4
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej Spółka)
Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU
W SPRAWIE OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA
ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ OCENY SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES
I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ HERKULES
Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone jej:
1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020,
3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
4) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2020
- zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Uzasadnienie
Opisane powyżej sprawozdania zostały zbadane przez firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich
prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3115 (dalej Audytor).
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej Komitet Audytu) poinformował Radę Nadzorczą m.in. o:
1) wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku;
2) treści sporządzonego przez Audytora sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu, o którym
mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE;
3) roli Komitetu Audytu w procesie badania,
4) rekomendacji Komitetu Audytu w zakresie przyjęcia pozytywnej oceny opisanych powyżej
sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej Herkules.
W toku prowadzonego badania członkowie Komitetu Audytu oraz członkowie Rady Nadzorczej omawiali
bezpośrednio z przedstawicielami Audytora przebieg badania. W szczególności w dniu 27 kwietnia 2021
roku Komitet Audytu i Rada Nadzorcza omówili szczegółowo bezpośrednio z przedstawicielami Audytora
przebieg badania i wnioski Audytora z niego wynikające.
Zgodnie z przedstawionymi przez Audytora sprawozdaniami z badania:
1) sprawozdanie finansowe Spółki:
a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczci Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki,
c) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z
przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
5
2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules:
a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczci Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi
zasadami (polityką) rachunkowości,
b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i
statutem Spółki,
c) zostało przygotowane we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z wymogami rozporządzenia
delegowanego Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego dyrektywę
2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
(Rozporządzenia ESEF).
Zawarte w sporządzonych przez Audytora sprawozdaniach z badania opinie odpowiednio o sprawozdaniu
finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Herkules za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku są opiniami bez zastrzeżeń.
Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza dokonała oceny opisanych powyżej sprawozdań jako
sporządzonych zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:
Piotr Ciżkowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej ...........................................................................................
Błażej Dowgielski – Członek Rady Nadzorczej ....................................................................................................
Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej .....................................................................................................
Adam Purwin – Członek Rady Nadzorczej .............................................................................................................
Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ............................................................................................................
Dariusz Formela – Członek Rady Nadzorczej ........................................................................................................