Sprawozdanie finansowe
za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
S.A.
Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
2
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe obejmuje:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Wybrane dane finansowe w walucie euro
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.
Podpisy wszystkich członków Zarządu
___________________________
Marta Towpik
Prezes Zarządu
___________________________
Konrad Miterski
Wiceprezes Zarządu
___________________________
Mateusz Rychlewski
Członek Zarządu
Podpisy osób, które sporządziły sprawozdanie
_____________________ _____________________
Tadeusz Orlik Zbigniew Sojka
Dyrektor ds. Relacji Finansowych i Płynności Dyrektor ds. Controllingu
3
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Spis treści
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO............................................................................................. 5
1. Informacje ogólne ............................................................................................................................................... 5
2. Założenie kontynuacji działalności ...................................................................................................................... 5
3. Władze Herkules S.A. .......................................................................................................................................... 6
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ........................................................................................................ 6
5. Stosowane zasady rachunkowości ...................................................................................................................... 7
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................................................................................... 7
Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego ......................................................................................... 7
Oświadczenie o zgodności ............................................................................................................................ 7
Podstawa sporządzenia ................................................................................................................................. 7
Wartości niematerialne ................................................................................................................................. 7
Rzeczowy majątek trwały .............................................................................................................................. 8
Podatek odroczony ....................................................................................................................................... 9
Zapasy ........................................................................................................................................................... 9
Należności krótkoterminowe ...................................................................................................................... 10
Oczekiwane straty kredytowe ..................................................................................................................... 10
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ............................................................................................................. 10
Rozliczenia międzyokresowe czynne .......................................................................................................... 10
Kapitał własny ............................................................................................................................................. 10
Rezerwy ....................................................................................................................................................... 11
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe ............................................................................................... 11
Zobowiązania krótkoterminowe ................................................................................................................. 11
Rozliczenia międzyokresowe przychodów .................................................................................................. 11
Instrumenty finansowe ............................................................................................................................... 11
Pochodne instrumenty finansowe .............................................................................................................. 12
Waluty obce ................................................................................................................................................ 12
Świadczenie usług ....................................................................................................................................... 13
Umowy o usługę budowla....................................................................................................................... 14
Koszty .......................................................................................................................................................... 14
Opodatkowanie ........................................................................................................................................... 14
Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres rozliczeniowy ..................................................................... 14
Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności ...................................................... 14
6. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF .................................................................................... 15
Sprawozdanie z sytuacji finansowej ......................................................................................................................... 17
Rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów .......................................................................... 19
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ............................................................................................................ 20
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................................................................................................. 21
Wybrane dane finansowe w walucie euro ................................................................................................................ 22
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA .............................................................................................................. 24
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego ............................................................................................................................................................... 24
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym .................................................................................................................................... 24
3. Zmiany w danych porównywalnych ................................................................................................................. 24
4. Koszty zakończonych prac rozwojowych .......................................................................................................... 28
5. Wartości niematerialne .................................................................................................................................... 29
6. Rzeczowe aktywa trwałe .................................................................................................................................. 30
7. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne - struktura własności ........................................................ 32
8. Wartość firmy ................................................................................................................................................... 32
9. Inwestycje w jednostkach zależnych ................................................................................................................ 33
10. Pozostałe aktywa finansowe ............................................................................................................................ 33
4
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
11. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ............................................................................................................. 34
12. Zapasy ............................................................................................................................................................... 35
13. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności .......................................................................... 35
14. Aktywa dotyczące podatku bieżącego .............................................................................................................. 38
15. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................................................................................................... 38
16. Aktywa przeznaczone do zbycia ....................................................................................................................... 38
17. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości poszczególnych grup aktywów oraz o zmianach
tych odpisów ............................................................................................................................................................. 39
18. Aktywa warunkowe .......................................................................................................................................... 40
19. Kapitał akcyjny .................................................................................................................................................. 40
20. Akcje własne ..................................................................................................................................................... 41
21. Pozostałe kapitały rezerwowe .......................................................................................................................... 41
22. Zyski zatrzymane............................................................................................................................................... 41
23. Wynik finansowy przypadający na jedną akcję ................................................................................................ 42
24. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne ............................................................................................... 43
25. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................................................................... 44
26. Zobowiązania z tytułu leasingu ......................................................................................................................... 45
27. Kredyty i pożyczki ............................................................................................................................................. 46
28. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................................................ 47
29. Aktywa i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów ................................................................................ 50
30. Zobowiązanie do poniesienia wydatków .......................................................................................................... 50
31. Składniki bilansu wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansowej ............................................................ 50
32. Zobowiązania warunkowe ................................................................................................................................ 51
33. Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży .................................................................................................... 53
34. Koszty działalności operacyjnej ........................................................................................................................ 54
35. Pozostałe przychody operacyjne ...................................................................................................................... 54
36. Pozostałe koszty operacyjne ............................................................................................................................ 55
37. Przychody finansowe ........................................................................................................................................ 56
38. Koszty finansowe .............................................................................................................................................. 56
39. Kwoty i charakter pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
.......................................................................................................................................................................... 57
40. Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie ................................................................................................ 58
41. Podatek dochodowy ......................................................................................................................................... 58
42. Wyjaśnienia do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych ................................................................ 59
43. Segmenty operacyjne ....................................................................................................................................... 60
44. Informacje o stanie zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe ............................................................... 62
45. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ........................................... 62
46. Transakcje z podmiotami powiązanymi ............................................................................................................ 63
47. Instrumenty finansowe oraz cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym ................................................ 68
48. Ocena wpływu epidemii SARS-CoV-2 na sytuację Herkules S.A. ...................................................................... 74
49. Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku. ............................................................................... 75
5
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Informacje ogólne
Sprawozdanie finansowe Spółki Herkules S.A zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej.
Herkules S.A. jest od grudnia 2011 r. nazwą spółki Gastel Żurawie S.A. (wcześniej EFH Żurawie Wieżowe S.A.). EFH
Żurawie Wieżowe S.A. powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EFH Żurawie Wieżowe
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która funkcjonowała do dnia 31 lipca 2006 r. i zarejestrowana była pod nr KRS
0000069998. EFH Żurawie Wieżowe S.A. jest następcą prawnym EFH Żurawie Wieżowe Sp. z o.o.
W dniu 3 marca 2010 r. zarejestrowane zostało połączenie Gastel Żurawie S.A. ze spółGastel S.A. Połączenie
nastąpiło w drodze przejęcia przez spółkę Gastel Żurawie S.A. (spółka przejmująca pod względem prawnym) spółki
Gastel S.A. (spółka przejmowana pod względem prawnym) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie
całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego
spółki przejmującej poprzez emisję akcji, które spółka przejmująca wydała akcjonariuszom spółki przejmowanej.
Herkules S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000261094.
Czas trwania działalności Spółki Herkules S.A. jest nieograniczony.
Siedziba Spółki Herkules S.A. mieści się w Warszawie, przy ul. Annopol 5. Spółce nadano numer statystyczny REGON
017433674 oraz numer identyfikacji podatkowej 9512032166.
Podstawową działalnością Spółki jest wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 7732Z). Pozostałą
działalnością wynikającą ze statutu jest m.in.:
1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
2) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
3) roboty budowlane specjalistyczne,
4) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
5) produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,
6) transport drogowy towarów,
7) działalność usługowa wspomagająca transport,
8) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
Herkules S.A. jest spółką notowaną od grudnia 2006 r. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie pod symbolem HRS (do grudnia 2011 r. – GZU, do marca 2010 r. - ZUR). Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. zaklasyfikowała Spółkę do sektora BUDOWNICTWO.
2. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu dalszego kontynuowania działalności gospodarczej
przez Spółkę Herkules S.A. w okresie przynajmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.
Mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczno-finansową Herkules S.A., poziom kontraktacji i płynności oraz
przewidywany rozwój działalności w 2021 r. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania
6
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji
działalności przez spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
3. Władze Herkules S.A.
Zarząd Spółki
Na dzień 1 stycznia 2020 r. skład osobowy Zarządu Herkules S.A. przedstawiał się następująco:
Mariusz Zawisza - Prezes Zarządu
Jacek Tucharz – Wiceprezes Zarządu
Mariusz Zawisza i Jacek Tucharz złożyli rezygnację z pełnionych funkcji z dniem 17 lutego 2020 r. W tym samym
dniu Rada Nadzorcza powołała Martę Towpik do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (z dniem 1 marca 2020 r.),
Konrada Miterskiego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Mateusza Rychlewskiego do pełnieni
funkcji Członka Zarządu (obaj z dniem 17 lutego 2020 r.). W związku z powyższym w okresie od 17 lutego 2020
r. do 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawia się
następująco:
Marta Towpik – Prezes Zarządu
Konrad Miterski – Wiceprezes Zarządu
Mateusz Rychlewski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki
Na dzień 1 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza pełniła swoją funkcję w poniższym składzie:
Piotr Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Błażej Dowgielski
Adam Purwin
Piotr Ciżkowicz
Konrad Miterski
W dniu 17 lutego 2020 r. Konrad Miterski zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W tym samym dniu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do organu Jacka Osowskiego i Dariusza Formelę.
Przewodniczącym Rady został wybrany Piotr Ciżkowicz. W związku z powyższym na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania Rada Nadzorcza pełni funkcję w następującym składzie:
Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Kwaśniewski
Błażej Dowgielski
Adam Purwin
Jacek Osowski
Dariusz Formela
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 29 kwietnia 2021 r.
7
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
5. Stosowane zasady rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym poziomie konsolidacji sporządzane jest dla całej Grupy
Kapitałowej Herkules przez spółkę Herkules S.A. i jest dostępne w siedzibie spółki oraz na jej stronie internetowej
www.herkules-polska.pl.
Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz okres
porównywalny od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki winno być czytane łącznie ze skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, celem uzyskania pełnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej Herkules na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz o wyniku finansowym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31
grudnia 2020 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Spółka Herkules S.A. stosuje nadrzędne zasady wyceny, oparte o koncepcję kosztu historycznego (na historycznej
cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia).
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie wprowadziła zmian w stosowanych dotychczas zasadach
rachunkowości, dokonała jednakże uzupełnienia polityki o postanowienia dotyczące zdarzeń, które zaistniały po
raz pierwszy w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.
Sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w polskich złotych, jako że złoty polski jest podstawową walutą, w
której denominowane są transakcje (operacje gospodarcze) Spółki.
Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych polskich.
Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik
finansowy.
Podstawa sporządzenia
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej.
Wartości niematerialne
Wartości niematerialne rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one uzyskanie
korzyści ekonomicznych.
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym tj. cenie nabycia
pomniejszonej o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową
w przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Szacunkowy okres ekonomicznej
użyteczności oraz amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego,
a skutki zmian tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.
Okresy ekonomicznej użyteczności dla wartości niematerialnych zostały określone na poziomie:
know how - 20 lat
programy komputerowe - 2-5 lat
8
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Rzeczowy majątek trwały
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia / kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie
oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich
cenę nabycia oraz wszelkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika majątku do
używania.
Spółka prowadzi planową gospodarkę remontową najistotniejszych środków trwałych, do których zalicza się
żurawie we wszystkich typach oraz naczepy, ciągniki siodłowe i pojazdy ciężarowe o ładowności pow. 3,5 t.
Powyższe składniki majątkowe podlegają okresowym generalnym przeglądom technicznym realizowanym zgodnie
z ustalonymi harmonogramami. Koszty takich przeglądów i związanych z nimi napraw ujmowane w odpowiedniej
pozycji rzeczowych aktywów trwałych i podlegają amortyzacji przez okres pomiędzy przeglądami zgodnie z
ustalonym harmonogramem.
Pozostałe wszelkie koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, m. in. koszty napraw
bieżących i konserwacji, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.
Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, w równych ratach miesięcznych. Amortyzacja jest
naliczana przez szacowany okres użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnych, o ile są istotne:
Grunty własne nie są amortyzowane
Budynki i budowle 14 -33 lat
Urządzenia techniczne i maszyny 1 - 35 lat
Środki transportu 3 - 20 lat
Pozostałe środki trwałe 2 - 10 lat
Szacunkowe okresy użytkowania, wartości rezydualne i metoda amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec
każdego roku obrotowego.
Do rzeczowych aktywów trwałych Spółka zalicza prawo wieczystego użytkowania gruntów, które
w prezentowanym okresie nie było amortyzowane.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania
ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży lub likwidacji pozycji rzeczowego majątku trwałego określa się jako różnicę
między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie prezentowane są w bilansie po koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy
z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia obejmuje opłaty oraz, dla odpowiednich aktywów, koszty finansowania
zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki. Środki trwałe w budowie nie
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
Leasing
Umowa jest klasyfikowana jako leasing lub zawierająca leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo do kontroli
użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie. Umowa taka musi
spełniać wszystkie następujące warunki:
składnik aktywów jest zidentyfikowany,
korzystający ma prawo do praktycznie wszystkich korzyści ekonomicznych,
korzystający ustala w jaki sposób i dla jakich celów używany jest składnik aktywów lub jest to ustalone odgórnie,
ale korzystający eksploatuje składnik aktywów bądź go zaprojektował.
Prawa do użytkowania aktywów
Spółka prezentuje środki trwałe w leasingu w pozycji rzeczowych aktywów, wartość środków trwałych jest
zaprezentowana w informacji dodatkowej, w nocie „Rzeczowe aktywa trwałe”.
9
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Spółka jako leasingobiorca
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich wartości godziwej
w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z
tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji zobowiązań z tytułu
leasingu.
Płatności leasingowe zostały podzielone na część odsetkową i kapitałową, która zmniejsza zobowiązania z tytułu
leasingu, tak by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się
bezpośrednio do rachunku zysków i strat.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego czasu, aby mogły bzdatne do użytkowania lub odsprzedaży, dodaje się do kosztów
wytworzenia takich aktywów aż do momentu, w którym aktywa te są zasadniczo gotowe do zamierzonego
użytkowania lub odsprzedania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania
pozyskanych środków zewnętrznych przed zainwestowaniem ich w omawiane aktywa pomniejszają wartość
kosztów finansowania zewnętrznego podlegających kapitalizacji.
W prezentowanym okresie Spółka nie korzystała z finansowania zewnętrznego na nabycie lub wytworzenie
składników majątku trwałego, którego koszty zostały ujęte w kosztach wytworzenia składników majątku.
Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat
w okresie, w którym zostały poniesione.
Podatek odroczony
Podatek odroczony oblicza się metodą zobowiązań bilansowych jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi
w przyszłości, odnosząc się do różnic między wartościami bilansowymi aktywów i pasywów oraz odpowiadającymi
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do obliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwę na podatek
odroczony ujmuje się od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast
składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej prawdopodobne jest
pomniejszenie przyszłych zysków podatkowych o rozpoznane ujemne różnice przejściowe.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega przeglądowi na każdy dzień
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla odzyskania
składnika aktywów lub jego części, wartość tę należy odpowiednio pomniejszyć.
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego oblicza się przy użyciu stawek podatkowych, które będą
obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne,
zgodnie z przepisami (stawkami) podatkowymi obowiązującymi prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Wycena
aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego odzwierciedla konsekwencje podatkowe sposobu, w jaki
Spółka spodziewa się odzyskać lub rozlicz wartość bilansową aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia
sprawozdania finansowego.
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego kompensuje się w przypadku wystąpienia prawa do
kompensaty bieżących pozycji aktywów i zobowiązań podatkowych, o ile te pozycje są opodatkowane przez ten
sam organ podatkowy, a Spółka chce rozliczać swoje bieżące aktywa i zobowiązania podatkowe na zasadzie netto.
Zapasy
Zapasy wykazuje się po cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub też po cenie sprzedaży netto, w zależności od
tego, która z tych wartości jest niższa. Na cenabycia lub koszt wytworzenia zapasów składają się wszystkie koszty
zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w celu doprowadzenia zapasów do ich aktualnego
miejsca i stanu. Koszt wytworzenia, obejmujący koszty bezpośrednie oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich,
przypisuje się do zapasów stosując zasady najwłaściwsze dla poszczególnych kategorii zapasów, przy czym
większość pozycji zapasów wycenia się metodą FIFO (rozchód wycenia skolejno po cenach tych składników, które
Spółka najwcześniej nabyła lub wytworzyła).
Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie sprzedaży zapasów pomniejszonej o wszelkie koszty
konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj.
koszty sprzedaży, marketingu itp.).
10
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Należności krótkoterminowe
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, ponieważ ustalona
za pomocą stopy procentowej przypisanej tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych
oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie
odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności:
od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętej
zabezpieczeniem,
od dłużników w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości – w wysokości 100% należności,
kwestionowanych lub z których zapłatą dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna - do
wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem,
których indywidualna ocena ujawnia ryzyko nieściągalności.
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w
zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył.
Stosowane przez Spółkę terminy płatności należności określa się w zakresie od 7 do 60 dni. Bardzo rzadkie przypadki
dotyczą terminów dłuższych n60 dni. Najczęściej stosowane terminy płatności to okres od 30 do 45 dni. Ustalając
kontraktowane okresy płatności bierze się pod uwagę dotychczasową współpracę z kontrahentem, informacje
zewnętrzne o kontrahencie, rodzaj sprzedawanej usługi/towaru, presję negocjacyjną i bieżąca sytuację
płynnościową Spółki.
Oceniając stopień prawdopodobieństwa ściągalności należności bierze się pod uwagę dotychczasową współpracę
z kontrahentem oraz jego sytuację ekonomiczną, a także strukturę wiekową należności z kontraktu, od kontrahenta
i z konkretnego segmentu rynku.
Oczekiwane straty kredytowe
Odpis dla należności od jednostek powiązanych opiera się o wewnętrzną ocenę ryzyka. Dla należności handlowych
od pozostałych jednostek Spółka przeprowadza analizę portfelową (za wyjątkiem należności, które zostały
przeanalizowane indywidulanie). Zgodnie z par. B5.5.35 Spółka stosuje uproszczoną matrycę odpisów w
poszczególnych przedziałach wiekowych na podstawie oczekiwanych strat kredytowych w całym okresie życia
należności. Spółka może stosować również podejście indywidualne przy ustalaniu oczekiwanych strat kredytowych
i odpisów aktualizujących.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. Aktywa
pieniężne ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy według wartości nominalnej. Wolne bieżące środki
umieszcza się na lokatach typu „over night”.
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych. Warunkiem aktywowania kosztów, które mają służyć przyszłym okresom sprawozdawczym, jest
przyniesienie przez nie w przyszłości korzyści ekonomicznych.
Rozliczenie kosztów następuje w okresach miesięcznych chyba, że aktywowany koszt dotyczy przychodów
późniejszego okresu.
Kapitał własny
Kapitałem podstawowym Spółki jest kapitał akcyjny. Kapitał zapasowy jest tworzony zgodnie ze statutem Spółki.
11
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Rezerwy
Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Spółce bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych)
będących konsekwencją zdarzeń z przeszłości, konieczność uregulowania ich przez Spółjest prawdopodobna,
a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym
zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do
rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów.
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania Pracowników Spółka jest zobowiązana do wypłaty
następujących dodatkowych świadczeń na rzecz pracowników:
odpraw emerytalnych,
odpraw rentowych.
Oszacowanie wysokości rezerw na odprawy emerytalne i rentowe zostało dokonane przez licencjonowanego
aktuariusza według stanu zatrudnienia na ostatni dzień każdego półrocza.
Metoda wykorzystana do obliczeń zgodna jest z MSR 19, jest to tzw. metoda prognozowanych świadczeń
jednostkowych, zwana także metodą świadczeń narosłych w funkcji stażu pracy. Wartość przyszłych zobowiązań
obliczana jest jako część przyszłych świadczeń, oszacowana przy uwzględnieniu prognozowanego wynagrodzenia
stanowiącego podstawę ich naliczania.
Zgodnie z zaleceniami MSR 19, stopa procentowa służąca do dyskontowania przyszłych zobowiązań powinna być
ustalona na podstawie rynkowych stóp zwrotu (występujących w dniu bilansowym) z obligacji przedsiębiorstw,
przy czym termin wykupu obligacji powinien być zgodny z szacunkowym terminem realizacji świadczeń.
W przypadku, gdy brak jest rozwiniętego rynku obligacji przedsiębiorstw, należy stosować rynkowe stopy zwrotu z
obligacji skarbowych.
Przy wyznaczaniu zobowiązań zostały uwzględnione prawdopodobieństwa osiągnięcia uprawnień do świadczeń
dodatkowych. Przez prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do odprawy emerytalnej rozumie się
prawdopodobieństwo dożycia przez pracownika wieku emerytalnego, pod warunkiem pozostania w stosunku
pracy z obecnym Pracodawcą. Przez prawdopodobieństwo osiągnięcia uprawnień do odprawy rentowej rozumie
się prawdopodobieństwo inwalidztwa pracownika przed osiągnięciem wieku emerytalnego, pod warunkiem
pozostania w stosunku pracy z obecnym Pracodawcą.
Zobowiązania krótkoterminowe
Za zobowiązania krótkoterminowe uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o
wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki.
Zobowiązania te są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują przyszłe przychody, które nie zostały zrealizowane w bieżącym
okresie sprawozdawczym. Spółka ujmuje w rozliczeniach międzyokresowych przychodów otrzymane dotacje, aby
zapewnić współmierność uzyskanych przychodów z poniesionymi i kosztami. Rozliczenie dotacji w przychody
następuje na przestrzeni okresu użytkowania składnika aktywów.
Instrumenty finansowe
Spółka posiadane instrumenty finansowe dzieli się na następujące kategorie:
Wyceniane w wysokości zamortyzowanego kosztu,
Wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite,
Wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Wartość początkowa jest ustalona w oparciu o:
12
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Model zarządzania aktywami finansowymi przyjętymi przez jednostkę (określony jako model biznesowy) oraz
Charakterystykę przepływów pieniężnych z tytułu danego składnika aktywów finansowych.
Zgodnie z zapisami MSSF 9 instrumenty finansowe aktywa finansowe klasyfikowane jako wycenione w wysokości
zamortyzowanego kosztu jedynie w takiej sytuacji, gdy:
Jest utrzymywany w wyniku przyjętego modelu zarządzania aktywami finansowymi, zgodnie z którym aktywa
finansowe są utrzymywane w celu generowania przepływów pieniężnych wynikających z warunków zawartych
umów,
Przepływy pieniężne z nim związane, zgodnie z warunkami umownymi, następują w określonych terminach
i stanowią wyłącznie płatność z tytułu spłaty kwoty głównej oraz odsetek od niespłaconej kwoty głównej.
W przypadku aktywów finansowych klasyfikowanych jako wycenione w wartości godziwej przez pozostałe dochody
całkowite, jeżeli:
utrzymywane w wyniku przyjętego modelu zarzadzania aktywami finansowymi, którego cel może być
osiągnięty albo w drodze generowania przepływów pieniężnych wynikających z warunków zawartych umów
albo poprzez sprzedaż aktywów finansowych,
Przepływy pieniężne z nim związane, zgodnie z warunkami umownymi, następują w określonych terminach
i stanowią wyłącznie płatność z tytułu spłaty kwoty głównej oraz odsetek od niespłaconej kwoty głównej.
Pozostałe aktywa finansowe, które nie zostały wycenione według powyższych metod wyceniane wg wartości
godziwej, a skutki tej wyceny są prezentowane w wyniku finansowym.
Zobowiązania finansowe klasyfikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie, poza poniższymi
wymienionymi:
Zobowiązania finansowe, które wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przy początkowym
ujęciu (w tym zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu).
Zobowiązania finansowe, które powstają, gdy przeniesienie aktywa finansowego nie kwalifikuje się do
wyksięgowania lub gdy ma zastosowanie podejście trwałego zaangażowania.
Finansowe umowy gwarancyjne nie wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy, które
nie są rozliczane zgodnie z MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”.
Zobowiązania do udzielenia pożyczki poniżej rynkowej stopy procentowej.
Pochodne instrumenty finansowe
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej na dzień bilansowy, a wyniki wyceny ujmowane w
przychodach lub kosztach okresu, chyba że wyceniane instrumenty są instrumentami kapitałowymi.
Waluty obce
Jednostkowe sprawozdanie finansowe prezentowane jest w walutach obowiązujących na rynku działalności
podstawowej dla Spółki (czyli w jej walucie funkcjonalnej). W sprawozdaniu finansowym wyniki i pozycje finansowe
prezentowane w złotych polskich (PLN), będących walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji
sprawozdania finansowego.
Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego transakcje przeprowadzane w walucie innej niż
polski złoty (PLN) wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji.
Na dzień bilansowy środki pieniężne, kredyty bankowe oraz pozostałe aktywa i zobowiązania pieniężne
denominowane w walutach obcych przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień (kurs zamknięcia).
Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów
finansowych.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej
wykazywane po kursie historycznym (kurs wymiany) z dnia transakcji.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przeliczane
po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.
13
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Dla potrzeb wyceny przyjęto następujące średnie kursy NBP walut obcych:
Waluta 31.12.2020 31.12.2019
Tabela 255/A/NBP/2020 251/A/NBP/2019
EUR 4,6148 4,2585
Przychody
Przychody ze sprzedaży ujmowane są – zgodnie z MSSF 15 w oparciu o model ujmowania przychodów obejmujący
pięć etapów:
Zidentyfikowanie umów z klientami.
Zidentyfikowanie odrębnych zobowiązań do wykonania świadczenia.
Określenie ceny transakcyjnej dla poszczególnych zobowiązań wynikających z umów.
Alokowanie ceny transakcyjnej do odrębnych zobowiązań koniecznych do wykonania świadczenia w danej
umowie.
Ujęcie przychodu w momencie lub w miarę realizacji przez jednostkę zobowiązań.
Przychody ze sprzedaży ujmowane po pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług oraz inne podatki
związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy).
Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazania prawa własności.
Koszty sprzedanych wyrobów gotowych i towarów ujmowane są w tym samym okresie co przychody ze sprzedaży
tych składników, zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów.
Ujęcie przychodów ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu
o przewidywane rabaty, zwroty klientów i podobne zmniejszenia.
Sprzedaż towarów
Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są po spełnieniu wszystkich następujących warunków:
przeniesienia ze Spółki na nabywcę znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z prawa własności towarów;
scedowania przez Spółkę funkcji kierowniczych w stopniu związanym na ogół z prawem własności oraz
efektywnej kontroli nad sprzedanymi towarami; .
możliwości dokonania wiarygodnej wyceny kwoty przychodów;
wystąpienia prawdopodobieństwa, że jednostka otrzyma korzyści ekonomiczne związane z transakcją;
oraz
możliwości wiarygodnej wyceny kosztów poniesionych lub przewidywanych w związku z transakcją.
Świadczenie usług
Przychody z tytułu umów o świadczenie usług ujmuje się poprzez odniesienie do stopnia zaawansowania realizacji
danej umowy. Stopień zaawansowania realizacji transakcji określa się ujmując przychody w tych okresach,
w których odbywa się świadczenie usług. W zależności od rodzaju transakcji metody wyceny mogą zawierać:
pomiary wykonanych prac, procentowe ujęcie wykonanych prac na dany dzień w stosunku do całości prac, które
mają być wykonane lub udział kosztów transakcji poniesionych na dany dzień, w ogóle szacowanych kosztów
transakcji. Przychody z umów rozliczanych na podstawie faktycznego nakładu czasu pracy ujmuje się według stawek
umownych, w oparciu o przepracowane roboczogodziny i poniesione koszty bezpośrednie.
Jeżeli wyniku transakcji dotyczącej świadczenia usług nie można oszacować w sposób wiarygodny, przychody
z transakcji ujmuje się tylko do wysokości poniesionych kosztów, które jednostka spodziewa się odzyskać.
Przychody z tytułu realizacji umów o budowę ujmuje się zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki przedstawionymi
poniżej.
14
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Umowy o usługę budowlaną
Umowa o usługę budowlaną jest to umowa, której przedmiotem jest budowa składnika majątku lub zespołu ściśle
powiązanych składników majątku, zaś terminy rozpoczęcia i zakończenia robót usytuowane są w różnych okresach
sprawozdawczych.
Spółka zawiera z kontrahentami umowy w cenach stałych, w przypadku których otrzymywane jest stałe
wynagrodzenie, korygowane wyłącznie w przypadku renegocjowania umowy z klientem.
Jeżeli tylko wynik umowy o budowę może być wiarygodnie oszacowany, związane z nią przychody i koszty ujmuje
się odnosząc się do stopnia zaawansowania realizacji umowy na dany dzień bilansowy. Stopień zaawansowania
mierzony jest zwykle jako proporcja kosztów poniesionych do całości szacowanych kosztów umowy, za wyjątkiem
sytuacji, gdy taki sposób nie odzwierciedlałby faktycznego stopnia zaawansowania. Wszelkie zmiany w zakresie
prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu, w jakim zostały one uzgodnione z klientem.
W przypadku, kiedy wartości umowy nie da się wiarygodnie oszacować, przychody z tytułu umowy ujmuje się
w stopniu, w jakim jest prawdopodobne, że poniesione w związku z umową koszty zostaną nimi pokryte. Koszty
związane z umową ujmuje się jako koszty okresu, w jakim zostały poniesione.
Jeżeli zaś istnieje prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nprzychody, przewidywaną
stratę ujmuje się niezwłocznie jako koszt.
Każdą z umów o usługę budowlaną ocenia się indywidualnie pod kątem spełnienia kryteriów z MSSF 15 „Przychody
z umów z klientami”, zgodnie z tymi kryteriami ocenia się czy nie jest to umowa o sprzedaży produktów. W okresie
objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie zawarła, nie prowadziła i nie rozliczała umów o usługę budowlaną,
gdyż nie prowadziła tego rodzaju działalności.
Koszty
Koszty uznawane w takiej wysokości, w jakiej prawdopodobne jest, że nastąpi zmniejszenie korzyści
ekonomicznych Spółki, które można wiarygodnie ocenić.
Koszty działalności operacyjnej ewidencjonowane w układzie rodzajowym oraz dodatkowo w układzie
funkcjonalnym na potrzeby zarządcze według rodzajów działalności (miejsc ich powstawania).
Opodatkowanie
Podatek dochodowy Spółki obejmuje podatek bieżący do zapłaty oraz podatek odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe oblicza się na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego
roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem
przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach
następnych oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenie Spółki
z tytułu podatku bieżącego oblicza się w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.
Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres rozliczeniowy
Podatek bieżący i odroczony wykazuje się w kosztach lub przychodach w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem
przypadku, gdy dotyczy on pozycji uznających lub obciążających bezpośrednio kapitał własny, bo wtedy także
podatek jest odnoszony bezpośrednio w kapitał własny.
Podstawowe osądy rachunkowe i podstawy szacowania niepewności
Stosując zasady rachunkowości obowiązujące w Spółce, Zarząd dokonuje szacunków zgodnie ze swoją najlepszą
wiedzą oraz przyjmuje założenia dotyczące wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, których nie da się określić
wykorzystując dostępne źródła. Zmianę wielkości szacunkowych ujmuje się w okresie, w którym nastąpiła
weryfikacja, jeśli dotyczy on wyłącznie tego okresu, lub w okresie bieżącym i okresach przyszłych, jeśli zmiana
dotyczy ich na równi z okresem bieżącym. Szacunki w szczególności dotyczyły:
okresów użyteczności rzeczowego majątku trwałego,
wartości rezydualnej rzeczowego majątku trwałego,
długoterminowych świadczeń pracowniczych,
utworzonych rezerw na świadczenia urlopowe,
utworzonych rezerw na zobowiązania,
15
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
możliwości ściągnięcia należności i związanych z tym utworzonych odpisów aktualizujących należności,
stopnia zaawansowania budowy.
Szacunki i związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniach historycznych i innych czynnikach uznawanych
za istotne, m. in. takich jak obserwacja innowacji technologicznych, deprecjacja wartości rynkowej poszczególnych
grup składników majątku trwałego, uwarunkowań makroekonomicznych (stopy procentowe, inflacja, dynamika
PKB), badania standingu kontrahentów.
6. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF
Poniżej wymieniono standardy i zmiany do standardów zatwierdzone do stosowania w UE i mających zastosowanie
do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020:
a) Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) –
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później
b) Zmiana do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później
c) Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany
wartości szacunkowych i korygowanie błędów” (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później),
d) Wskaźniki referencyjne stóp procentowych – zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 (obowiązują w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie).
e) Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - ulgi w opłatach leasingowych związane z COVID-19 (obowiązuje w
odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 czerwca 2020 roku lub po tej dacie).
Standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet
ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, które nie weszły jeszcze w życie:
a) MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany
przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzony przez UE mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2016 roku lub później,
b) Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku)
prace prowadzące
do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo – termin wejścia w życie został
odroczony przez RMSR na czas nieokreślony,
c) MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później,
d) Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach
Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – mające zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później
16
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
e) Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później,
Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.
Na podstawie corocznego przeglądu zmian MSSF Zarząd Spółki ocenia, że wprowadzenie nowych standardów
rachunkowości oraz interpretacji, właściwe dla okresów sprawozdawczych od 2020 roku i późniejszych nie będzie
miało istotnego wpływu na stosowane w Spółce zasady (politykę) rachunkowości oraz zasady wyceny i sposób
ujęcia składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym, a także sytuację finansową i jej prezentację w
sprawozdaniu finansowym.
17
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa
L.p. Pozycja Nr noty Stan na 31.12.2020
Stan na 31.12.2019
I. AKTYWA TRWAŁE ( długoterminowe)
262 149
292 361
1 Wartości niematerialne 5, 7 44
40
2 Rzeczowe aktywa trwałe 6, 7 235 785
266 290
3 Wartość firmy 8 12 713
12 713
4 Inwestycje w jednostkach zależnych 9 12 566
12 566
5 Nieruchomości inwestycyjne
0
0
6 Pozostałe aktywa finansowe 10 0
0
7 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 0
0
8 Należności długoterminowe 13 1 041
752
- w tym rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
1 041
752
II AKTYWA OBROTOWE
40 706
33 629
A AKTYWA OBROTOWE BEZ AKTYWÓW DO ZBYCIA
40 054
32 954
1 Zapasy 12 3 172
2 878
2 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 13 19 496
24 682
- w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów
1 543
1 600
3 Aktywa dotyczące podatku bieżącego 14 669
67
4 Aktywa obrotowe z tytułu umów 29 42
14
5 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 10 2 059
0
6 Inne obrotowe aktywa niefinansowe
0
0
7 Środki pieniężne i inne ekwiwalenty 15 14 616
5 313
B AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 16 652
675
AKTYWA RAZEM
302 855
325 990
18
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Pasywa
L.p. Pozycja Nr noty Stan na 31.12.2020
Stan na 31.12.2019
I KAPITAŁ WŁASNY
171 911
181 522
1 Kapitał podstawowy 19 68 238
72 238
2 Akcje Własne 20 0
-8 400
3 Agio
0
0
4 Pozostałe kapitały rezerwowe 21 78 418
78 418
5 Zyski zatrzymane 22, 23 25 255
39 266
- w tym zysk (strata) netto bieżącego okresu
-9 611
-10 049
II ZOBOWIĄZANIA RAZEM
130 944
144 468
A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
80 109
90 997
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 19 370
19 623
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 24 268
226
3 Kredyty i pożyczki 27 4 533
6 188
4 Zobowiązania z tytułu leasingu 26 46 751
48 587
5
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
długoterminowe
28 9 187
16 373
- w tym rozliczenia międzyokresowe przychodów
9 187
16 373
B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
50 835
53 471
B1
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ ZOB. DOT. AKTYWÓW DO
ZBYCIA
50 835
53 471
1 Kredyty i pożyczki 27 6 380
1 966
2 Zobowiązania z tytułu leasingu 26 27 121
33 246
3 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
13
13
4
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
krótkoterminowe
28 17 321
18 246
- rozliczenia międzyokresowe przychodów
1 165
1 113
- rozliczenia międzyokresowe bierne
1 596
1 199
5 Zobowiązania dotyczące podatku bieżącego, krótkoterminowe
0
0
6 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów 29 0
0
B2 ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE DOT. AKTYWÓW DO ZBYCIA
0
0
PASYWA RAZEM
302 855
325 990
19
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów
L.p. Pozycja Nr noty
Za okres 01.01. -
31.12.2020
Za okres 01.01. -
31.12.2019
A Przychody ze sprzedaży 33 98 912
110 187
B Koszty operacyjne 34 94 656
102 607
1 Amortyzacja
18 860
19 892
2 Zużycie materiałów i energii
7 930
10 595
3 Usługi obce
39 967
46 007
4 Podatki i opłaty
536
729
5 Koszty świadczeń pracowniczych
23 153
20 147
6 Pozostałe koszty rodzajowe
4 000
4 115
7 Zmiana stanu produktów
0
0
8 Wartość sprzedanych towarów i materiałów
210
1 122
- Zysk (strata) na sprzedaży (A - 1:8)
4 256
7 580
9 Pozostałe przychody operacyjne (-) 35 9 259
3 717
10 Pozostałe koszty operacyjne 36 10 345
14 732
C Zysk (strata) z działalności operacyjnej
3 170
-3 435
D Przychody finansowe 37 212
458
E Koszty finansowe 38 12 114
8 747
F Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-8 732
-11 724
G Podatek dochodowy 41 879
-1 675
H1 Zysk (strata) z działalności kontynuowanej
-9 611
-10 049
H2 Zysk (strata) z działalności zaniechanej
0
0
I Zysk (strata) netto
-9 611
-10 049
K Inne całkowite dochody
0
0
L Całkowite dochody razem
-9 611
-10 049
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 825 954
37 227 466
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z
działalności
kontynuowanej (w zł)
-0,28
-0,27
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności
zaniechanej (w zł)
0,00
0,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,28
-0,27
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą:
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 825 954
37 227 466
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności
kontynuowanej (w zł)
-0,28
-0,27
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności
zaniechanej (w zł)
0,00
0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,28
-0,27
20
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2020
Pozycja
Kapitał
podstawowy
Akcje Własne
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
Kapitał własny
Stan na początek okresu 72 238
-8 400
78 418
39 266
181 522
Korekta błędu lat ubiegłych 0
0
0
0
0
Zmiana polityki rachunkowości 0
0
0
0
0
Stan na początek okresu po zmianach 72 238
-8 400
78 418
39 266
181 522
Wynik okresu ubiegłego 0
0
0
0
Wynik okresu bieżącego 0
0
0
-9 611
-9 611
Inne całkowite dochody 0
0
0
0
0
Całkowite dochody 0
0
0
-9 611
-9 611
Umorzenie akcji własnych -4 000
8 400
0
-4 400
0
Razem zwiększenia/zmniejszenia -4 000
8 400
0
-14 011
-9 611
Stan na koniec okresu 68 238
0
78 418
25 255
171 911
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2019
Pozycja
Kapitał
podstawowy
Akcje Własne
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Zyski
zatrzymane
Kapitał własny
Stan na początek okresu 81 538
-27 930
77 556
61 204
192 368
Korekta błędu lat ubiegłych 0
0
0
-798
-798
Zmiana polityki rachunkowości 0
0
0
0
0
Stan na początek okresu po zmianach 81 538
-27 930
77 556
60 406
191 570
Wynik okresu ubiegłego 0
0
862
-862
Wynik okresu bieżącego 0
0
0
-10 049
-10 049
Inne całkowite dochody 0
0
0
0
0
Całkowite dochody 0
0
862
-10 911
-10 049
Umorzenie akcji własnych -9 300
19 530
0
-10 229
1
Razem zwiększenia/zmniejszenia -9 300
19 530
862
-21 140
-10 048
Stan na koniec okresu 72 238
-8 400
78 418
39 266
181 522
21
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
L.p. Pozycja Nr noty
Za okres 01.01. -
31.12.2020
Za okres 01.01. -
31.12.2019
I Zysk / Strata przed opodatkowaniem
-8 732
-11 724
II Korekty razem:
31 147
35 703
1 Amortyzacja
18 860
19 892
2
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (niedot. środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów)
2 717
-367
3 Przychody z tytułu odsetek
-213
-52
4 Koszty z tytułu odsetek
2 223
3 136
5 Przychody z tytułu dywidend
0
0
6 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
11 054
17 530
7 Zmiana stanu rezerw 42 42
-136
8 Zmiana stanu zapasów 42 -294
-1 211
9 Zmiana stanu należności 42 4 267
2 874
10 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 42 -7 509
-5 964
11 Inne korekty 42 0
1
3 Gotówka z działalności operacyjnej
22 415
23 979
a Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony
-1 734
-1 335
A Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 681
22 644
1
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych innych niż
wartość firmy, nieruchomości inwestycyjnych oraz innych aktywów trwałych
11 409
9835
2
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych innych niż
wartość firmy, nieruchomości inwestycyjnych oraz innych aktywów trwałych
-2 232
-3029
3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4
0
4 Nabycie aktywów finansowych -8 982
-98
B Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 199
6 708
1 Wpływy z tyt. kredytów i pożyczek 4 725
6 402
2 Spłaty kredytów i pożyczek -1 966
-18 161
3 Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu -12 638
-14 386
4 Spłata odsetek -2 223
-3 136
5 Inne wpływy/wydatki finansowe (dotacje) 0
0
C Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 102
-29 281
D Przepływy pieniężne razem (przed różnicami kursowymi) 8 778
71
1 Różnice kursowe dot. środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 525
-32
E Przepływy pieniężne netto razem 9 303
39
F Środki pieniężne na początek okresu 5 313
5 274
G Środki pieniężne na koniec okresu 14 616
5 313
- - w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 0
0
22
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Wybrane dane finansowe w walucie euro
W obu porównywanych okresach odnotowane następujące kursy EUR wg notowań NBP:
31.12.2020 31.12.2019
Kurs na dzień bilansowy 4,6148 zł
4,2585 zł
Kurs średni w roku 4,4742 zł
4,3018 zł
Najniższy kurs w roku 4,3010 zł
4,2520 zł
Najwyższy kurs w roku 4,6188 zł
4,3844 zł
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej w przeliczeniu na euro
Wyszczególnienie
w tys. PLN w tys. EUR
na dzień na dzień na dzień na dzień
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Aktywa razem 302 855
325 990
65 627
76 550
Aktywa trwałe 262 149
292 361
56 806
68 654
Aktywa obrotowe 40 706
33 629
8 821
7 897
Pasywa razem 302 855
325 990
65 627
76 550
Kapitał własny 171 911
181 522
37 252
42 626
- w tym: kapitał akcyjny 68 238
72 238
14 787
16 963
Zobowiązania i rezerwy 130 944
144 468
28 375
33 925
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej za ostatni dzień okresu 2020 31 grudnia 2020 r.,
przyjęto kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4 ,6148 zł/EUR.
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej za ostatni dzień okresu 2019 31 grudnia 2019 r.,
przyjęto kurs euro ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,2585 zł/EUR.
Podstawowe pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych w
przeliczeniu na euro
Wyszczególnienie
w tys. PLN w tys. EUR
12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
od 01.01. do
31.12.2020
od 01.01. do
31.12.2019
od 01.01. do
31.12.2020
od 01.01. do
31.12.2019
Przychody ze sprzedaży 98 912
110 187
22 107
25 614
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 170
-3 435
709
-799
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -8 732
-11 724
-1 952
-2 725
Zysk (strata) netto -9 611
-10 049
-2 148
-2 336
EBITDA 22 030
16 457
4 924
3 826
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 20 681
22 644
4 622
5 264
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 199
6 708
44
1 559
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 102
-29 281
-2 705
-6 807
Przepływy pieniężne razem 9 303
39
2 079
9
Środki pieniężne na koniec okresu 14 616
5 313
3 167
1 248
Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 825 954
37 227 466
34 825 954
37 227 466
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję (w
zł)
-0,28
-0,27
-0,06
-0,06
23
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Metodę obliczenia wyniku przypadającego na 1 akcję podano w dodatkowej nocie objaśniającej nr 23 dotyczącej
wyniku przypadającego na 1 akcję w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r., przyjęto kurs
średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
w tym okresie, tj. kurs 4,4742 zł/EUR.
Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r., przyjęto kurs
średni euro, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
w tym okresie, tj. kurs 4,3018 zł/EUR.
24
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku
obrotowego
Do dnia zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres, którego dotyczy sprawozdanie
finansowe, nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które nie zostały, a powinny być ujęte w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym
W ramach planu wsparcia realizacji projektu GSMR, w kwietniu 2021 r. Herkules S.A. udzieliła spółce zależnej
Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. kolejnej pożyczki w wysokości 5 678 mln zł. Ze względu na zidentyfikowaną i
ujawnioną w sprawozdaniu skonsolidowanym za 2019 r. przyszłą stratę na kontrakcie GSMR, pożyczki udzielone
przez Herkules S.A. spółce zależnej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. podlegają odpisowi aktualizującemu
wykazywanemu w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Herkules S.A. Wartość tej pożyczki ujęto w
niniejszym sprawozdaniu finansowym w postaci odpisu aktualizującego należności handlowe od Herkules
Infrastruktura Sp. z o.o. wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. (potrącone w kwietniu 2021 r. z wyżej opisaną
pożyczką). Dokonanie powyższego odpisu pozostaje bez wpływu na skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej za
2020 r.
3. Zmiany w danych porównywalnych
Ze względu na wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania Spółka ujednoliciła zasady
prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu finansowym. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym Spółki
oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej jest zgodna z formatem standardu ESEF.
Poniżej zamieszczono dane finansowe na 31 grudnia 2019 r. oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. ze
wskazaniem pozycji, które uległy zmianie.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Pozycja
Stan na 31.12.2019
[przed korektą]
Zmiana
Stan na 31.12.2019
[po korekcie]
AKTYWA TRWAŁE ( długoterminowe) 292 361
292 361
Wartości niematerialne 40
40
Rzeczowe aktywa trwałe 266 290
266 290
Zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe 0
0
Wartość firmy 12 713
12 713
Inwestycje w jednostkach zależnych 12 566
12 566
Nieruchomości inwestycyjne 0
0
Pozostałe aktywa finansowe 0
0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
0
25
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Pozycja
Stan na 31.12.2019
[przed korektą]
Zmiana
Stan na 31.12.2019
[po korekcie]
Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 752
-752
0
Należności długoterminowe
0
w tym rozliczenia międzyokresowe długoterminowe
752
752
w tym zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe
0
0
AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 675
-675
0
AKTYWA OBROTOWE 32 954
33 629
AKTYWA OBROTOWE BEZ AKTYWÓW DO ZBYCIA 32 954
Zapasy 2 878
2 878
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 23 163
24 682
w tym: z tytułu podatku dochodowego 67
-67
0
w tym: z tytułu wyceny projektów w toku 14
-14
0
w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów
1 600
1 600
Aktywa dotyczące podatku bieżącego
67
67
Aktywa obrotowe z tytułu umów
14
14
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0
0
Pozostałe aktywa finansowe 0
0
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0
Inne obrotowe aktywa niefinansowe
0
Środki pieniężne i inne ekwiwalenty 5 313
5 313
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 600
-1 600
0
AKTYWA PRZEZNACZONE DO ZBYCIA 675
675
AKTYWA RAZEM 325 990
325 990
Pozycja
Stan na 31.12.2019
[przed korektą]
Zmiana
Stan na 31.12.2019
[po korekcie]
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 181 522
181 522
Kapitał podstawowy 72 238
72 238
Akcje Własne -8 400
-8 400
Agio
0
Kapitał rezerwowy na wykup akcji 8 242
-8 242
0
Zyski zatrzymane 34 668
-34 668
0
Kapitał zapasowy z połączenia jednostek 78 418
-78 418
0
Kapitał z rozliczenia nabycia jednostki pod kontrolą 0
0
0
Pozostałe kapitały rezerwowe
78 418
78 418
Zysk (strata) z lat ubiegłych 6 405
-6 405
0
Kapitał z aktualizacji wyceny 0
0
Zysk (strata) netto bieżącego okresu -10 049
10 049
0
Zyski zatrzymane
-10 049
39 266
w tym zysk (strata) netto bieżącego okresu
-10 049
-10 049
ZOBOWIĄZANIA RAZEM 144 468
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 90 997
90 997
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 623
19 623
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 226
226
26
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Pozycja
Stan na 31.12.2019
[przed korektą]
Zmiana
Stan na 31.12.2019
[po korekcie]
Kredyty i pożyczki 6 188
6 188
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 48 587
48 587
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 16 373
-16 373
0
Inne zobowiązania długoterminowe 0
0
0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
długoterminowe
16 373
16 373
w tym rozliczenia międzyokresowe przychodów 16 373
16 373
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 53 471
53 471
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BEZ ZOB. DOT. AKTYWÓW
DO ZBYCIA
53 471
Kredyty i pożyczki 1 966
1 966
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 33 246
33 246
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 13
13
Rozliczenia międzyokresowe bierne 1 199
-1 199
0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, w
tym:
15 934
2 312
18 246
z tytułu podatku dochodowego 0
0
0
z tytułu wyceny projektów w toku 0
0
0
w tym rozliczenia międzyokresowe przychodów
1 113
1 113
w tym rozliczenia międzyokresowe bierne
1 199
1 199
Zobowiązania dotyczące podatku bieżącego, krótkoterminowe
0
0
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów
0
0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 113
-1 113
0
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE DOT. AKTYWÓW DO ZBYCIA
PASYWA RAZEM 325 990
325 990
Rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów
Pozycje
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[przed korektą]
zmiana
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[po korekcie]
Przychody ze sprzedaży 110 187
110 187
Sprzedaż towarów 1 522
-1 522
0
Sprzedaż produktów 108 665
-108 665
0
Koszty działalności operacyjnej 102 607
102 607
Amortyzacja 19 892
19 892
Zużycie materiałów i energii 10 595
10 595
Usługi obce 46 007
46 007
Podatki i opłaty 729
729
Wynagrodzenia 16 960
-16 960
0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 187
-3 187
0
Koszty świadczeń pracowniczych
20 147
20 147
Pozostałe koszty rodzajowe 4 115
4 115
Zmiana stanu produktów 0
0
27
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Pozycje
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[przed korektą]
zmiana
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[po korekcie]
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 122
1 122
Zysk (strata) ze sprzedaży 7 580
7 580
Pozostałe przychody operacyjne 3 717
3 717
Pozostałe koszty operacyjne 14 732
14 732
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 435
-3 435
Przychody finansowe 458
458
Koszty finansowe 8 747
8 747
Zysk (strata) brutto -11 724
-11 724
Podatek dochodowy -1 675
-1 675
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -10 049
-10 049
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0
0
Zysk (strata) netto z całej działalności -10 049
-10 049
Pozostałe całkowite dochody 0
0
Suma całkowitych dochodów netto -10 049
-10 049
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Pozycje
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[przed korektą]
zmiana
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[po korekcie]
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
Zysk / Strata przed opodatkowaniem -11 724
-11 724
Korekty razem: 35 671
35 703
Amortyzacja 19 892
19 892
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -399
399
0
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (niedot. środków pieniężnych
i ich ekwiwalentów)
-367
-367
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 084
-3 282
-198
Przychody z tytułu odsetek
-52
-52
Koszty z tytułu odsetek
3 334
3 334
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 17 530
17 530
Zmiana stanu rezerw -136
-136
Zmiana stanu zapasów -1 211
-1 211
Zmiana stanu należności 2 104
624
2 728
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 204
-1 773
-5 977
Zmiana stanu pozostałych aktywów -990
1 149
159
Inne korekty 1
1
Gotówka z działalności operacyjnej 23 947
23 979
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -1 335
-1 335
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 612
22 644
28
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
Pozycje
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[przed korektą]
zmiana
Za okres 01.01. -
31.12.2020
[po korekcie]
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
Wpływy 9 835
-9 835
0
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 915
-5 915
0
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
prawne
3 920
-3 920
0
Wydatki 3 127
-3 127
0
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
3 029
-3 029
0
Wydatki na aktywa finansowe 98
-98
0
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych
innych niż wartość firmy, nieruchomości inwestycyjnych oraz innych
aktywów trwałych
9 835
9 835
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych
innych niż wartość firmy, nieruchomości inwestycyjnych oraz innych
aktywów trwałych
-3 029
-3 029
Nabycie aktywów finansowych
-98
-98
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 708
6 708
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
Wpływy 6 402
Kredyty i pożyczki 6 402
-6 402
0
Wydatki 35 683
Spłaty kredytów i pożyczek 18 161
-18 161
0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 14 386
-14 386
0
Odsetki 3 136
-3 136
0
Wpływy z tyt. kredytów i pożyczek
6 402
6 402
Spłaty kredytów i pożyczek
-18 161
-18 161
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu
-14 386
-14 386
Spłata odsetek
-3 136
-3 136
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 281
-29 281
Przepływy pieniężne netto razem 39
-39
0
Przepływy pieniężne razem (przed różnicami kursowymi)
71
71
Różnice kursowe dot. środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-32
-32
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 39
342
381
Przepływy pieniężne netto razem
39
39
Środki pieniężne na początek okresu 5 274
5 274
Środki pieniężne na koniec okresu 5 313
5 313
4. Koszty zakończonych prac rozwojowych
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz w okresie objętym danymi porównywalnymi nie zaistniały
powyższe zdarzenia.
29
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
5. Wartości niematerialne
Zmiany w stanie wartości niematerialnych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Lp. Tytuł
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Koncesje i patenty Inne Razem
Wartość brutto
1
Bilans otwarcia 0
0
1 121
1 121
2
Zwiększenia 0
0
58
58
a
zakup 0
0
58
58
3
Zmniejszenia 0
0
2
2
a
likwidacja 0
0
2
2
4
Bilans zamknięcia 0
0
1 177
1 177
Umorzenie
5
Bilans otwarcia 0
0
1 081
1 081
6
Zwiększenia 0
0
54
54
a
amortyzacja za okres 0
0
54
54
7
Zmniejszenia 0
0
2
2
b
likwidacja 0
0
2
2
8
Bilans zamknięcia 0
0
1 133
1 133
9
Wartość netto na początek okresu 0
0
40
40
10
Wartość netto na koniec okresu 0
0
44
44
- w tym leasingowane 0
0
3
3
Zmiany w stanie wartości niematerialnych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Lp. Tytuł
Koszty zakończonych
prac rozwojowych
Koncesje i patenty Inne Razem
Wartość brutto
1
Bilans otwarcia 0
0
1 079
1 079
2
Zwiększenia 0
0
53
53
a
zakup 0
0
53
53
3
Zmniejszenia 0
0
11
11
a
likwidacja 0
0
10
10
b
inne 0
0
1
1
4
Bilans zamknięcia 0
0
1 121
1 121
Umorzenie
5
Bilans otwarcia 0
0
1 030
1 030
6
Zwiększenia 0
0
62
62
a
amortyzacja za okres 0
0
62
62
7
Zmniejszenia 0
0
11
11
b
likwidacja 0
0
10
10
d
inne 0
0
1
0
8
Bilans zamknięcia 0
0
1 081
1 081
9
Wartość netto na początek okresu 0
0
49
49
10
Wartość netto na koniec okresu 0
0
40
40
- w tym leasingowane 0
0
15
15
30
Sprawozdanie finansowe
Herkules
S.A. za 20
20
r.
6. Rzeczowe aktywa trwałe
Zmiany w stanie rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Lp. Tytuł
Grunty (w tym prawo
wieczystego użytkowania
gruntów)
Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i
maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Razem
Wartość brutto
1 Bilans otwarcia 4 196
9 001
374 715
18 700
1 322