Szanowni Akcjonariusze,
przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2020.
Miniony rok był z wielu powodów wyjątkowy. Dynamika zmienności rynku, a co za tym idzie niepewności,
osiągnęły niespotykaną dotychczas skalę. Mimo pandemii i znaczących ograniczeń w funkcjonowaniu
gospodarki Grupa Kapitałowa FERRUM potrafiła utrzymać ciągłość operacyjną, a także potwierdzić
dojrzałość organizacji oraz stabilność biznesu, czego najlepszym dowodem było odnotowanie historycznego
poziomu skonsolidowanych przychodów. Na koniec 2020 r. sprzedaż Grupy Kapitałowej FERRUM wyniosła
rekordowe 551,4 mln zł. Była to najwyższa wartość w ostatnim dziesięcioleciu.
W 2020 r. skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 5,0 mln zł,
skonsolidowana EBITDA wyniosła 19,8 mln zł, natomiast na poziomie wyniku netto Grupa Kapitałowa
FERRUM odnotowała stratę netto w wysokości ok. 8,9 mln zł. O ujemnym wyniku przesądziły m.in. koszty
finansowania zewnętrznego oraz wycena memoriałowa zobowiązań jednostki dominującej FERRUM S.A.
wyrażonych w walutach obcych.
Jednocześnie chcę podkreślić, że w 2020 r. Zarząd FERRUM S.A. przeprowadził działania mające na celu
zapewnienie finansowania dla realizacji wzrostu zamówień na oferowane wyroby i usługi, w tym
finansowania długoterminowego. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z PKO BP, w tym
wydłużający termin spłaty kredytu do listopada 2022 r., zawarła z BNP Paribas umowę kredytową z limitem
50 mln zł, zawarła również umowy pożyczki z MM Asset Management Sp. z o.o. i PFR Inwestycje FIZ na łączną
kwotę 20 mln zł i z terminem spłaty w listopadzie 2022 r. oraz uzyskała wydłużenie terminu spłat pożyczek
udzielonych przez Watchet Sp. z o.o. i FIPP FIZAN również do listopada 2022 r.
Niebagatelny wpływ na ubiegłoroczną wysokość obrotów miał udział FERRUM S.A. oraz jednostek zależnych
w projektach o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Posiadane moce oraz
unikatowa linia do produkcji rur spiralnie spawanych plasują FERRUM w absolutnej czówce krajowych
producentów rur stalowych ze szwem. Dzięki zbudowaniu referencji, unikalnemu know-how, precyzyjnej
kalkulacji ryzyka jesteśmy w stanie wygrywać przetargi i realizować kolejne kontrakty mające
fundamentalne znaczenie dla polskiej gospodarki. W ubiegłym roku sprzedaż do OGP GAZ-SYSTEM S.A.
przekroczyła 100 mln brutto. Spółka ma kompetencje by w dalszym ciągu uczestniczyć w transformacji
rodzimej sieci przesyłowej. Przypomnę, że w 2020 r. portfolio produktowe Grupy Kapitałowej FERRUM
zostało uzupełnione o rury spiralnie spawane o średnicy 711x17,5 mm. Był to ostatni element zamykający
produktowo kompetencje FERRUM wobec GAZ-SYSTEM S.A.
Rozwój zdywersyfikowanej i konkurencyjnej oferty produktowej jest ważnym ogniwem strategii Grupy
Kapitałowej FERRUM, w której kluczową rolę odgrywa innowacyjność, napędzana przez inwestycje
w badania i rozwój (B+R). W minionych miesiącach rozpoczęliśmy wraz z SHM Systems oraz przy
współpracy z Akademią Górniczo-Hutnic w Krakowie innowacyjny projekt „inteligentna rura smart
pipe”. Unikatowe rozwiązanie pozwoli na precyzyjne określenie aktualnego stanu technicznego oraz
żywotności instalacji, a także będzie miało kluczowy wpływ na bezpieczeństwo jej użytkowania. Już teraz
dostrzegamy wzmożone zainteresowanie rynku nas inicjatywą.
W ostatnich latach poświęcaliśmy czas i zasoby na jednoczessanację bieżącego biznesu oraz kładzenie
fundamentów pod przyszły rozwój. Jestem głęboko przekonany, że w 2021 r. będziemy mogli skoncentrować
się niemal wyłącznie na ekspansji firmy, regularnym wzmacnianiu jej potencjału i sukcesywnym jego
uwalnianiu.
W imieniu Zarządu Spółki i całego zespołu Grupy Kapitałowej FERRUM dziękuję za okazane nam zaufanie.
Z poważaniem,
Krzysztof Kasprzycki
Prezes Zarządu FERRUM S.A.