Kostrzyn nad Odrą, 16 marca 2021 roku


Oświadczenie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. o wyborze firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego


Dnia 23 października 2019 roku Rada Nadzorcza Arctic Paper S.A. w drodze uchwały wybrała spółkę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., jako audytora Spółki do zbadania sprawozdania za lata 2020-2022.

Wybór firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą nastąpił w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu. Rekomendacja Komitetu Audytu została wydana w następstwie przeprowadzonej procedury wyboru zgodnie z „Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego i dobrowolnego skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu”.

Firma audytorska KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz członkowie sieci firmy audytorskiej w okresie objętym badaniem, nie świadczyły na rzecz emitenta dozwolonych usług niebędących badaniem ustawowym.

Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Grupy Arctic Paper oraz Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Ponadto Rada Nadzorcza informuje, że są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Grupa Arctic Paper posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci, dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.


Przewodniczący Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.

Per Lundeen