SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
S.A.
w 2020 roku
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
2
Spis treści
1. Najistotniejsze informacje na temat działalności Herkules S.A. w 2020 r. ................................................... 4
2. Dane identyfikujące Spółkę. ......................................................................................................................... 6
2.1. Dane rejestrowe. .......................................................................................................................................... 6
2.2. Kapitał zakładowy i jego zmiany w okresie sprawozdawczym. .................................................................... 6
2.3. Informacje dotyczące nabycia akcji własnych. ............................................................................................. 6
2.4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ....................................................................................... 7
2.5. Struktura Grupy Kapitałowej Herkules. ........................................................................................................ 7
2.6. Oddziały i zakłady posiadane przez Spółkę. .................................................................................................. 9
3. Zarys działalności Herkules S.A. w 2020 r. ................................................................................................. 10
3.1. Informacja o rodzajach działalności wykonywanych przez Spółkę i obsługiwanych rynkach zbytu. .......... 10
3.2. Strategia rozwoju Spółki i perspektywy jej funkcjonowania. ..................................................................... 13
3.3. Czynniki ryzyka i zagrożenia. ....................................................................................................................... 14
3.4. Umowy znaczące dla działalności Spółki. .................................................................................................... 20
3.5. Powiązania kapitałowe i organizacyjne Spółki oraz inwestycje finansowe i kapitałowe. ........................... 25
3.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. ............................................. 26
3.7. Zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego. ....................................................................................... 26
3.8. Badania i rozwój. ......................................................................................................................................... 26
3.9. Zagadnienia osobowe. ................................................................................................................................ 27
3.10. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej. .............................................................................................................. 28
4. Sytuacja ekonomiczno - finansowa. ............................................................................................................ 29
4.1. Wybrane dane finansowe w złotych i w euro ............................................................................................. 29
4.2. Aktualna sytuacja finansowa. ..................................................................................................................... 30
4.3. Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności ...................................................... 39
4.4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w okresie objętym niniejszym
sprawozdaniem, a także po jego zakończeniu, do dnia opublikowania sprawozdania finansowego. ........ 39
4.5. Ocena zarządzania zasobami finansowymi. ................................................................................................ 40
4.6. Przewidywana sytuacja finansowa. ............................................................................................................ 40
4.7. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych. ............................................................................ 41
4.8. Wykorzystanie wpływów z emisji. .............................................................................................................. 41
4.9. Kredyty i pożyczki, poręczenia i gwarancje. ................................................................................................ 41
4.10. Instrumenty finansowe. .............................................................................................................................. 46
4.11. Różnice pomiędzy wynikami finansowymi a uprzednio opublikowaną prognozą. ..................................... 47
4.12. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa. ...... 47
5. Pozostałe informacje .................................................................................................................................. 49
5.1. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Herkules. ..................................................................................... 49
5.2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem. ....................................................... 49
5.3. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. .............................................................................. 49
5.4. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści otrzymanych od Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące.
.................................................................................................................................................................... 49
5.5. Zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń podobnym charakterze dla byłych członków organów ....... 51
5.6. Ilość i wartość nominalna akcji Spółki oraz jej spółki zależnej będących w posiadaniu osób zarządzających
i nadzorujących. .......................................................................................................................................... 51
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
3
5.7. Informacje o znanych Spółce umowach w wyniku których, mogą w przyszłości nastąpić zmiany w
proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. ..................................................... 51
5.8. Informację o systemie kontroli programów akcji pracowniczych; ............................................................. 51
6. Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego. ......................................................... 52
6.1. Informacje dotyczące stosowanych zasad ładu korporacyjnego. ............................................................... 52
6.2. System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. ........... 54
6.3. Komitet audytu ........................................................................................................................................... 55
6.4. Komitet nominacji i wynagrodzeń. ............................................................................................................. 56
6.5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji. ................... 56
6.6. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w
stosunku do Spółki, wraz z opisem tych uprawnień. .................................................................................. 57
6.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu. ............................................... 57
6.8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych. 57
6.9. Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających. ......... 57
6.10. Opis zasad zmiany statutu. ......................................................................................................................... 57
6.11. Zasady działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i
sposobu ich wykonywania. ......................................................................................................................... 58
6.12. Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących i zmiany, które w nich zaszły.
.................................................................................................................................................................... 59
6.13. Zasady działania Rady Nadzorczej. ............................................................................................................. 60
6.14. Zasady działania Zarządu. ........................................................................................................................... 61
6.15. Zasady wyboru biegłego rewidenta. ........................................................................................................... 61
6.16. Informacje o współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. ................. 62
6.17. Polityka dywidendy. .................................................................................................................................... 64
7. Oświadczenie Zarządu dotyczące rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego. ......................... 65
8. Informacja Zarządu w kwestii wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe. .......................... 65
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
4
1. Najistotniejsze informacje na temat działalności Herkules S.A. w 2020 r.
W roku 2020 wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce zanotowała minimalny wzrost na poziomie 0,6%
w cenach bieżących, w porównaniu do 6% wzrostu w roku 2019. Było to, przede wszystkim, wynikiem widocznej,
począwszy od III kwartału 2019 r. stagnacji na rynku.. Wskaźnik ogólnej koniunktury w budownictwie na początku
2020 roku był zbliżony do wskaźnika z roku 2019. W I kwartale 2020 roku dostrzegana była dobra koniunktura w
sektorze, co przekładało się na portfel zamówień Spółki. Sytuacja rynkowa uległa jednak zmianie w kolejnych
miesiącach 2020 r., w miarę pojawiania się nowych ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w
następstwie pandemii COVID-19.
Analiza produkcji budowlano-montażowej w roku 2020 wskazuje na zróżnicowany wpływ otoczenia
makroekonomicznego na poszczególne segmenty rynku. W budownictwie kubaturowym nastąpił spadek wolumenu
produkcji o 0,5%, podczas gdy wolumen produkcji budownictwa infrastrukturalnego zwiększył się o 1,2%.
Wyhamowanie działalności w sektorze produkcji montażowo-budowlanej widoczne jest w wynikach podstawowej
działalności Herkules S.A. w roku 2020. Przychody ze sprzedaży w roku 2020 były niższe o ponad 10% od przychodów
poprzedniego roku. Powodem spadku była głównie niższa aktywność sekcji żurawi wieżowych, odpowiadającej za
blisko 50% sprzedaży Spółki. W tym obszarze biznesowym nastąpił blisko 30% spadek przychodów ze sprzedaży.
Spadek sprzedaży w segmencie żurawi wieżowych został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w
pozostałych działach. Istotny udział w sprzedaży roku 2020 mają przychody ze strony sektora energetyki wiatrowej,
gdzie zaangażowany jest dział żurawi gąsienicowych Spółki. Ten obszar biznesowy, zanotował blisko 150% wzrost
sprzedaży i miał blisko 20% udział w rocznych obrotach Herkules S.A., w porównaniu do udziału 7% w roku
poprzednim. Pozytywne tendencje widoczne były także w działalności działu żurawi kołowych, których duża część
również była zaangażowana w realizację zleceń dotyczących farm wiatrowych.
W roku 2020 widoczny był wzrost udziału w sprzedaży segmentu budownictwa telekomunikacyjnego, Udział ten
wzrósł do 13% w roku 2020 w porównaniu do 8,3% w roku poprzednim. Jest to efekt przyspieszonej dynamiki
realizacji projektu GSMR i zwiększonych obrotów z tego tytułu. W tym obszarze Herkules S.A. realizuje sprzedaż do
spółki zależnej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w obszarze usług dźwigowych, usług palowania fundamentów oraz
usług administracji i wsparcia projektu.
Na wynik na poziomie EBIT istotny, pozytywny wpływ miały transakcje zbycia zbędnych składników majątkowych i
rozliczenie związanych nimi dotacji, na których Spółka wypracowała 4,5 mln zysku. Na zbyciu niefinansowych
aktywów trwałych Spółka wypracowała stratę o wartości 3,9 mln zł, która została skompensowana przychodem
operacyjnym w postaci ujęcia dotacji UE w kwocie 7,8 mln oraz wykorzystaniem odpisów aktualizujących o
wartości 0,6 mln zł. Negatywnie na wynik operacyjny wpłynęła konieczność utworzenia odpisu aktualizującego część
należności handlowy od Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w kwocie 5,7 mln zł. Należności te zostały co prawda
spłacone przez spółkę zależną w kwietniu 2021 r., jednak z wykorzystaniem pożyczki udzielonej w tym okresie przez
spółkę dominującą.
Na końcowym wyniku Herkules S.A. zaciążyła też konieczność utworzenia odpisu aktualizującego wartość pożyczek
udzielanych przez Herkules S.A. spółce zależnej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. o wartości 6,9 mln w ramach
planu wsparcia realizacji projektu GSMR dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zgodnie z planem wsparcia, w okresie
realizacji kontraktu GSMR przez spółkę zależną, spółka dominująca zakłada, że jednym ze źródeł finansowania
kontraktu będzie finansowanie spółki zależnej w formie pożyczek długoterminowych. Finansowanie jest realizowane
zgodnie z harmonogramem zaawansowania wartościowego i rzeczowego kontraktu. Źródło finansowania stanowią
środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży majątku zbędnego Herkules S.A. W skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r. rozpoznano przyszłą stratę na tym kontrakcie
wyszacowaną na 30,7 mln zł. Wartość tej oszacowanej straty na kontrakcie obrazuje maksymalne zapotrzebowanie
gotówkowe spółki zależnej na realizację projektu w okresie jego wykonywania. W ramach procesu konsolidacji
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
5
sprawozdań Grupy Kapitałowej odpisy aktualizujące wartość pożyczek podlegają eliminacji i nie mają wpływu na
prezentowany wynik skonsolidowany w kolejnych okresach począwszy od 2020 r.
Poniżej zaprezentowano skrócony rachunek zysków i strat za 2020 r. w odniesieniu do wartości wypracowanych w
2019 r.
L.p. Pozycja
Za okres 01.01. -
31.12.2020
Za okres 01.01. -
31.12.2019
A Przychody ze sprzedaży 98 912
110 187
a Sprzedaż towarów 344
1 522
b Sprzedaż produktów 98 568
108 665
B Koszty operacyjne 94 656
102 607
- w tym: amortyzacja 18 860
19 892
- Zysk (strata) na sprzedaży (A - 1:8) 4 256
7 580
9 Pozostałe przychody operacyjne 9 259
3 717
10 Pozostałe koszty operacyjne 10 345
14 732
C Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 170
-3 435
D Przychody finansowe 212
458
E Koszty finansowe 12 114
8 747
F Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 732
-11 724
G Podatek dochodowy 879
-1 675
I Zysk (strata) netto -9 611
-10 049
Przedstawiając finanse Herkules S.A. warto wspomnieć o sytuacji płynnościowej Spółki, która w całym okresie
objętym niniejszym sprawozdaniem była zadowalająca, mimo niższych niż w 2019 r. przepływów gotówkowych.
Spółka zmniejszyła po raz kolejny zadłużenie z tytułu leasingu oraz kredytów inwestycyjnych. Wartość zadłużenia
oprocentowanego na koniec 2020 r. wyniosła 84,7 mln w porównaniu do 89,9 mln zł w roku poprzednim.
Jednocześnie poziom gotówki, pozostający do dyspozycji Spółki na koniec roku 2020 wynosił 14,6 mln zł, w
porównaniu do 5,3 mln zł w roku poprzednim, co oznacza przyrost o kwotę 9,3 mln zł.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
6
2. Dane identyfikujące Spółkę.
2.1. Dane rejestrowe.
nazwa (firma)
Herkules S.A.
forma prawna
Spółka akcyjna
Warszawa
adres
ul. Annopol 5, 03
-
236 Warszawa
REGON
017433674
PKD
7732Z
NIP
9512032166
KRS
0000261094
Herkules S.A. jest obecną nazwą spółki Gastel Żurawie S.A. (wcześniej EFH Żurawie Wieżowe S.A.). EFH Żurawie
Wieżowe S.A. powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EFH Żurawie Wieżowe Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, która funkcjonowała do dnia 31 lipca 2006 r. i zarejestrowana była pod nr KRS 0000069998.
EFH Żurawie Wieżowe S.A. jest następcą prawnym EFH Żurawie Wieżowe Sp. z o.o.
W dniu 3 marca 2010 r. zarejestrowane zostało połączenie Gastel Żurawie S.A. ze spółką Gastel S.A. Połączenie
nastąpiło w drodze przejęcia przez spółkę Gastel Żurawie S.A. (spółka przejmująca pod względem prawnym) spółki
Gastel S.A. (spółka przejmowana pod względem prawnym) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie
całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego
spółki przejmującej poprzez emisję akcji, które spółka przejmująca wydała akcjonariuszom spółki przejmowanej. W
2011 r. uchwalono zmianę firmy spółki z Gastel Żurawie S.A. na Herkules S.A.
Herkules S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000261094.
2.2. Kapitał zakładowy i jego zmiany w okresie sprawozdawczym.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 72 238 210,00 zł i dzieli się na 36 119 105 akcji. W dniu 17
lutego 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia 2
000 000 akcji pozyskanych w ramach skupu akcji własnych uchwalonego 13 lutego 2018 r. Umorzenie zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 maja 2020 r. Po rejestracji powyższej zmiany kapitał
akcyjny Spółki wynosi 68 238 210,00 zł i dzielił się na 34 119 105 akcji.
Wszystkie akcje są i posiadają tożsame prawa. Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2.3. Informacje dotyczące nabycia akcji własnych.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Herkules S.A. nie przeprowadzała żadnych transakcji skupu akcji
własnych oraz nie ma aktywnego programu skupu. Nie prowadziła także jakichkolwiek transakcji z wykorzystaniem
dłużnych papierów wartościowych.
W dniu 17 lutego 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie
umorzenia 2 000 000 akcji skupionych w ramach wykonania uchwały z 20 listopada 2018 r. Obniżenie kapitału
akcyjnego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 8 maja 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
7
Po realizacji powyższego Spółka nie posiada żadnych akcji własnych i przeprowadziła umorzenie wszystkich walorów
skupionych w ramach programów ogłoszonych w latach 2016 – 2018.
2.4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
W 2010 r. Spółka zarejestrowała w Krajowym Rejestrze Sądowym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.
Wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki została ustalona do wysokości 3 800 000 zł. w
drodze emisji nie więcej niż 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. Podwyższenie to związane było z
wprowadzeniem w Spółce motywacyjnego programu warrantów subskrypcyjnych i obowiązywało do 31 grudnia
2013 r. W trakcie realizacji Programu wszystkie wynikające z niego warranty zostały przydzielone
uczestnikom, jednak żadna z Osób uprawnionych nie zgłosiła chęci realizacji prawa z warrantów. W dniu 20 grudnia
2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Herkules S.A. uchwaliło wydłużenie okresu trwania programu do
końca 2016 r., jednakże, w związku z brakiem wymaganej większości głosów, nie uchwaliło przedłużenia okresu
obowiązywania kapitału warunkowego. W związku z powyższym obecnie warunkowe podwyższenie kapitału
zakładowego jest bezzasadne.
2.5. Struktura Grupy Kapitałowej Herkules.
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. w skład Grupy Kapitałowej Herkules obok jednostki dominującej Herkules
S.A. wchodzą jednostki zależne kapitałowo: Gastel Hotele Sp. z o.o., Gastel Prefabrykacja S.A. i Herkules
Infrastruktura Sp. z o.o., a podmiotem powiązanym jest Viatron S.A.
Gastel Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000259201.
Herkules S.A. posiada 7 900 udziałów tej spółki o łącznej wartości nominalnej 3 950 tys. zł, co stanowi 98,75% jej
udziałów.
Gastel Prefabrykacja S.A. to spółka z siedzibą w Karsinie przy ul. Dworcowej 30A, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000441812. Herkules S.A. posiada 12 566 000 akcji tej spółki o łącznej wartości nominalnej
12 566 tys. zł, co stanowi 100% jej kapitału.
Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (d. SPC-3 Sp. z o.o.) spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 5,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000572360. Herkules S.A. posiada bezpośrednio 100 udziałów SPC-3 Sp. z o.o. o
wartości nominalnej 5 000 zł, co stanowi 100% łącznej liczby jej udziałów.
Viatron S.A. w restrukturyzacji od 26.03.2018 (dalej zwana Viatron S.A.) to spółka z siedzibą w Gdyni przy Pl.
Kaszubskim 8/505, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000400738. Herkules S.A. posiada 743 535 akcji tej spółki
o łącznej wartości nominalnej 743,5 tys. zł, co stanowi 65,15% jej kapitału. Spółka Viatron jest notowana w
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W związku z wprowadzeniem do Viatron S.A. nadzorcy
sądowego nadzorującego proces restrukturyzacji i tym samym ograniczeniem możliwości sprawowania zarządu nad
spółką organowi zarządzającemu oraz utratą kontroli przez organ nadzorujący, spółka dominująca utraciła kontrolę
właścicielską nad Viatron S.A. Gdyńska spółka ma status podmiotu powiązanego, ale jej dane finansowe
wyłączone z konsolidacji.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
8
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania graficzna struktura
Grupy Kapitałowej Herkules przestawia się następująco:
W dniu 5 grudnia 2018 r. Zarząd Herkules S.A. po zapoznaniu się z analizą przebiegu procesu decyzyjnego w Viatron
S.A. od dnia ustanowieniu nadzorcy sądowego oraz innymi dokumentami dotyczącymi uwarunkowań zakresu
działania statutowych władz Spółki od dnia rozpoczęcia procesu restrukturyzacji, podjął decyzję o zaprzestaniu z
dniem 30 listopada 2018 r. konsolidacji wyników oraz innych danych finansowych spółki zależnej Viatron S.A. Decyzja
powyższa została podjęta (po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej Herkules S.A.) w związku z funkcjonowaniem
w Spółce Nadzorcy Sądowego, który zdecydowanie ogranicza wpływy właścicielskie na politykę operacyjną i
finansową spółki zależnej, co skutkuje utratą nad nią kontroli przez akcjonariuszy (zgodnie z MSSF 10
„Skonsolidowane sprawozdania finansów”). Szerzej ta kwestia jest omówiona w rocznym Skonsolidowanym
Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Herkules za 2018 r. Od tej chwili Viatron S.A. nie jest spółką zależną
pozostając podmiotem powiązanym.
Poniżej przedstawiono zależności kapitałowe pomiędzy Herkules S.A. a spółkami zależnymi na dzień bilansowy 31
grudnia 2020 r.
Spółka zależna
Udziały posiadane przez
Herkules S.A.
Udział
Herkules S.A. w
kapitale i w
głosach/akcjach
Charakter powiązania
Gastel Hotele
Sp. z o.o.
7 900 udziałów o łącznej wartości
nominalnej 3 950 tys. zł
98,75% kapitałowy
Gastel Prefabrykacja S.A.
12 566 000 akcji o łącznej wartości
nominalnej 12 566 tys. zł
100,00% kapitałowy
Herkules Infrastruktura Sp. z
o.o.
100 udziałów łącznej wartości
nominalnej 5 tys. zł
100,00% kapitałowy
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
9
Spółka powiązana
Udziały posiadane przez
Herkules S.A.
Udział
Herkules S.A. w
kapitale i w
głosach/akcjach
Charakter powiązania
Viatron S.A.
743 535 akcji o łącznej wartości
nominalnej 743,5 tys. zł,
65,15%
kapitałowy – spółka wyłączona z
konsolidacji
Pomijając powyższą kwestię utraty kontroli nad Viatron S.A. w relacjach obowiązujących w Grupie Kapitałowej nie
ma ograniczeń w korzystaniu z aktywów spółek zależnych i rozliczania zobowiązań spółek zależnych. Nie istnieją
jakiekolwiek porozumienia ograniczające tytuł własności udziałów i akcji spółek zależnych oraz żadne z akcji lub
udziałów nie są uprzywilejowane względem pozostałych.
Grupa Kapitałowa Herkules nie posiada jednostek nadrzędnych.
2.6. Oddziały i zakłady posiadane przez Spółkę.
Działalność Spółki prowadzona jest z jej siedziby w Warszawie oraz poprzez wyodrębnione funkcjonalnie filie i
przedstawicielstwa zlokalizowane w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
10
3. Zarys działalności Herkules S.A. w 2020 r.
3.1. Informacja o rodzajach działalności wykonywanych przez Spółkę i obsługiwanych rynkach
zbytu.
Herkules S.A. jest dominującym podmiotem w Grupie Kapitałowej Herkules. Zadaniem Spółki jest prowadzenie
podstawowej działalności operacyjnej oraz zarządzanie Grupą Kapitałową.
Spółka w ramach prowadzonej działalności operacyjnej specjalizuje się w usługach sprzętowych, przede wszystkim
wynajmu różnego typu żurawi z przeznaczeniem dla budownictwa i innych sektorów. Ponadto Spółka świadczy
usługi ogólnobudowlano-montażowe, w tym budowy obiektów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowych.
Poniżej wykazano podstawowe obszary działalności operacyjnej:
wynajem żurawi kołowych
wynajem żurawi wieżowych
wynajem żurawi gąsienicowych
generalne wykonawstwo obiektów telekomunikacyjnych
wykonawstwo farm wiatrowych
Oferta Herkules S.A. kierowana jest zasadniczo do sektora budowlanego i jego wszelkich gałęzi, począwszy od
budownictwa infrastrukturalnego i drogowego, poprzez budownictwo mieszkaniowe, po wykonawstwo
skomplikowanych obiektów przemysłowych i energetycznych. W tym celu Spółka zbudowała silne zaplecze
maszynowo logistyczne, składające się przede wszystkim z urządzeń transportu pionowego. Najważniejszym
składnikiem majątkowym Spółki jest baza maszynowa składająca się z 259 żurawi wieżowych, w której znaczący
udział mają maszyny o wysokich – ponad 200 tm, grupach udźwigu. To one pozwalają przedsiębiorstwu zaistnieć w
najbardziej prestiżowych projektach konstrukcyjnych ostatnich lat w budownictwie wysokościowym i
infrastrukturze przemysłowo-energetycznej. Dzięki nim marka Herkules jest widoczna i rozpoznawalna w całej
Polsce. Niezwykle istotnym uzupełnieniem 34 wielozadaniowe żurawie teleskopowe, które stosowane
zarówno w budownictwie jako żurawie główne i pomocnicze, ale też we wszelkich innych branżach, gdzie wymagane
są wysokie udźwigi. Spółka dysponuje też wysokotonażowymi żurawiami kratowymi na podwoziach gąsienicowych
stosowanych głównie w budownictwie infrastrukturalnym, przemysłowym i energetyce wiatrowej. Wymienione
wyżej maszyny z różnych rodzajów często współdziałają komplementarnie, co zwiększa atrakcyjność i
kompleksowość oferty przedsiębiorstwa.
Spółka aktywnie działa w sektorze budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego uczestnicząc w budowie
sieci przesyłowych i przekaźnikowych oraz świadcząc kompleksowe usługi wznoszenia i wyposażenia samodzielnych
stacji bazowych. Realizuje też kompleksowo sieci teletechniczne wewnątrz istniejących obiektów. W zakresie tym
Spółka współpracuje od lat z największymi na rynku operatorami telekomunikacyjnymi.
Herkules S.A. jest także od kilkunastu lat aktywna na rynku energetyki źródeł odnawialnych. Jej żurawie uczestniczyły
w tym okresie w budowie wielu farm wiatrowych, a działalność ta wiąże się ze ścisłą współpracą z największymi
producentami turbin wiatrowych.
Herkules S.A. prowadzi działalność operacyjną w swojej siedzibie oraz poprzez kilka przedstawicielstw na terenie
Polski. Zasadnicza część uzyskiwanych przychodów pochodzi z rynku krajowego Herkules S.A. znajduje tu zazwyczaj
ponad 85% odbiorców. Spółka dzięki operatywności działu sprzedaży oraz koordynacji działań swoich biur i
przedstawicielstw terenowych obejmuje zasięgiem całą Polskę, koncentrując się głównie, ale nie wyłącznie na
dużych ośrodkach miejskich.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
11
Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży zrealizowanej w 2020 r. według siedziby odbiorców.
Polska
99,4%
Słowacja 0,3%
Litwa 0,2%
Pozostałe 0,1%
Razem 100,0%
Struktura geograficzna sprzedaży w 2020 r. jest zdecydowanie inna od uzyskiwanej w poprzednich latach, kiedy to
udział kontrahentów zagranicznych wahał się między 5% a nawet 20%. W dużej mierze jest to efekt ograniczeń w
przemieszczaniu się wprowadzonych ze względu na pandemiczne obostrzenia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
12
Poniżej przedstawiono strukturę sprzedaży zrealizowanej w spółce Herkules w 2020 r. i w 2019 r. według
podstawowych segmentów operacyjnych. W relacji przychodów spadek przychodów w dziedzinie podstawowej
działalności operacyjnej i jednocześnie obserwowany wzrost sprzedaży segmentu budownictwa
telekomunikacyjnego to efekt przyspieszonej dynamiki realizacji projektu GSMR i zwiększonych obrotów z tego
tytułu W tym obszarze Herkules S.A. realizuje sprzedaż do spółki zależnej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. (usługi
dźwigowe, usługi palowania fundamentów, administracja projektem).
Liczba aktywnych w 2020 r. odbiorców Spółki liczy ponad 400 podmiotów. Poniżej przedstawiono pięciu odbiorców
o największym udziale w sprzedaży Herkules S.A. w 2020 r. wg udziału obrotów tych podmiotów w ogólnej sumie
przychodów Spółki. Wskazany Kontrahent B jest podmiotem powiązanym z Herkules S.A.
Kontrahent A (wynajem żurawi dla energetyki wiatrowej) 16,5% sumy przychodów,
Kontrahent B (wynajem żurawi, zarządzanie projektem) 8,4% sumy przychodów,
Kontrahent C(wynajem żurawi dla budownictwa) 7,2% sumy przychodów,
Kontrahent D (wynajem żurawi dla budownictwa) 3,9% sumy przychodów,
Kontrahent (wynajem żurawi dla budownictwa) 2,6% sumy przychodów,
86,6%
90,5%
13,0%
8,3%
0,5%
1,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2020 2019
Inne
Budownictwo
telekomunikacyjne
Wynajem dżwigów i żurawi
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
13
Baza dostawców operacyjnych Spółki charakteryzuje się niskim stopniem koncentracji, w 2020 r. odnotowano
kontakty handlowe z ponad 1400 podmiotami. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem obroty z żadnym z
nich nie przekroczyły 10% ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży. Największe obroty w zakresie podstawowej
działalności operacyjnej Spółki odnotowano z następującymi przedsiębiorstwami:
Kontrahent A (obsługa żurawi) 5,7% sumy przychodów
Kontrahent B (paliwa) 3,2% sumy przychodów
Kontrahent C (wynajem żurawi) 2,5% sumy przychodów
Kontrahent D (wynajem żurawi) 2,2% sumy przychodów
Kontrahent E (obsługa żurawi) 2,0% sumy przychodów
Żaden z powyższych podmiotem nie jest powiązany z Herkules S.A. lub jej spółkami zależnymi
3.2. Strategia rozwoju Spółki i perspektywy jej funkcjonowania.
Herkules S.A. stawia przede wszystkim na rozwój organiczny, jednakże nie wykluczając skokowego wzrostu
potencjału poprzez akwizycję przedsiębiorstw branżowych w sprzyjających warunkach transakcyjnych i rynkowych.
Nadrzędnym celem Spółki jest stabilny i trwały wzrost wartości firmy. W celu realizacji tego zamierzenia Spółka stale
umacnia swoją pozycję rynkową, organicznie rozwijając strukturę i posiadany potencjał. Spółka dokonuje cyklicznej
analizy oraz przeglądu posiadanej bazy sprzętowej pod kątem optymalizacji wykorzystania posiadanych aktywów
oraz kierunków rozwoju rynku. W tym zakresie Spółka analizuje rozszerzenie bazy sprzętowej w celu pozyskania
kontraktów o szerszym zakresie i większej wartości, jak również dokonuje sprzedaży aktywów co do których nie
widzi potencjału rozwoju rynku. Przyjęta polityka stanowi instrument dywersyfikacji ryzyka poprzez realizację prac
dla różnych segmentów rynku.
Wypracowana przez kilkanaście lat funkcjonowania na rynku pozycja Spółki, jej potencjał biznesowy i finansowy,
zdolność do dalszego finansowania oraz posiadane przez nią narzędzia pozwalają zakładać wykonalność przyjętej
przez Spółkę strategii.
W perspektywie długookresowej zamierzeniem Spółki jest uzyskanie w segmencie usług sprzętowych pozycji lidera
w Europie Środkowo-Wschodniej oferującego kompleksową obsługę projektów w zakresie wszelkiego rodzaju
sprzętu dźwigowego (hydrauliczne, wieżowe, gąsienicowe).
Od 2008 r. Spółka działa na rynku energetyki wiatrowej jako podmiot świadczący usługi w zakresie montażu turbin.
Wieloletnia obecność w tej branży, bliska współpraca z czołowymi producentami turbin wiatrowych, szerokie
doświadczenie w montażu turbin w różnych warunkach, komplementarność sprzętowa oraz innowacyjność
działania stanowią przesłanki dla dalszego uczestnictwa Herkules S.A. na tym rynku. Spółka uważanie przygląda się
rozwojowi tego sektora w Polsce i w krajach sąsiadujących i zamierza aktywnie uczestniczyć w tego typu projektach.
W tym obszarze działalności analizowane także inwestycje w nowy sprzęt, tak aby sprostać wymogom nowych
instalacji wiatrowych.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
14
Uzupełnieniem działań operacyjnych w segmencie standardowego klasycznego budownictwa oraz energetyki
wiatrowej z pewnością wciąż będzie uczestnictwo w rynku instalacji teletechnicznych. Z uwagi na dynamiczną
zmienność i ciągły rozwój technologii telekomunikacyjnych, Zarząd Spółki postrzega wciąż ten sektor jako wart
zainteresowania, zwłaszcza w zakresie potencjalnych publicznych inwestycji w tego typu infrastrukturę.
Zdarzeniem o dużym stopniu niepewności i tym samym niosącym ze sobą ryzyko terminowej i zgodnej z budżetem
realizacji, jest kontynuacja projektu budowy systemu łączności kolejowej GSMR dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Kontrakt jest obarczony dużym stopniem skomplikowania i trudności, zarówno w obszarze operacyjnym, jak również
finansowym. Z drugiej jednak strony, powodzenie realizacji kontraktu może ugruntować pozycję Grupy Kapitałowej
w tej branży i tym samym, może stanowić szansą zaistnienia w branży projektów infrastrukturalnych.
Efektywność i okres wdrażania strategii oraz osiągnięcie rozmiarów pozwalających na jej realizację uzależnione są w
znaczącym stopniu od możliwości ekspansji stwarzanych przez otoczenie ekonomiczne i wewnętrzne
uwarunkowania rozwoju, a także przez wypracowane i pozyskane przez Spółkę środki finansowe.
3.3. Czynniki ryzyka i zagrożenia.
Ryzyko epidemiologiczne SARS-CoV-2
W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w branżach, w której działa Spółka oraz w jej szerszym otoczeniu
rynkowym (łańcuchy dostaw, inwestycje budowlane, urzędy, podmioty finansujące) mogą pojawić się ograniczenia
w funkcjonowaniu, rzutuce w sposób istotny na działalność operacyjną Herkules S.A. Spółka rozpoznaje na bieżąco
związane z tym ryzyka mogące w istotnym stopniu wpłynąć na sposób prowadzenia działalności operacyjnej, a w
szczególności na dotrzymanie terminów umownych, jak i spowodować powstanie nieprzewidzianych kosztów,
wykraczających poza dotychczasowe planowanie ekonomiczne.
Zarząd Spółki dostrzega, że opisana wyżej sytuacja jest obecnie najistotniejszym czynnikiem ryzyka o wysokim
stopniu niepewności. W związku z powyższym Herkules S.A., wykorzystując wszelkie dostępne możliwości i
instrumenty, stworzyła i stosuje procedury mające działać w kierunku ograniczenia powyższego ryzyka.
Jednocześnie Spółka podjęła działania prewencyjne oraz edukacyjne mające na celu ograniczenie ryzyka zarażenia
poszczególnych osób, zarówno wewnątrz Spółki, jaki i jej grupy kapitałowej oraz w relacjach z podmiotami
zewnętrznymi.
Zarząd dostrzega także, że w kontekście makroekonomicznym pandemia ma istotny i negatywny wpływ na
funkcjonowanie gospodarki krajowej oraz ogólnoświatowej, a to z dużym prawdopodobieństwem odbije się na
obsługiwanych przez Spółkę sektorach i w konsekwencji może pogorszyć możliwości prowadzenia niezakłóconej
działalności operacyjnej przez Spółkę i uzyskiwane przez nią wyniki finansowe.
Ryzyko rozwoju rynku budowlanego
W ujęciu długookresowym wielkość polskiego rynku budowlanego wykazuje tendencję wzrostową, jednakże Spółka
dostrzega ryzyko okresowych wahań koniunkturalnych, które podczas wzrostów są czynnikiem zwiększającym
dynamicznie sprzedaż i wpływającym pozytywnie na uzyskiwane rezultaty działalności gospodarczej, natomiast w
okresie spadków wpływają negatywnie na poziom przychodów i osiągane wyniki. W celu ograniczenia powyższego
ryzyka Spółka prowadzi monitoring koniunktury na rynku budowlanym i stara się dopasować swój potencjał
sprzętowy do popytu zgłaszanego przez rynek, jak również w sposób optymalny dywersyfikować segment
odbiorców. Szczególnie silna niepewność powstaje w kwestii wpływu na rynek budowlany epidemii SARS-CoV-2.
Pomimo tego, że sektor ten (nie licząc budownictwa kubaturowego) relatywnie mało ucierpiał ekonomicznie od
początku pandemii w Polsce, Zarząd z uwagą przygląda się rynkowej reakcji na wpływ centralnie wprowadzanych
ograniczeń i obostrzeń na sytuację tej branży.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
15
Ryzyko związane z konkurencją
Obserwowane ostatnio spadki produkcji budowalnej powodują wzrost konkurencji i w rezultacie spadek cen, mogą
też przynieść konieczność poszerzania oferty, dokonywania wzmożonych inwestycji, przejmowania
wykwalifikowanych pracowników oraz konieczność ekspansji na odległych rynkach. Powyższe czynniki prowadzić
mogą do zwiększania kosztów, a przez to do pogorszenia wyników finansowych Spółki. Obserwowane od III kwartału
2019 r. spadki dynamiki produkcji budowlanej zaostrzyły walkę konkurencyjną i przyniosły spadek cen oraz stopnia
wykorzystania sprzętu w dziale żurawi wieżowych, co wpłynęło istotnie na poziom sprzedaży Spółki w 2020 r. Spółka
obserwuje i analizuje działania konkurencji w celu zminimalizowania ryzyka dalszych spadków.
Ryzyko związane z działalnością w segmentach rynku niezwiązanych z budownictwem kubaturowym
wykonawstwo farm wiatrowych
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, że długookresowy rozwój Spółki w tych segmentach będzie zgodny z jej
założeniami. Ewentualne trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu się na nowych rynkach mogą mieć wpływ na
uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe, jednakże ryzyko to powinna ograniczać pogłębiona analiza możliwości
ekspansji w tym zakresie. Znaczący wpływ na powyższe aspiracje mają czynniki regulacyjne o charakterze
legislacyjnym.
Pojawienie się nowych projektów w 2019 r. w energetyce wiatrowej może oznaczać trwały trend w zakresie powrotu
inwestycji w tym sektorze w okresie kolejnych kilku lat. Spółka w 2020 r. wzięła udział w kilku takich
przedsięwzięciach i wciąż obserwuje polski rynek, by w dogodnym momencie poszerzyć tę działalność.
W dniu 2 lutego 2021 Rada Ministrów zatwierdziła dokument pod nazwą „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”,
Dokument wyznacza kierunki rozwoju sektora, a celem jest dojście do nisko- i zeroemisyjnej transformacji polskiej
gospodarki. Perspektywa do 2030 r. zakłada nie mniejszy niż 32% udział energii odnawialnej w elektroenergetyce
(głównie energetyka wiatrowa i PV) oraz co najmniej 23% udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto.
Ryzyko inwestycji publicznych i priorytetów polityki gospodarczej
Zamówienia publiczne są jednym z czynników napędzających koniunkturę i oddziałujących na poszczególne sektory
gospodarki. W niektórych segmentach, w których działa Spółka, czyli budownictwo kubaturowe oraz infrastruktura
drogowa i telekomunikacyjno energetyczna, oddziaływanie wydatków rządowych i ich kierunkowanie odgrywa
znaczącą rolę w rozwoju. Zmiany, zwłaszcza nagłe, w priorytetach polityki gospodarczej mogą wpływać
bezpośrednio na sprzedaż i poziom uzyskiwanych wyników przez Spółkę.
Ryzyko związane z kanałami dystrybucyjnymi
Spółka opiera swoją działalność podstawową w dużej mierze na współpracy z firmami wykonawczymi, co przy
obecnym tempie rozwoju rynku zapewnia stabilność. Ewentualne zmiany warunków współpracy czy wahania
koniunkturalne stanowić mogą przejściowe utrudnienia, jednakże dywersyfikacja prowadzonej działalności może
ograniczać ogranicza ryzyko ich wystąpienia.
Ryzyko związane z inwestycjami kapitałowymi
Herkules S.A. posiada w portfelu inwestycyjnym istotny udział w spółkach, które nie prowadzą wysokomarżowej
działalności operacyjnej lub w ogóle nie prowadzą działalności operacyjnej. Wyniki osiągane przez te podmioty mają
wpływ na wyniki Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz na zaangażowanie zasobów finansowych i administracyjnych
spółki dominującej. Herkules S.A. stara się minimalizować to ryzyko dysponując pakietem kontrolnym udziałów i
akcji tych podmiotów oraz wywierając wpływ na ich politykę operacyjną i finansową. W zakresie podmiotów, których
charakter działalności operacyjnej odbiega od działalności podstawowej Herkules SA, poszukiwane rozwiązania
mające na celu wyłączenie tych podmiotów z Grupy Kapitałowej.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
16
Ryzyko związane ze zmianą polityki dostawców wobec Spółki
Spółka współpracuje z wieloma dostawcami, z którymi ma podpisane długoterminowe umowy. Aktualnie nie
występuje uzależnienie od jednego dostawcy w żadnym z segmentów prowadzonej działalności. W opinii Spółki w
każdym przypadku jest możliwość zastąpienia jednego dostawcy innym, co może jednak wiązać się z
krótkookresowymi problemami z tego tytułu.
Ryzyko rynku pracy
W związku z pojawieniem się w Polsce epidemii wirusa SARS-CoV-2, rynek pracy podlega bardzo silnym fluktuacjom.
Sytuacja, która stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz ograniczenia mobilne personelu
mogą mieć istotny wpływ na ciągłość działalności operacyjnej Spółki, w tym przede wszystkim możliwość
świadczenia przez nią usług w dotychczasowym kształcie i w konsekwencji na jej wyniki finansowe.
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
W segmentach rynku budowlanego, w których Spółka prowadzi działalność, występuje charakterystyczna dla
budownictwa sezonowość sprzedaży. Rozwój technologii budowlanych oraz zmiany klimatyczne w kierunku
częstszego występowania ciepłych i krótkich zim wpływają niwelująco na powyższe różnice, jednak wciąż Spółka
odnotowuje nieco wyższe wykorzystanie mocy usługowych i produkcyjnych w miesiącach kwiecień-listopad (w
sezonie) i niższe w pozostałych miesiącach (poza sezonem). W celu ograniczenia wpływu tego zjawiska na wyniki
finansowe Spółki podejmuje ona kroki zmierzające do dywersyfikacji prowadzonej działalności oraz dostosowuje
potencjał usługowy i produkcyjny do zmieniającego się poziomu popytu.
Ryzyko kontroli należności
Herkules S.A. prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł przychodów i stara się maksymalnie je różnicować. W
poszczególnych segmentach działalności aktywność służb handlowych prowadzi do pozyskiwania projektów
dotyczących różnych dziedzin gospodarki i różnych sektorów budownictwa, energetyki czy telekomunikacji. Polityka
handlowa zakłada także zróżnicowanie pozyskiwanych kontrahentów pod względem ich potencjału i stabilności
rynkowej. Niezależnie od powyższego umowy ramowe z odbiorcami zawierane przez Spółkę na czas nieokreślony
lub kontrakty na czas określony mogą powodować krótkookresową koncentrację przychodów, jednakże historyczne
dane wskazują, że ryzyko to jest ograniczone.
Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako możliwość niewywiązania się ze zobowiązań przez dłużników Spółki. Herkules
S.A. jest narażona na ryzyko kredytowe głównie w obszarach związanych z należnościami od odbiorców oraz
środkami pieniężnymi i lokatami bankowymi. Najistotniejsze z nich jest ryzyko dotyczące spływu należności, które
jest ograniczane przez prowadzenie przez Spółkę działań windykacyjnych, zarówno przez powołany do tych celów
wewnętrzny dział organizacyjny, jak i szereg wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych współpracujących w
zakresie windykacji przedsądowej i sądowej.
Z ryzykiem powyższym wiąże się ryzyko wydłużonych terminów płatności i należności spłacanych ratalnie, jednakże
praktyka występująca w Spółce i dane historyczne potwierdzają, że przypadki kontraktowania takich planów spłat
występują niezwykle rzadko i mają znaczenie marginalne.
Ryzyko związane z zaangażowaniem Spółki za granicą
Tempo rozwoju oraz wielkość rynku budowlanego w krajach sąsiadujących z Polską, podobnie jak na innych rynkach
Europy, jest trudne do oszacowania. Potencjalnie niestabilny rozwój może wpływać na wielkość sprzedaży
realizowanej przez Spółkę na tych rynkach. Niewielki poziom sprzedaży na rynki zagraniczne pozwala oceniać
powyższe ryzyko jako ograniczone.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
17
Ryzyko związane z otoczeniem prawnym
Spółka prowadzi działalność w Polsce i jest w związku z powyższym narażona na ryzyko zmian w otoczeniu prawnym
i regulacyjnym w Polsce. Otoczenie prawne oraz regulacyjne w Polsce podlegało oraz nadal podlega częstym
zmianom, a ponadto przepisy prawa nie stosowane w sposób jednolity przez sądy oraz organy administracji
publicznej. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, które w ostatnich latach
ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo
handlowe oraz inne uregulowania dotyczące podmiotów gospodarczych zajmujących się rynkiem budowlanym czy
usługami sprzętowymi.
Niektóre przepisy prawne budzą wątpliwości interpretacyjne, w związku z czym Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian
przepisów lub ich interpretacji w przyszłości. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową,
sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Spółki.
Ryzyko związane ze zmianami w polskim systemie podatkowym
Jednym z istotniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na działalność Spółki, mogą być zmiany systemu
podatkowego oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie obowiązujących przepisów
podatkowych nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni,
co może powodować sytuacje odmiennej ich interpretacji przez Spółkę oraz przez organy skarbowe. W związku z
rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku podmiotu z obszaru Polski, zachodzi większe
ryzyko niż w przypadku podmiotów działających w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Działalność Herkules
S.A. oraz jej ujęcie podatkowe mogą zostać uznane przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami
podatkowymi. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych oraz przyjęcia przez organy podatkowe interpretacji
przepisów podatkowych odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez Spółkę.
Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju
Herkules S.A.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
Wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz tempo jej rozwoju mają istotny wpływ na rynek budowlany oraz
inne sektory, w których działa Herkules S.A. Koniunktura gospodarcza kraju sprzyja inwestycjom przedsiębiorstw
oraz organów administracji państwowej i samorządowej, a przez to wzrostowi poziomu inwestycji w branżach
obsługiwanych przez Spółkę ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa infrastrukturalnego oraz związanego z
ochroną środowiska. Pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w kraju jest czynnikiem, który może wpłynąć
negatywnie na pozycję rynkową Spółki oraz jej wyniki finansowe.
Ryzyko kursowe
Spółka narażona jest na ryzyko zmiany kursów walut. Znacząca część zakupów sprzętu budowlanego pochodzi z
importu i jest nominowana głównie w euro. Ponadto, Spółka jest stroną umów leasingowych nominowanych w
walutach obcych. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym, jednakże w opinii Zarządu osiągnięta
przez Spółkę pozycja rynkowa oraz koniunktura na rynku budowlanym pozwalają przenieść w znaczącym stopniu
ewentualny wzrost cen z tego tytułu na odbiorców. Ponadto część przychodów Spółki jest nominowana w euro, co
stanowi naturalną asekurację dla ryzyka kursowego.
Ryzyko związane z możliwością utraty środków trwałych
Spółka prowadząc działalność gospodarczą zaciąga zobowiązania finansowe w instytucjach finansowych, których
spłata zabezpieczana jest na składnikach majątku trwałego, zarówno na nieruchomościach jak i ruchomościach
wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Tym samym istnieje ryzyko utraty znaczących aktywów trwałych w
przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych, co może doprowadzić do skorzystania przez
wierzycieli z zabezpieczeń rzeczowych. W ocenie Spółki ryzyko utraty składników majątku trwałego nie jest znaczne
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
18
i w celu jego zminimalizowania Spółka dokłada wszelkich starań, aby terminowo wywiązywać się z zaciągniętych
zobowiązań finansowych.
Ryzyko posiadania zobowiązań finansowych
Herkules S.A. w swej działalności posługuje się w dużej mierze zewnętrznym finansowaniem, przede wszystkim w
formie kredytów i leasingu. Zobowiązania te zabezpieczone głównie na majątku Spółki. Pogorszenie sytuacji
ekonomicznej Spółki może niekorzystnie wpłynąć na możliwość spłaty tych zobowiązań lub umowne ograniczenia
finansowe (covenanty), co doprowadzić może do podjęcia przez instytucje finansujące działań windykacyjnych
przeciwko Spółce i w konsekwencji narazić ją na wzrost kosztów obsługi długu, konieczność przedterminowej spłaty
lub utratę składników majątkowych.
Szczególnie istotną pozycję w tym zakresie stanowi wartość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Herkules S.A. na
rzecz spółki zależnej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., odpowiedzialnej za realizację projektu GSMR. Brak właściwej
i terminowej realizacji prac na projekcie GSMR ze strony Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. rodzi za sobą ryzyko
zgłoszenia, ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego - banku finansującego realizację projektu GSMR,
potencjalnych roszczeń w stosunku do Herkules SA z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń o wartości 86 mln zł.
Zobowiązania spółki zależnej, Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., z tego tytułu wobec wystawcy tj. Banku
Gospodarstwa Krajowego, ze względu na ewentualne koszty uboczne zostały poręczone przez Herkules S.A. do
wysokości 150% nominalnej wartości powyższych tytułów.
Ryzyko posiadanych udziałów i akcji.
Inwestycje w jednostkach zależnych oparte na instrumentach udziałowych (kapitałowych) mogą zostać ograniczone
lub wyeliminowane na skutek działania czynników zewnętrznych lub działanie zarządów spółek zależnych. Ryzyko
rozproszenia własności w Grupie Kapitałowej Herkules oraz ograniczenia lub utraty kontroli nad spółkami zależnymi
ocenia się jako znikome z uwagi na skupienie własności udziałów w jednym podmiocie oraz bezpośrednie
sprawowanie nadzoru operacyjnego i finansowego nad podmiotami zależnymi przez Spółkę Dominującą. Kontrola
operacyjna i finansowa spółek zależnych przez spółkę dominującą niesie także ryzyko ponoszenia odpowiedzialności
odszkodowawczej za funkcjonowanie podmiotów w Grupie Kapitałowej w sytuacji udzielenia wsparcia tym spółkom
przez Herkules S.A. w drodze udzielonych poręczeń lub gwarancji. W sposób szczególny sytuacja odnosi się do
poręczeń i gwarancji udzielonych przez Herkules SA spółce Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.
Ryzyko realizacji dużych kontraktów.
Wraz ze wzrostem zakresu technicznego umowy, czy też stopnia trudności jej realizacji oraz jej wartości, rośnie jej
ryzyko wykonawcze. Spółka ogranicza to ryzyko dywersyfikując rozmiary przyjmowanych zleceń i zamówień, co
wyznacza przeciętny trend o średnim wolumenie. Wyjątkowa sytuacja dotyczy uczestnictwa Grupy Kapitałowej
Herkules w konsorcjum wykonawczym w kontrakcie na budowę systemu łączności dla kolei GSM-R dla PKP PLK. W
skład konsorcjum wykonawczego, obok Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. dodatkowo wchodzą następujące
podmioty: lider konsorcjum Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o., Fonon Sp. z o.o. – spółka z Grupy Kapitałowej
Wasko oraz SPC-2 Sp. z o.o. – spółka z Grupy Kapitałowej Pozbud. Zgodnie z zasadami działania konsorcjum każdy z
konsorcjantów odpowiada solidarnie za działania podejmowane oraz prace realizowane przez pozostałych
konsorcjantów. Zasięg budowy linii radiowych na terenie całej Polski, liczebność stacji przekaźnikowych, organizacja
logistyki procesu wykonawstwa, rozmiary finansowe przedsięwzięcia oraz solidarna współodpowiedzialność
konsorcjantów za ich działania i zaniechania są dodatkowym źródłem ryzyka operacyjnego i finansowego. Herkules
S.A. stara się zarządzać tymi procesami poprzez swoją spółkę celową Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w taki sposób
by powyższe ryzyka minimalizować, m.in. zapewniając jej organizację administracji, obsługi prawnej, finansowania i
zarządzania projektem. Poniżej wykazano najistotniejsze czynniki ryzyka wynikające z powyższego kontraktu:
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
19
- ryzyko związane z uzależnieniem od głównego odbiorcyrozmiary kontraktu sprawiają, że sprzedaż do jednego
odbiorcy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie stanowiła znaczący udział w przychodach Grupy Kapitałowej
Herkules, zagrożenie dla inwestycji kolejowych może wpłynąć negatywnie na możliwości sprzedażowe i płynność
Grupy;
- ryzyko związane z brakiem należytego wykonania robót budowlanych przez spółki z Grupy Kapitałowej -
Herkules S.A. jest poręczycielem za zobowiązania Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. z tytułu gwarancji należytego
wykonania i rękojmi za wady, ponadto poręcza także kredyt obrotowy dla tej spółki zależnej. Łączna nominalna
wartość tych poręczeń to 86 mln zł, choć zabezpieczenie bankowe, ze względu na ewentualne koszty uboczne,
dotyczy 150% tej wartości. Istnieje ryzyko, że w przypadku nienależytego wykonania lub braku wykonania robót
budowlanych realizowanych przez spółkę zależną, jak również pozostałe spółki, wchodzące w skład konsorcjum,
zamawiający wezwie gwaranta do wypłaty środków z gwarancji. Taka wypłata mogłaby negatywnie wpłynąć na
dalszą działalność Grupy Kapitałowej Herkules, jej pozycję rynkową oraz osiągane przez nią wyniki finansowe;
- ryzyko niedoszacowania kosztów wykonania kontraktu - w przypadku niezidentyfikowania lub niedoszacowania
wartości wszystkich niezbędnych prac do realizacji zamówienia podczas przygotowywania oferty przetargowej może
wystąpić ryzyko poniesienia strat lub uzyskania niższego zysku z tytułu wykonania kontraktu, w tym także związane
ze zmianami cen rynkowych kluczowych towarów oraz cen usług w stosunku do zakładanych w budżecie; ryzyko
niedoszacowania kosztów realizacji kontraktów może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy
Kapitałowej Herkules;
- ryzyko nieuznania przez zamawiającego roszczeń konsorcjum - w celu należytego wykonania przedmiotu
kontraktu może być wymagane wykonanie dodatkowych prac nieobjętych przedmiotem kontraktu, a tym samym
określonym w kontrakcie wynagrodzeniem, wiąże się to również z ryzykiem przekroczenia terminu realizacji
kontraktu; w przypadku niezachowania procedur określonych w kontrakcie, dotyczących zgłaszania roszczeń
terminowych i finansowych przez wykonawcę lub gdy roszczenia takie są według zamawiającego bezzasadne,
występuje ryzyko nieuznania takich roszczeń, co może mieć negatywny wpływ na należyte wykonanie przedmiotu
kontraktu.
- ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości wykonywanych
robót - na spółce zależnej od Herkules S.A. spoczywa odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne
wykonanych obiektów oraz z tytułu gwarancji jakości zrealizowanych prac; istnieje ryzyko, że w wyniku
nieodpowiedniego wykonania obowiązków realizacyjnych powstaną zasadne roszczenia z tytułu ww. rękojmi lub
gwarancji;
- ryzyko zapewnienia finansowania dużych kontraktów brak wystarczających źródeł finansowania lub ich utrata
może przynieść efekt utrudnień realizacyjnych, naruszenia terminów wykonania lub w skrajnym przypadku do
nieukończenia prac z wszelkimi umownymi konsekwencjami roszczeń, może także przyczynić się do wejścia Grupy
w nieprawidłową i zwiększającą ryzyko strukturę finansowania; w celu pokrycia szacowanej straty na kontrakcie
GSMR spółka dominująca zmuszona jest angażować z własnych zasobów i przekazywać do Herkules Infrastruktura
Sp. z o.o. brakujące środki finansowe, które obarczone istotnym ryzykiem braku spłaty. W 2020 r. Herkules
Infrastruktura podpisał umowę z podwykonawcą, który przejął znaczący zakres robót obejmujący kompleksowe
wykonanie ok. 30% lokalizacji oraz cały zakres prac związanych z budową wewnętrznych linii zasilających na
warunkach płatności odzwierciedlających schemat rozlicz przewidziany kontraktem GSMR. Nieprawidłowa
realizacja kontraktu w tym zakresie, oprócz innych konsekwencji opisanych w punktach poniżej, może negatywnie
wpłynąć na płynność Grupy Kapitałowej Herkules;
- ryzyko związane z odpowiedzialnością Grupy za nienależyte wykonanie robót budowlanych przez konsorcjantów
lub podwykonawców spółka Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. realizuje kontrakt wspólnie z innymi wykonawcami,
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
20
członkami konsorcjum oraz zatrudnia na potrzeby jego wykonania podwykonawców. Spółka ponosi
odpowiedzialność za działania konsorcjantów oraz zatrudnionych przez siebie podwykonawców jak za swoje własne
działania lub uchybienia; nie można wykluczyć, iż uchybienia przy realizacji prac w ramach kontraktu przez
podwykonawców lub konsorcjantów mogą spowodować trudności w realizacji kontraktu przez spółkę, a w
konsekwencji wpłynąć na sytuację ekonomiczną i finansową całej Grupy Kapitałowej Herkules;
- ryzyko kar umownych kontrakt przewiduje sankcje w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac w stosunku do
tak zwanych Kamieni Milowych, Etapów ilościowych oraz Etapów szczegółowych, a także za niedotrzymanie terminu
usunięcia wady lub usterki uniemożliwiającej lub ograniczającej eksploatację linii kolejowej w określonym czasie po
realizacji kontraktu. Ponadto kary umowne zawarte w Kontrakcie odnoszą się do kwestii operacyjnych (na przykład
obowiązku przekazywania dokumentacji), finansowych (na przykład obowiązku utrzymywania polisy
ubezpieczeniowej), formalnych (na przykład obowiązku zgłaszania podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców). Z uwagi na solidarną odpowiedzialność, nie można wykluczyć, uchybienia przy realizacji prac
w ramach kontraktu przez podwykonawców lub konsorcjantów mogą spowodować wystąpienie przesłanek
obciążenia konsorcjum karami umownymi, a w konsekwencji wpłynąć na sytuację ekonomiczną i finansową całej
Grupy Kapitałowej Herkules;
- ryzyko pandemiczne w kontekście wykonywanego projektu GSMR obszar ten ma szczególne znaczenie ze
względu na istotny udział w realizacji procesów o charakterze decyzji administracyjnych; opóźnienia w pracy
urzędów i instytucji wywołane epidemicznymi obostrzeniami mogą istotnie wpłynąć na opóźnienie w realizacji
kontraktu; poważniejszy rozwój pandemii może też zacząć oddziaływać istotnie na relacje biznesowe z
Zamawiającym, podwykonawcami i dostawcami materiałów i towarów.
3.4. Umowy znaczące dla działalności Spółki.
Projekt GSM-R.
Najistotniejszym kontraktem realizowanym w Grupie Kapitałowej Herkules jest projekt budowy systemu
ERTMS/GSM-R dotyczącego bezprzewodowej łączności cyfrowej dla kolei. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
o łącznej wartości 2,3 mld zł została zawarta w dniu 29 marca 2018 r. przez konsorcjum pod przewodnictwem Nokia
Solutions and Networks Sp. z o.o. Herkules S.A. uczestniczy w konsorcjum poprzez swoją spółkę zależną Herkules
Infrastruktura Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za sprawy formalno- prawne, projektowanie, oraz budowę ok.
1,2 tys. szt. telekomunikacyjnych masztów (wież) antenowych razem z kontenerami instalacyjnymi do rozlokowania
infrastruktury IT. Oczekiwana wartość przychodów netto z tego przedsięwzięcia to 280 mln zł. Głównym dostawcą
materiałów dla Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w tym przedsięwzięciu jest Gastel Prefabrykacja S.A. (wieże i
kontenery żelbetowe). Herkules S.A. dostarcza kadrę nadzorującą prace na Kontrakcie oraz zapewniającą wsparcie
w zakresie administracji. Obok Herkules S.A. oraz Nokia Solution and Networks Sp. z o.o. w konsorcjum uczestniczą
Pozbud T&R S.A. (poprzez spółkę zależną SPC-2 Sp. z o.o.) oraz Wasko S.A. (poprzez spółkę zależną Fonon Sp. z o.o.).
W związku z powyższym kontraktem dotyczącym GSM-R i koniecznością zapewnienia gwarancji i finansowania
spółce celowej, Herkules S.A. w 2018 r. poręczyła za Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. i jej zobowiązania wobec
Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu gwarancji należytego wykonania (34,3 mln zł), gwarancji zwrotu zaliczki
(17,2 mln zł), kredytu obrotowego (17,5 mln zł) oraz gwarancji zwrotu drugiej zaliczki (17,2 mln zł).
Przedsięwzięcie, ze względu na swoje rozmiary, wielość lokacji obiektów radiowych i ich położenie w całym kraju
oraz zakres prac dokumentacyjnych i budowlanych jest niezwykle skomplikowane i stanowi najtrudniejsze
przedsięwzięcie budowlane, które wykonywała Grupa Kapitałowa Herkules. W celu sprawniejszej jego realizacji
zmodyfikowano i zreorganizowano strukturę wewnętrzną Grupy i procesy w niej funkcjonujące. Obecnie
funkcjonują trzy biura operacyjne w Poznaniu, w Gdańsku i centralne w Warszawie, które pokrywają swoim
Sprawozdanie Zarządu z działalności Herkules S.A. w 2020 roku
21
zasięgiem teren Polski. O ponad 30 osób wzrosło zatrudnienie w segmencie budownictwa telekomunikacyjnego,
który bezpośrednio realizuje kontrakt.
Pomimo zachowywania najwyższych standardów i dokładania wszelkich starań, proces wykonawczy napotyka
szereg przeciwności. Głównym problemem wpływającym na realizację Kontraktu jest dostępność pozwoleń na
budowę wraz z projektami wykonawczymi. Wynika on obecnie z wydłużenia procesów administracyjnych. Na proces
realizacji istotny wpływ ma pandemia SARS-CoV-2 i związane z nią obostrzenia sanitarne. Trzecia jej fala prawie
dwukrotnie wydłużyła okres oczekiwania na pozwolenia na budowę ze względu na spowolnienie pracy urzędów i
instytucji. Poważniejszy rozwój pandemii istotnie oddziałuje na relacje biznesowe z Zamawiającym i inżynierem
Projektu oraz może zacząć oddziaływać na podwykonawców i dostawców materiałów i towarów.
Podobny wpływ na wykonanie projektu mają wprowadzane przez lidera Konsorcjum zmiany w planie radiowym,
czyli w projekcie pokrycia zasięgiem transmisyjnym terenu inwestycji, który determinuje lokalizację i parametry
(wysokość wież) obiektów radiowych (wysokość wież). Zmiany planu radiowego są przedmiotem rozmów pomiędzy
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o., z PKP PLK. Rozmowy te dotyczą sposobu zapewnienia pokrycia radiowego
sieci kolejowej w drodze realizacji Kontraktu. Lider Konsorcjum, zaproponował zmiany, które muszą być w pierwszej
kolejności zaakceptowane przez PKP PLK, a następnie uwzględnione w trwających już procesach projektowania i
pozyskiwania pozwoleń na budowę, a to skutkuje wydłużeniem procesów projektowych i formalno-prawnych.
Zmiany te w zakresie realizowanym przez Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. wpływają bezpośrednio na proces
uzyskiwania pozwoleń budowlanych, opóźniając go lub wymuszając wszczynanie ponownych procedur.
Znaczący wpływ na procesy formalno-prawne mają też zgłaszane przez Konsorcjum od początku realizacji projektu
wady dokumentacji projektowej i formalno-prawnej otrzymanej od Zamawiającego, kolizje z istniejącą i
projektowaną infrastrukturą kolejową i energetyczną oraz niewystarczający poziom współpracy ze strony
Zamawiającego.
Ten zasadniczy fakt oraz inne przyczyny natury technicznej są źródłem wielu przeszkód wykonawczych oraz
powodują znaczny wzrost kosztów realizacji nieuwzględniony w pierwotnej wycenie kontraktu. Na etapie realizacji
około 6 – 8% zadania, spółka Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. oceniła warunki oraz problemy wykonawcze i na dzień
30 września 2019 r. dokonała weryfikacji pierwotnego budżetu kontraktu z uwagi na chęć dochowania należytej
staranności i ostrożności w szacowaniu wyniku tak istotnej dla Grupy Kapitałowej umowy.
Efektem przeprowadzonej ostrożnej oceny jest szacowana strata na realizacji całości tej umowy, która na dzień jej
sporządzenia w 2019 r. została oszacowana na wartość 30,7 mln zł. Głównym składnikiem wpływającym na powyższą
wartość jest niedoszacowanie kosztów działalności operacyjnej po uwzględnieniu obecnych realiów realizacyjnych,
które powoduje stratę operacyjną na całości kontraktu na poziomie 23,3 mln ta wartość została odniesiona w
koszty działalności operacyjnej roku obrotowego 2019. Pozostała kwota 7,4 mln z