Oświadczenie Zarządu Spółki

P.A. NOVA SA

 

Zarząd spółki P.A. NOVA SA niniejszym oświadcza, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone według najlepszej wiedzy i przekonania Zarządu, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy kapitałowej Emitenta, jej wynik finansowy, a roczne sprawozdanie zarządu z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

 

Gliwice, dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

 

Tomasz Janik - Prezes Zarządu

Ewa Bobkowska - Wiceprezes Zarządu

Stanisław Lessaer - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Żur - Wiceprezes Zarządu