Ocena Rady Nadzorczej
spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 19 kwietnia 2021 r.
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Rada Nadzorcza
spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. (dalej Spółka), po zapoznaniu się z
przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami:
1) Sprawozdaniem z działalności Spółki oraz sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2020;
2) Jednostkowym sprawozdania finansowym spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box"
S.A. za rok obrotowy 2020; oraz
3) Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych „Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2020
ocenia, że:
1. Sprawozdanie z działalności Spółki oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2020, jednostkowe
sprawozdanie finansowe spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box" S.A. za rok
obrotowy 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2020, zgodne co do formy i treści z
obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawiają informacje istotne dla oceny
wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę i Grupę Kapitałową w roku obrotowym 2020,
jak również ich sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 roku.
2. Wskazane powyżej w pkt 1. sprawozdania zostały sporządzone zgodnie ze stosownymi księgami
rachunkowymi, dokumentami oraz stanem faktycznym, a także zgodnie ze stosowanymi przez
Spółkę zasadami rachunkowości.
Rada Nadzorcza oświadcza, że dokonała pozytywnej oceny wskazanych powyżej sprawozdań w
szczególności na podstawie ich treści, na podstawie spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej oraz
spotkań z Zarządem Spółki, a także na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, tj.
firmy
UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie
z badania
jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A.
za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2020.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Dariusz Głażewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Burszka
Członek Rady Nadzorczej
Adam Laskowski
Członek Rady Nadzorczej
Iuliia Yashchenko
Członek Rady Nadzorczej
Natalia Majer
Członek Rady Nadzorczej