych mutacji wirusa.

 

Mimo bardzo zmiennego otoczenia gospodarczego, w 2021 roku powróciliśmy do realizacji planów biznesowych w niemal wszystkich obszarach geograficznych naszej działalności. Z powodzeniem rozwijamy potencjał marki Fagor, dla której po raz pierwszy przeprowadziliśmy kampanię marketingową opartą na współpracy sponsoringowej z klubami piłkarskimi Atletico Madryt oraz Olympique Lyon, dedykowaną odpowiednio rynkowi hiszpańskiemu i francuskiemu. Bardzo perspektywicznie patrzymy także na rynek Azji Centralnej. W minionym roku w Kazachstanie założyliśmy spółkę Hansa Central Asia, która stanowi centrum operacji dla całego regionu. Zarówno Kazachstan, jak i kraje ościenne, w tym Uzbekistan liczący ok. 30 mln mieszkańców, to rynki o dużym potencjale wzrostu.

 

Kontynuowaliśmy także inwestycje, zarówno w cyfryzację i procesy technologiczne, jak również zwiększenie mocy produkcyjnych w fabryce we Wronkach. Równolegle realizowaliśmy plan zwiększenia niezależności energetycznej i uruchomiliśmy duży projekt kogeneracji, który umożliwia odzyskiwanie ok. 30 proc. zużywanej w produkcji energii. Zainstalowaliśmy także panele fotowoltaiczne.

 

Prowadzone działania i inwestycje są spójne z naszym myśleniem o wpływie, jaki Grupa Amica wywiera na swoje otoczenie w zakresie ESG, czyli w obszarze środowiskowym, społecznym i zarządczym. Wierzymy, że odpowiedzialny biznes opiera się na przeciwdziałaniu zmianom klimatu, wprowadzaniu elementów gospodarki obiegu zamkniętego, różnorodności kapitału ludzkiego, wyrównywaniu szans, przestrzeganiu praw człowieka, a także wysokich standardach etyki biznesu i transparentnym modelu organizacyjnym, uwzględniającym systemowe ujęcie kwestii środowiskowych i społecznych. Nie mam wątpliwości, że wyzwaniem najbliższych dekad będą zmiany klimatyczne i dążenie przedsiębiorstw do osiągania neutralności środowiskowej. To także jeden z istotnych celów, który stawiamy sobie w całym łańcuchu wartości.

 

To podejście towarzyszy nam także przy tworzeniu nowej strategii dla całej Grupy Kapitałowej, która zastąpi obecnie obowiązującą – HIT 2023. Prace nad nią rozpoczęliśmy w 2021 roku i będziemy je kontynuować w 2022. Zależy nam na wdrażaniu strategii w sposób, który będzie inspirował do wspólnego działania zarówno pracowników Grupy, jak i innych naszych interesariuszy. W czasach dużej zmienności otoczenia gospodarczego i geopolitycznego, musimy ściśle współpracować i elastycznie podejmować decyzje. Odporność na czynniki zewnętrzne będzie wyznaczała naszą konkurencyjność w perspektywie kolejnej dekady.

 

Przy całej złożoności czasów, w których żyjemy, nie zapominamy o lokalnych społecznościach. W 2021 roku kontynuowaliśmy wsparcie dla placówek medycznych, organizacji społecznych oraz rodzin w potrzebie. Angażowaliśmy się w projekty edukacyjne, sportowe i kulturalne. Na szczególną uwagę zasługuje także aktywność związanej z Grupą Amica Fundacji Amicis, która przez cały rok prowadziła działania pomocowe na terenie Wielkopolski, przy operacyjnym wsparciu strażaków z OSP Amica.

 

Wszystkie osiągnięcia roku 2021 nie byłyby możliwe bez zaangażowania naszych ludzi na każdym poziomie organizacji. To dzięki nim mogliśmy realizować zaplanowane wcześniej działania oraz sprawnie odpowiadać na pojawiające się wyzwania, których w minionym roku nie brakowało. Dziękuję koleżankom i kolegom z Zarządu, menedżerom w spółkach z całej Grupy oraz wszystkim pracownikom za ich codzienną pracę.

 

Dziękuję także Radzie Nadzorczej, która wspierała nas przez cały rok swoją unikalną wiedzą i doświadczeniem.

 

Pragnę złożyć także podziękowania wszystkim klientom, dostawcom oraz partnerom biznesowym. Wzajemne zaufanie jest fundamentem naszych relacji i współpracy. Wierzę, że przed nami kolejne lata wspólnych działań.

 

Rok 2022 będzie najtrudniejszym okresem dla Grupy Amica w swojej historii. Pandemia COVID-19 spowodowała zakłócenia łańcuchów dostaw, wzrost kosztów surowców i inne zawirowania na rynkach międzynarodowych. Rok 2022 rozpoczął się w lutym okrutną wojną w Ukrainie, której konsekwencje są w tej chwili nieprzewidywalne. Jestem przekonany, że sprawdzony w przeszłości w kryzysach zarząd i załoga Grupy Amica podołają nieoczekiwanym wyzwaniom, a nasza Grupa wyjdzie wzmocniona, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach.

 

Życzę wszystkim Państwu w 2022 roku zdrowia, wytrwania i pokoju.

Z poważaniem,

 

Jacek Rutkowski

Prezes Grupy Amica

 

 


 

2.  Wybrane dane finansowe

 

Tabela 1: Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Amica

 

mln PLN

 

2021

 

2020

 

Zmiana

przychody

 

3 434

 

3 069

 

11,8%

aktywa razem

 

2 586

 

2 192

 

18,0%

kapitał własny

 

1 143

 

1 069

 

7,0%

marża EBITDA

 

6,3%

 

8,5%

 

- 2,2 p.p.

Nakłady inwestycyjne

 

86,9

 

29

 

199%

 


 

 

3.  Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej

3.1.  Strategia i model biznesowy

 

[GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI, GRI 102-5, GRI 102-8]

 

Grupa Kapitałowa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, lider na krajowym rynku (udział na poziomie 16%), silna marka w Polsce z rozpoznawalnością na poziomie powyżej 80% i jedna z największych firm branży AGD w Europie. Podstawową działalnością Grupy jest produkcja i sprzedaż sprzętu AGD oraz sprzedaż usług serwisowych w zakresie sprzętu elektrycznego i gazowego.

 

Siedziba główna Spółki mieści się we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52 w Polsce i jednocześnie jest podstawowym miejscem prowadzenia działalności produkcyjnej, a akcje Spółki dominującej (Amica S.A.) są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Z racji prowadzonej działalności handlowej w różnych krajach, Grupa ma również biura w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Danii, Kazachstanie, Rosji oraz Ukrainie.

 

Grupa Kapitałowa Amica jest pracodawcą dla 3 337 osób i współpracuje na bieżąco z 1 321 osobami.

 

W 2021 roku kontynuowano realizację Strategii na lata 2014-2023, której podstawowymi celami są:

  wzrost satysfakcji ze strony konsumentów i użytkowników produktów Grupy Kapitałowej Amica,

  bycie jednym z trzech największych producentów na rynku grzejnym w Europie

  wzmacnianie rozpoznawalnych lokalnych marek, które należą do Spółki w poszczególnych krajach, i rozwój produktów z przewagą sprzętu kuchennego

  wzrost satysfakcji ze strony akcjonariuszy

 

Zdolność Grupy do sprawnej i skutecznej adaptacji do zmian jest jedną z istotnych przewag konkurencyjnych Spółki i źródłem satysfakcji dla klientów i akcjonariuszy.

 

 

 

 

5 filarów strategii Grupy Kapitałowej Amica na lata 2014-2023:

 

Obraz 15193991

 

 

Ambicją i celem Grupy Kapitałowej Amica jest osiągnięcie pozycji kluczowego gracza na rynku sprzętu AGD i produktów wyposażenia kuchni, połączone z ciągłą poprawą rentowności.

Na przełomie 2021 i 2022 roku rozpoczęto prace nad nowa długoterminową strategią S30+. Zarząd Grupy Amica planuje poprzez prace nad nową strategią przygotowanie do dalszego rozwoju i ekspansji na rynkach międzynarodowych, uwzględniając bieżącą sytuację makroekonomiczną.

 

 

 

 

3.2.  Pozycja rynkowa i marki Grupy Amica

 

[GRI 102-6, GRI 102-7]

 

Tabela 2: Skala i struktura przychodów Grupy Kapitałowej Amica w 2021 roku

 

 

 

2021

2020

Zmiana [%]

Sprzedaż produktów i towarów

3 295

2 968

11%

Polska

883

813

9%

Wschód

553

480

15%

Północ

266

237

12%

Południe

223

203

10%

Zachód

1 370

1 236

11%

Pozostałą sprzedaż, w tym:

140

101

27%

- części zamienne

105

72

45%

- usługi

36

29

24%

Razem przychody ze sprzedaży

3 434

3 069

11,8%

 


 

 

 

[dla grafika: mapa Europy z obecnością poszczególnych marek produktowych na rynkach – cała 1 strona]

 

 


 

[dla grafika: schemat marek z opisami na 1 stronie poziomej]

 

Tabela 3: Marki i spółki dystrybucyjne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Amica [GRI 102-2]

 

Obraz zawierający tekst, clipartOpis wygenerowany automatycznie

Pozostaje wciąż najbardziej znaną i rozpoznawalną marką na polskim rynku sprzętu AGD, co od lat potwierdzają branżowe badania i ankiety. W 2021 roku marka konsekwentnie kontynuowała realizację strategii opartej na podkreślaniu użyteczności oferowanych produktów (for living) oraz dopasowania do realnych potrzeb dzisiejszych konsumentów. Marka rozszerzyła swoją ofertę sprzętów AGD o produkty oferujące funkcje parowe (oprócz piekarników, oferuje także zmywarki oraz pralki). W 2021, produkty marki AMICA ponownie zanotowały pozytywne rezultaty na rynku niemieckim, czeskim oraz słowackim

 

Obraz zawierający tekst, clipartOpis wygenerowany automatycznie

Jedna z najbardziej znanych i popularnych hiszpańskich marek sprzętu AGD na półwyspie iberyjskim, w Afryce Północnej i Ameryce Łacińskiej. Produkty marki Fagor to przede wszystkim duży sprzęt AGD kuchenny cechujący się wysoką jakością za bardzo przystępną cenę. Marka znana jest nie tylko z produkcji urządzeń domowych, ale także komercyjnych, wykorzystywanych w innych branżach na 5 kontynentach. 2021 rok był przede wszystkim okresem odbudowy silnej pozycji rynkowej tej marki w Hiszpanii - przeprowadzono dużą kampanię komunikacyjną, w ramach której marka Fagor podkreśliła m.in. współpracę jednym z największych klubów piłkarskich Atletico Madrid.

 

Obraz zawierający tekst, clipartOpis wygenerowany automatycznie

 

Hansa jest marką obecną w ponad 20 krajach i preferowana na rynkach Europy Wschodniej. Sprzęty kuchenne Hansa pomagają stworzyć kuchnię wygodną i przyjazną. To także innowacyjne technologie, nowoczesny design oraz jakość w przystępnej cenie. Hansa rozwija się dynamicznie także na rynkach azjatyckich, zyskując coraz większą popularność, co przełożyło się na wyniki sprzedaży na rynku kazachskim, a w dalszej kolejności na założenie tam dedykowanej spółki odpowiadającej za dalszy rozwój sprzedaży i utrzymanie wysokiego pozycjonowania marki.

 

Obraz zawierający tekst, clipartOpis wygenerowany automatycznie

GRAM to duńska marka z ponad 120-letnią tradycją specjalizująca się w dużym AGD. Produkty marki GRAM charakteryzują się skandynawskim design’em oraz wysoką jakością wykonania. W 2021 trwała specjalna kampania komunikacyjna, która będzie kontynuowana przez najbliższe 3-4 lata wspierając rozpoznawalność marki oraz sprzedaż na takich rynkach jak Dania, Finlandia i Norwegia oraz na najbardziej wymagającym rynku szwedzkim. Marka postrzegana jest jako prestiżowa m.in. ze względu na swoją długoletnią historię i renomę.

 

Obraz 12

CDA jest brytyjską, popularną marką sprzętu kuchennego. Dzięki własnemu rozwiązaniu dostarczania towarów, utrzymuje bezpośrednie relacje z konsumentami. Obiekt o wielkości 9 hektarów znajdujący się w Nottinghamshire jest siedzibą marki, ale także obejmuje najnowocześniejsze laboratorium badawcze, zakłady magazynowe oraz własne centrum obsługi klienta. Dzięki temu, CDA może dostarczyć urządzenie do każdego gospodarstwa domowego w ciągu 24 godzin. CDA jest najszybciej rozwijającym się producentem urządzeń w Wielkiej Brytanii i liderem w branży w kategoriach produktów, takich jak chłodziarki do wina.

 

Obraz 15

 

SIDEME to dystrybutor sprzętu AGD, który specjalizuje się w dostawach szerokiego portfolio produktów pod markami handlowymi dystrybutorów oraz markami własnymi: Curtiss, Le Chai, Caviss. Marki te są rozpoznawalne przede wszystkim we Francji oraz w krajach Beneluksu. SIDEME wiąże duże plany rozwojowe z dystrybucją produktów pod marką FAGOR na rodzimym francuskim rynku.

 

Tabela 4: Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności Grupy Amica

 

 

2021

Środowisko

Emisje CO2 w zakresie 1 i 2 (location-based)

25 897 tCO2 e

Wskaźnik intensywności emisyjnej na 1 mln zł przychodu wyprodukowany sprzęt AGD

7,54

Wskaźnik intensywności emisyjnej na 1 wyprodukowany sprzęt AGD

0,01

Zużycie wody (m3)

66 891

Wskaźnik intensywności zużycia wody na 1 mln zł przychodu

19,48

Wskaźnik intensywności zużycia wody na 1 wyprodukowany sprzęt AGD

0,02

Całkowita ilość ścieków (m3)

45 613

Odprowadzane ścieki na 1 mln przychodu

13,28

Odprowadzane ścieki na 1 wyprodukowanych sprzęt AGD

0,02

Obszar pracowniczy

Wskaźnik fluktuacji pracowników

4,88%

Udział kobiet w wyższej kadrze zarządzającej (członkowie zarządu i dyrektorzy)

28,13%

Wskaźnik Gender Pay Gap

11,5%

Wskaźnik Glass Ceiling Ratio dla kadry wyższego szczebla

20,88%

Wskaźnik Glass Ceiling Ratio dla kadry średniego szczebla

4,96%

Zaangażowanie w lokalne społeczności

 

Kwota przekazana na inicjatywy i programy społeczne

2,7 mln zł

Sprzęt AGD

Liczba wyprodukowanego sprzętu AGD

2,8 mln szt.

 


 

Kalendarium istotne nagrody, rankingi i wyróżnienia w 2021 roku 

 

 

Luty: Grupa Amica znalazła się w prestiżowym rankingu magazynu Forbes i firmy badawczej Statista. Zestawienie "Poland's Best Employers 2021" wyróżnia najlepszych pracodawców w Polsce. 

 

Czerwiec: Kampania „Polska Kronika Amica”, zrealizowana we współpracy z agencją H2H.tech, otrzymała nagrody Golden Arrow w dwóch kategoriach: wysyłka bezpośrednia B2B oraz promocja sprzedaży B2B. Uwagę jury zwrócił także projekt „Dekady Amica”, który zdobył wyróżnienie w kategorii program lojalnościowy B2B. 

 

Lipiec: Alina Jankowska-Brzóska, wiceprezes Grupy Amica, otrzymała tytułu Polish Business Women Awards za „jakość, przystępność i innowację” przy tworzeniu produktów AGD, podczas XIII edycji konkursu organizowanego przez redakcję „Businesswoman & life”.

 

Wrzesień: Grupa Amica zdobyła tytuł „Inwestora bez granic” za eksportową ekspansję i udane akwizycje budujące pozycję europejskiego lidera produkcji sprzętu AGD. Nagrodę przyznała redakcja portalu WNP i magazynu Nowy Przemysł.

 

Październik: Podczas najważniejszego wydarzenia społeczności SAP w Polsce – SAP NOW. New chapter – Grupa Amica została nagrodzona jako jedna z siedmiu organizacji, które w najbardziej innowacyjny sposób wykorzystują rozwiązania z ekosystemu SAP. Firma postawiła na rozwiązanie SAP S/4HANA, automatyzujące produkcję i zarządzanie zasobami. Zdobycie nagrody SAP Innovation Award to potwierdzenie właściwego kierunku na ścieżce cyfrowej transformacji realizowanej w ramach projektu Amica 4.0.

 

Listopad: Marcin Bilik, I wiceprezes Grupy Amica, został wyróżniony nagrodą Symbol Nowoczesnych Technologii 2021. Kapituła doceniła wdrażane technologie zarówno w produkcji, jak i w procesach wewnętrznych Grupy Amica, a także podążanie za potrzebami klientów.

 

Grudzień: Jacek Rutkowski, prezes Grupy Amica, został uhonorowany nagrodą kapituły konkursu Liderzy Jutra 2021 (ICAN Management Review) w kategorii „Ekspansja zagraniczna” za zbudowanie pozycji wiodącego producenta AGD w Europie. 

 

Grudzień 2021: Alina Jankowska-Brzóska, Wiceprezes Zarządu Grupy Amica, zajęła 7. miejsce w prestiżowym rankingu 100 Kobiet Biznesu, organizowanym przez Puls Biznesu. Konkurs wspiera i promuje przedsiębiorczość kobiet polskiego świata biznesu, odwagę we wprowadzaniu zmian, a także ich wpływ na gospodarkę.

 


 

3.3.  Zarząd i Rada Nadzorcza Amica S.A.

 

[GRI 102-18] [GRI 102-19] [GRI 102-20]

 

Wybór, rola i polityka wynagrodzeń w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej

 

W skład Zarządu i Rady Nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie. Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki wybiera Walne Zgromadzenie, w związku z czym ostateczna decyzja co do składu tych organów należy do akcjonariuszy Spółki. Spółka może więc co najwyżej przewidzieć mechanizmy, dzięki którym akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość zapewnienia wszechstronności tych organów (np. poprzez wskazanie wymagań wobec członków organów Spółki lub umożliwienie zgłoszenia odpowiednio zróżnicowanych kandydatur).

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w skład Zarządu Amica S.A. wchodzili: 

  Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu: kierowanie pracami Zarządu, kształtowanie strategii Spółki, w tym rozwój biznesu.

  Marcin Bilik, I Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych: zarządzanie działalnością produkcyjną, kierowanie działem badań i rozwoju wyrobów, działem certyfikacji i ekologii, inwestycji i utrzymania ruchu, działem zakupów komponentów, działem BHP i PPOŻ oraz działem zarządzania jakością.

  Alina Jankowska-Brzóska, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i Marketingu: prowadzenie całokształtu działań związanych z działalnością handlową i marketingową we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej Amica

  Błażej Sroka, Członek Zarządu ds. Zakupów i Logistyki: strategia logistyczna Grupy, w tym zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje z dostawcami i podwykonawcami i nadzorowanie działalności operacyjnej w tym zakresie

  Robert Stobiński, Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej: zarządzanie systemem IT, nadzór nad bezpieczeństwem danych i rozwojem technologicznym Grupy

  Michał Rakowski, Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich: zarządzanie finansami Grupy Kapitałowej Amica, w tym zarządzanie działem księgowości, treasury, kontrolingiem oraz zarządzanie kwestiami ESG, z zakresu ładu korporacyjnego, Compliance, ryzykiem oraz strategiczne zarządzanie działem zasobów ludzkich.

 

W obszarze ESG, Członek Zarządu ds. Finansowych i Zasobów Ludzkich jest wspierany w codziennej pracy przez Dyrektora HR i raportującego do niego Menedżera ds. Komunikacji Korporacyjnej i ESG, który z kolei współpracuje z Menadżerem ds. Ekologii i Certyfikacji, podlegającym Wiceprezesowi ds. Operacyjnych.

 

W 2021 roku Zarząd rozwijał wiedzę w zakresie ESG, w szczególności w obszarze tematów środowiskowych, zmian klimatu oraz zagadnień społecznych. Nadzorował, brał udział, walidował i otrzymał raporty z kompleksowego badania istotności ESG, w którym uczestniczyli interesariusze zewnętrzni i wewnętrzni Grupy Kapitałowej Amica oraz był zaangażowany w badanie ryzyk związanych ze zmianami klimatu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w skład Rady Nadzorczej Amica S.A. wchodzili:

  Tomasz Rynarzewski, Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Paweł Małyska, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Andrzej Konopacki, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

  Jacek Marzoch, Członek Rady Nadzorczej

  Piotr Rutkowski, Członek Radu Nadzorczej

  Paweł Wyrzykowski, Członek Rady Nadzorczej

 

Stałymi Komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet Audytu, Komitet Operacyjny oraz Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji.

 

W zakresie zagadnień ESG, Rada Nadzorcza jest organem, który waliduje strategiczne plany, w tym w obszarze IT i cyfryzacji, minimalizacji wpływu Grupy na środowisko naturalne czy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi i nadzoruje ich realizację. Ponadto, Rada Nadzorcza jest na bieżąco informowana o postępach i wynikach prac nad poszczególnymi strategicznymi projektami w tym w zakresie ESG.

 

Komitet Audytu

 

W skład Komitetu Audytu wchodzą:

  Pan Andrzej Konopacki – Przewodniczący Komitetu

  Pan Paweł Małyska

  Pan Paweł Wyrzykowski

 

Do zadań Komitetu Audytu należy, w szczególności:

  Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej

  Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym zakresie sprawozdawczości finansowej

  Monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania prze firmę audytorską badania z uwzględnieniem wniosków i ustaleń organu nadzoru nad firmami audytorskimi

  Weryfikacja i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki

  Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badań sprawozdań finansowych Spółki

  Dokonanie oceny niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską na rzecz Spółki dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki

  Opracowanie polityki oraz procesu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki

  Opracowanie polityki świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych Spółki, podmioty powiązane z tą firmą oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego Spółki

  Przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki

  Przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce

 

Komitet Operacyjny

 

W skład Komitetu Operacyjnego wchodzą:

  Pan Tomasz Rynarzewski – Przewodniczący Komitetu

  Pan Jacek Marzoch

  Pan Piotr Rutkowski

 

Do zadań Komitetu Operacyjnego należy:

  Opiniowanie całościowej bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej AMICA, w szczególności w zakresie działalności operacyjnej, produkcyjnej, handlowej, kadrowej, zakupów, logistyki, IT serwisu, jakości produktów i organizacji z uwzględnieniem potencjalnych szans i zagrożeń

  Opiniowanie opracowanej przez Zarząd długoterminowej strategii rozwoju oraz corocznych zadań operacyjnych i finansowych

  Ocena i monitorowanie oddziaływania podejmowanych przez Spółkę działań inwestycyjnych na strukturę aktywów Spółki i jej rozwój oraz bieżące funkcjonowanie

  Ocena zdolności akwizycyjnej z przyjętymi w Spółce celami strategii rozwoju oraz ocena jej krótko-, średnio- i długoterminowego wpływu na wyniki finansowe Spółki

  Opiniowanie dokumentów strategicznych, w szczególności dotyczących kupna, sprzedaży lub obciążenia istotnych aktywów Spółki

 

Komitet ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji

 

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji wchodzą:

  Pan Paweł Wyrzykowski – Przewodniczący Komitetu

  Pan Andrzej Konopacki

  Pan Tomasz Rynarzewski

 

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rekrutacji należy:

  Przygotowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki

  Przygotowanie i przedstawienie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, przy zapewnieniu zgodności propozycji z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę oraz oceną wyników pracy poszczególnych Członków Zarządu

  Uczestniczenie w procesie rekrutacji Członków Zarządu Spółki oraz udzielanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących rekrutacji Członków Zarządu Spółki

 

Grupa Kapitałowa Amica posiada Politykę Wynagrodzeń w stosunku do Członków Zarządu oraz Członków rady Nadzorczej Spółki przyjętą Uchwałą nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Amica Spółka Akcyjna” z dnia 27 sierpnia 2020 roku i dokument jest dostępny na stronie korporacyjnej Grupy https://ir.amica.pl/lad-korporacyjny.

 

3.4.  Akcje, akcjonariat Amica S.A. i relacje inwestorskie

[GRI 102-5]

 

Struktura akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2021* roku przedstawiona została w poniższej tabeli:

 

 

31.12.2021

 

Liczba akcji

% udział w akcjonariacie

Liczba głosów na WZA

% udział w ogólnej liczbie głosów

Holding Wronki Sp. z o.o.

2 715 771

34,93%

5 431 542

51,77%

NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.*

555 952

7,15%

555 952

5,30%

AVIVA PTE AVIVA Santander S.A.*

537 497

6,91%

537 497

5,12%

Pozostali** 

3 716 053

51,01%

3 967 360

37,81

Ogólna liczba akcji

7 775 273

100%

10.492.351

100%

 

*Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.

 

 

 

** Spółka w ramach Programu Skupu Akcji Własnych Spółka nabyła 250.000 akcji zwykłych na okaziciela Amica S.A. oznaczonych kodem ISIN PLAMICA00010 (vide: Raport bieżący Nr 35/2018 z dnia 16 października 2018 roku); pula akcji przyznanych uprawnionym w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2019 wyniosła łącznie 48.017 akcji; pula akcji przyznanych uprawnionym w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego za rok obrotowy 2020 wyniosła łącznie 54.846 akcji;  

 

 

 

Wykres 5: Struktura akcjonariatu posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki Amica S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku:

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Zysk netto

38,2

94,5

56,2

78,5

128,6

148,7

109,8

150,7

111,2

Dywidenda

35,0

27,2

23,3

31,1

42,8

23,3

30,1

22,6

45,4

Dywidenda na akcję

4,6

3,5

3,0

4,0

5,5

3,0

4,0

3,0

6,0

Na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki dominującej nie zarekomendował wypłaty dywidendy za rok 2021.

 

Wypłata dywidendy w danym roku dotyczy podziału zysku za rok ubiegły.

 

Wykres 6: Wypłacana dywidenda na akcję

Picture 604335667

 

Grupa Kapitałowa Amica kształtuje relacje z inwestorami na podstawie publikowanych raportów bieżących i okresowych, a także poprzez organizację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz regularne spotkania z inwestorami, które towarzyszą kwartalnym konferencjom wynikowym. W 2021 roku Grupa zorganizowała czat inwestorski z członkiem zarządu ds. finansowych oraz rozpoczęła prace nad nowym serwisem relacji inwestorskich.

 

 


 

[GRI 102-5] [GRI 102-10]

3.5.  Struktura Grupy Kapitałowej

Grupa Kapitałowa Amica składa się z jednostki dominującej Amica S.A. oraz 14 spółek zależnych, które posiadaj swoje siedziby w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Danii, Czechach, Rosji, Ukrainie oraz w Kazachstanie.

 

Wszystkie wskazane spółki zależne podlegają konsolidacji metodą pełną. W 2021 roku utworzono spółkę w Kazachstanie – Hansa Central Asia LLP, która rozwija obecność marki Hansa w całym regionie Azji Środowej.

 

Jako Spółka dominująca, AMICA S.A. określa strategię rozwoju Grupy i poprzez uczestnictwo we władzach statutowych spółek zależnych podejmuje kluczowe decyzje dotyczące zarówno zakresu działalności, jak i finansów podmiotów tworzących Grupę. Powiązania kapitałowe AMICA S.A. ze spółkami z Grupy wzmacniają więzi o charakterze handlowym.

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI

PRODUKCJA

Amica S.A. (jednostka dominująca), Marcelin Management Sp. z o. o. (100% Polska)

 

 

HANDEL i DYSTRYBUCJA

Amica International GmbH (100% Niemcy), Amica Commerce s.r.o. (100% Czechy), Amica Handel i Marketing Sp. z o. o. (100% Polska), Gram Domestic A/S (100% Dania), Hansa OOO (100% Rosja), Hansa Ukraina OOO (100% Ukraina), Electrodomesticos Iberia S.L. (100% Hiszpania), The CDA Group Limited (100% Wielka Brytania), Sideme S.A. (95% Francja) oraz Hansa Central Asia LLP (100% Kazachstan)

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA I WYNAJEM POWIERZCHNI

Inteco Business Solutions Sp. z o. o. (100% Polska), Nowa Panorama Sp. z o. o. (100% udziałów posiada Marcelin Management Sp. z o.o.), Nowe Centrum Sp. z o. o. (100% udziałów posiada Marcelin Management Sp. z o. o.)

 


 

3.6.  Podejście do zrównoważonego rozwoju

[GRI 102-12] [GRI 102-13]

 

Grupy Kapitałowa Amica realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

 

Poprzez działalność produkcyjną, handlową, operacyjną i dystrybucyjną w Polsce, Europie i na świecie, Grupa Kapitałowa Amica ma wpływ na środowisko naturalne i społeczności i wspiera realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, czyli SDGs) określonych przez ONZ na lata 2015-2030 oraz do wypełnienia tzw. Porozumień paryskich z 2015 roku przyjętych w ramach Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu.

 

[dla grafika: w kolorze pokazujemy te cele które realizuje AMICA, wszystkie pliki graficzne do pobrania na https://www.un.org.pl ]

 

Realizujemy działania w obszarze 7 celów ONZ:

 

Obraz zawierający tekstOpis wygenerowany automatycznie Obraz 10 Obraz 14