Gliwice, dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

OCENA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w (44-100) Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000272669, NIP 6310200417, REGON 003529385 („Rada Nadzorcza” ), działając na podstawie §71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansow w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.2018.757) niniejszym wskazuje, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe P.A. NOVA S.A. za rok 2020 są zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k.  Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółki należące do Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. prowadzą ksiegi w sposób należyty, a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencjach księgowości. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe P.A. NOVA właściwie odzwierciedlają stan faktyczny.

 

Jerzy Biel - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Miłosz Wolański   - Sekretarz Rady Nadzorczej

Katarzyna Jurek – Lessaer - Członek Rady Nadzorczej

Leszek Iwaniec - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Ruka - Członek Rady Nadzorczej

 

Niniejsze oświadczenie zostało złożone przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.