Gliwice, dnia 22 kwietnia 2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w (44-100) Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385 („Rada Nadzorcza” ), działając na podstawie §71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.757) niniejszym oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.   Ponadto, Rada Nadzorcza wskazuje, że:

1.   firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiazującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

2.     są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

3.   spółka P.A. NOVA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia jej na rzecz P.A. NOVA S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

 

  Jerzy Biel - Prezes Rady Nadzorczej

Miłosz Wolański - Sekretarz Rady Nadzorczej                                    

Katarzyna Jurek – Lessaer   - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec  - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ruka  - Członek Rady Nadzorczej

 

Niniejsze oświadczenie zostało złożone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.