Słupsk, dnia 19.04.2021 r.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. oświadcza, że wedle
naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki,
oraz że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz
sytuacji jednostki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Grzegorz Pawlak
Prezes Zarządu