Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za rok 2020.

Rok 2020 był dla Grupy P.A. NOVA, jak pewnie dla większości podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie, rokiem wyjątkowo trudnym, pełnym nowych, nieznanych do tej pory wyzwań i zagrożeń. Pandemia COVID-19 miała wpływ na wiele kluczowych decyzji zarządu i zdeterminowała krótko jak i długoterminową sytuację Grupy. Segmenty, w których Grupa operuje, są bezpośrednio bądź pośrednio dotknięte ograniczeniami działalności nakładanymi przez ustawodawców, a przyjęte rozwiązania prawne nakładają na Grupę nowe ciężary finansowe wyłączając równocześnie spółki Grupy z możliwości korzystania z pomocy w ramach tarcz oferowanych przez PFR. Z tego powodu jedynym sposobem na przetrwanie tego trudnego okresu były i są negocjacje prowadzone z partnerami finansowymi i handlowymi na temat warunków współpracy w zmienionych okolicznościach. Zarząd Grupy dokładał wszelkich starań by pomimo niezależnych od siebie ograniczeń i braku wsparcia ze strony państwa przejść przez ten okres bezpiecznie. Nie bez znaczenia były działania zarządu podejmowane w poprzednich latach mające na celu obniżenie poziomu zadłużenia Emitenta i zmianę struktury tego zadłużenia. Te działania niewątpliwie pomogły zapewnić Grupie bezpieczne funkcjonowanie w 2020 r.

Skutki pandemii COVID-19 odcisnęły w 2020 r. swoje piętno na najważniejszych segmentach działalności Grupy tj. na usługach budowlanych i najmie komercyjnym nieruchomości. Wpływ na portfel usług budowlanych miały szczególnie pierwsze miesiące pandemii w 2020 r., gdy większość inwestorów prywatnych realizujących inwestycje w obszarze produkcji, handlu i logistyki zawiesiła decyzje dotyczące rozpoczęcia nowych inwestycji ze względu na niepewność w ocenie perspektyw rozwoju sytuacji w kolejnych miesiącach. Ta grupa inwestorów to kluczowy segment rynku budowlanego dla P.A. NOVA S.A. i kilkumiesięczne wstrzymanie inwestycji znacząco obniżyło wartość portfela zamówień realizowanych w 2020r. Nastawienie inwestorów, które zmieniło się nieco w drugiej połowie roku, nie pozwoliło już odbudować przychodów w 2020 r., stąd zaobserwowany przez nas spadek przychodów w tym segmencie wyniósł ponad 40% r/r. Udało się jednak istotnie poprawić marżowość realizowanych zleceń, co poskutkowało osiągnięciem zysku brutto na sprzedaży na poziomie zbliżonym do 2019 roku.

Sytuacja wyglądała nieco inaczej w segmencie najmu nieruchomości komercyjnych. Wprowadzone przez rząd w tym obszarze regulacje bardzo mocno ograniczyły prowadzenie działalności w obiektach o powierzchni pow. 2000 m2 i doprowadziły w okresach lockdownu do obniżenia przychodów o ok. 80%, ze względu na regulacje zwalniające najemców z obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat w okresie zamknięcia lokali.  W 2020 r. okres lockdownu obowiązywał sumarycznie przez prawie 3 miesiące i silnie zaważył na przychodach i wynikach segmentu i całej Grupy. Poza tym, spółki Grupy będące właścicielami obiektów handlowych udzieliły najemcom rabatów w odniesieniu do czynszów płaconych w okresach normalnego funkcjonowania obiektu. Rabaty te sięgały od 10% do 60% nominalnego poziomu czynszu. Decyzje te miały na celu zapewnienie stabilności finansowej najemców w trudnym dla nich okresie. Takiego wsparcia ze strony rządu zabrakło niestety dla właścicieli obiektów handlowych, którzy nie byli objęci żadną z tarcz finansowych proponowanych przez PFR.

Wszystkie te powyższe zdarzenia miały oczywiście kluczowe znaczenie dla sytuacji w jakiej Grupa znajduje się dzisiaj i dla jej zdolności funkcjonowania. W dniu publikacji niniejszego sprawozdania nie mamy jeszcze pewności jak szybka i skuteczna będzie walka z pandemią, przyjmujemy jednak scenariusz zakładający brak ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów handlowych w kolejnych miesiącach tego roku i w następnych latach. Nasze podejście oparte jest na założeniu skuteczności programu szczepień i na opiniach ekspertów dotyczących funkcjonowania gospodarki po okresie pandemii. W 2020 r. podejmowaliśmy działania mające zapewnić Grupie dalszy rozwój i powiększanie portfela nieruchomości komercyjnych. Rozpoczęliśmy budowę parku handlowego w Ząbkowicach Śląskich o powierzchni 10 tys. m2, którego otwarcie planujemy na IV kw. 2021 r., uruchamiamy posiadany portfel gruntów przeznaczonych pod nowe inwestycje, budując obiekt handlowy w Skawinie dla naszego długoletniego partnera handlowego, pracujemy nad kolejnymi inwestycjami na naszych nieruchomościach w Płocku i Kłodzku. Negocjujemy kolejne umowy nabycia nieruchomości gruntowych, które zamierzamy sfinalizować w bieżącym roku. Wszystkie te działania  mają na celu zwiększenie portfela nieruchomości pracujących w wartości Grupy. Odbudowujemy portfel zleceń w segmencie budowlanym, co roku zwiększamy też przychody i poprawiamy rentowność w dwóch pozostałych segmentach działalności Grupy tj. w usługach projektowych oraz w usługach IT oferowanych przez Dział Nowych Technologii. Oba te działy wygenerowały w zeszłym roku ok. 14 mln zł przychodów, co oznacza wzrost r/r o ok. 40 %. Istotnie poprawiły też swoją rentowność stając się coraz bardziej znaczącymi działalnościami w tworzeniu wartości Grupy. 

Chciałbym w tym miejscu w imieniu całego Zarządu podziękować wszystkim pracownikom Grupy, akcjonariuszom, partnerom finansowym i handlowym za wspólną pracę w ciągu ostatnich miesięcy. Dla nas wszystkich był to rok poważnych wyzwań, lecz udało się nam przejść bezpiecznie przez ten trudny okres dzięki ciężkiej pracy, którą wspólnie wykonaliśmy. Sporo wysiłku będzie kosztowało odbudowanie wyników Grupy do poziomów sprzed pandemii, konieczna tu będzie nie tylko praca i zaangażowanie, ale i mądre regulacje prawne uwzględniające interesy wszystkich graczy rynku. Wyniki roku 2021 będą jeszcze obciążone skutkami pandemii, nasze plany i działania inwestycyjne prowadzimy jednak z optymizmem patrząc na nadchodzące miesiące. Wierzymy, że Grupa P.A. NOVA wyjdzie z tego kryzysu silniejsza, bardziej elastyczna i lepiej dostosowana do nowej rynkowej rzeczywistości.

 

Prezes Zarządu Tomasz JANIK