3
Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Nadzorczej Herkules S.A.
nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU
DOTYCZĄCE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku została wybrana
zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że:
1) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i nienależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
2) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
3) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci
dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej ...........................................................................................
Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej ....................................................................................................
Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej .....................................................................................................
Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej .............................................................................................................
Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ............................................................................................................
Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej ........................................................................................................