5
Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Nadzorczej Herkules S.A.
nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
Sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, że:
1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania składu i funkcjonowania komitetu audytu, w
tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2) funkcjonujący w Spółce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania Komitetu Audytu
przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej ...........................................................................................
Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej ....................................................................................................
Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej .....................................................................................................
Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej .............................................................................................................
Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ............................................................................................................
Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej ........................................................................................................