Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi,
W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić Państwu Raport Roczny, podsumowujący wyniki
finansowe i najważniejsze wydarzenia 2020 roku dotyczące spółki Herkules S.A.
Okres objęty sprawozdaniem to czas pełen niepewności, nowych wyzwań i ograniczeń przede
wszystkim spowodowanych przez pandemię COVID-19 i jej możliwe skutki zarówno dla samej Spółki i jej
personelu, jak również dla otoczenia rynkowego, w którym działa i całej gospodarki.
Pandemia skutkowała nie tylko spadkiem przychodów ze sprzedaży ale zmieniła również jej
strukturę. Zapoczątkowana już w III kwartale 2019 r. stagnacja sektora budowlanego przyniosła w 2020 r.
niezwykle niskie wskaźniki wzrostu produkcji budowlano-montażowej. Proces spadku koniunktury
zdecydowanie przyspieszył po ogłoszeniu pierwszych obostrzeń pandemicznych. Sytuacja ta szczególnie
dotknęła budownictwo kubaturowe, powodując spadek sprzedaży w podstawowym dziale operacyjnym
Herkules S.A. świadczącym usługi wynajmu żurawi wieżowych. Spadek cen, stopnia wykorzystania maszyn,
zmniejszenie liczby ofertowanych i kontraktowanych projektów oraz silna walka konkurencyjna - to
wszystko negatywnie odbiło się na wolumenie przychodów Herkules S.A., który zmniejszył się rok do roku o
10%. Spadek w tym segmencie został częściowo skompensowany wzrostem przychodów w pozostałych
działach operacyjnych. Istotny udział w tym procesie ma dział żurawi gąsienicowych Spółki, który
generował przychody z obsługi projektów energetyki wiatrowej i odnotował ich wzrost rok do roku o 150%.
Pozytywne tendencje widoczne były także w działalności działu żurawi kołowych, których duża część
również była zaangażowana w realizację zleceń dotyczących farm wiatrowych.
W roku 2020 widoczny był też wzrost udziału w sprzedaży Spółki w segmencie budownictwa
telekomunikacyjnego, który wzrósł do 13% w roku 2020 w porównaniu do 8,3% w 2019 r. Obrazuje to
dynamikę realizacji projektu GSMR, w którym Herkules S.A. realizuje sprzedaż do spółki zależnej Herkules
Infrastruktura Sp. z o.o. w obszarze usług dźwigowych, usług palowania fundamentów oraz usług
administracji i wsparcia projektu. Duża niepewność w kwestii rentowności tego projektu znalazła wyraz w
utworzonej w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Herkules za 2019 r. istotnej wartościowo
rezerwie. Dodatkowo w sprawozdaniu finansowym za 2020 r. Herkules S.A. dokonała odpisu
aktualizującego wartość pożyczek udzielonych spółce zależnej i należności handlowych od tej spółki
związanych z realizacją projektu GSMR, co zaważyło na wyniku finansowym osiągniętym w prezentowanym
roku obrotowym.
Kluczowym czynnikiem niepewności ba w minionym roku epidemia wirusa COVID-19 i związane z
nią fale zachorowań oraz obostrzenia wprowadzone w gospodarce i w życiu codziennym. Już w pierwszych
tygodniach pojawienia się wirusa w Polsce udało się sprawnie wprowadzić w Spółce nowe zasady
postępowania mające na celu z jednej strony ochronę zdrowia pracowników, a z drugiej zapewnienie
ciągłości świadczenia usług bez uszczuplenia ich standardów jakościowych. Procedury te okazały się być na
tyle skuteczne, że pomimo wielu przypadków zachorowań (zwłaszcza w IV kwartale 2020 i I kwartale 2021),
Spółka nie przerwała działalności operacyjnej, administracyjnej i finansowej, a wszystkie procesy
wewnętrzne sprawnie funkcjonowały. Spółki nie dotknęły też istotnie silnie czynniki zewnętrzne w postaci
np. zerwania łańcuchów dostaw, czy przerw we współpracy z podwykonawcami, a najbardziej
odczuwalnym negatywnym czynnikiem wywołanym przez epidemię opóźnienia decyzyjne po stronie
urzędów i instytucji samorządowych i centralnych. Pomimo powyższego Zarząd cały czas obserwuje
sytuację gospodarczą i trendy rozwojowe, by stosownie reagować na ewentualne zmiany.
Stagnacja rynku budowlanego i zmrożona przez pandemię gospodarka dla nas dużym
wyzwaniem. Przed nami trudne miesiące, wierzymy jednak, że wspólnie, jako doświadczony, pracowity i
zgrany zespół, pokonamy problemy i powrócimy w najbliższym czasie na drogę wzrostu.
W imieniu Zarządu Herkules S.A. pragnę podziękować pracownikom Spółki za ich wysiłki i codzienną
pracę, zwłaszcza teraz, gdy działamy w warunkach bardzo niesprzyjających, wymagających poświęcenia i
determinacji. Dziękuję także wszystkim Akcjonariuszom oraz Członkom Rady Nadzorczej za okazane
zaufanie i wsparcie.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym Herkules S.A. za rok 2020.
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r.
Marta Towpik
Prezes Zarządu Herkules S.A.