OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HERKULES S.A. ZA ROK OBROTOWY
ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2020 ROKU Z ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI ORAZ RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI HERKULES S.A. W ROKU OBROTOWYM 2020
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe HERKULES S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową HERKULES S.A. oraz jej wynik finansowy.
Ponadto oświadczamy, że sprawozdanie Zarządu z działalności HERKULES S.A. za rok obrotowy
2020 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji HERKULES S.A., w tym opis podstawowych
ryzyk i zagrożeń.
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Marta Towpik
Prezes Zarządu
_____________________________
Konrad Miterski
Wiceprezes Zarządu
_____________________________
Mateusz Rychlewski
Członek Zarządu