OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
HERKULES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO HERKULES S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY W DNIU 31 GRUDNIA 2020 ROKU
ZGODNIE Z PRZEPISAMI
Oświadczamy, że firma audytorska UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3115, przeprowadzająca
badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Herkules S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2020 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej.
Ponadto oświadczamy, że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Herkules S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki
zawodowej,
2) w Herkules S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) Herkules S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka
jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych
z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.
Podpisy Członków Zarządu:
_____________________________
Marta Towpik
Prezes Zarządu
_____________________________
Konrad Miterski
Wiceprezes Zarządu
_____________________________
Mateusz Rychlewski
Członek Zarządu